Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea DJ203H, km. 0+000 ? 16+000, Rm. Sarat - Buda


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
46.193.476 RON

Castigatorul Licitatiei: STRABAG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143911/29.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143893
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 238414112, In atentia: Catalin Botezatu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea DJ203H, km. 0+000 ? 16+000, Rm. Sarat - Buda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ203H, km. 0+000 ? 16+000, Rm. Sarat - Buda, jud Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Componenta 1: Realizarea «Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini pe specialitati, Liste de cantitati de lucrari elaborate pe baza articolelor de deviz din normativele tehnice, estimare de pret la nivel de proiect tehnic, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de urbanism si autorizatia de construire, Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatie de construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Documente necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire conf. prevederilor legale (Ordinul nr. 119/2009), in timpul perioadei de licitatie -asigurarea asistentei autoritatii contractante, Verificare proiect si Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie pentru obiectivul ?Reabilitarea DJ203H, km. 0+000 ? 16+000, Rm. Sarat - Buda?».Componenta 2: Realizarea lucrarilor prevazute in proiectul tehnic elaborat potrivit componentei 1
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233121-3 - Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46, 193, 477.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S102-173574din29.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14226 Denumirea: Reabilitarea DJ203H, km0+000-16+000, Rm.Sarat-Buda
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STRABAG S.R.L.
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050726, Romania, Tel. +40 314125022, Email: [email protected], Fax: +40 314125020, Adresa internet (URL): www.strabag.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46340588.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46193477.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Formularului B10. Potrivit art. 11, alin. (9) din HG 925/2006 modificata si completata cu HG 834/2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare solicitate prin prezenta documentatie. Declaratia va fi insotita de o anexa in care este mentionat modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate. In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale, cistigatoare va fi desemnata oferta cu pretul cel mai scazut dintre acestea. Daca egalitatea persista, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in speta o noua oferta de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari formulate in SEAP. In cazul unei oferte comune, fiecare asociat va depune toate documentele solicitate cu titlul de documente de calificare, oferta tehnica urmind a fi prezentat numai de liderul asociatiei, in numele acesteia. Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile/documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pina la data si ora limita de depunere a ofertelor atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta intre operatorii economici si autoritatea contractanta se va realiza prin intermediul facilitatilor puse la dispozitie de SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], Fax: +40 238725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer