Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea infrastructurii de strazi in Municipiul Vaslui


Anunt de participare numarul 146142/29.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VASLUI
Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Municipiului Vaslui, Tel. +40 235310999, In atentia: Vasilescu Petronela, Email: [email protected], Fax: +40 235315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea infrastructurii de strazi in Municipiul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii pentru proiectul ?Reabilitare infrstructura de strazi in municipiul Vaslui? ? rest de executat.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute raportata la valoarea estimata a contractului de lucrari este de: 1.216.589, 70 lei , aproximativ 4, 86%, conform Devizului general si in conformitate cu art.29, alineat2 indice 1 din OUG34/2006 modificata si completata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reabilitare strazi si doua poduri pentru proiectul "Reabilitare infrastructura de strazi, in Municipiul Vaslui, conform caietelor de sarcini.
Valoarea estimata pentru aceste lucrari: 25.043.451, 57 lei fara TVA care cuprinde si valoarea de 1.216.589, 70 lei, (aproximativ 4, 86%)aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute conform prevederilor art.29, alineat 2 indice 1 din OUG34/2006 modificata si completata.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 043, 451.57RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de 450.000, 00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile , perioada egala cu perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila.Ofertantii care fac dovada incadrarii in categoria IMM- urilor, pot benef de preved Legii nr. 346/2004, art.16, alin 2, si vor prezenta anexat garantei de participare ?Decl pe proprie raspundere privind incadrarea in categ I.M.M.?Modalitatea de constituire: In conformitate cu prevederile art. 86, incluzand toate optiunile, din HG 925/2006 modificata si completata.Cand garantia se constituie prin virament bancar, aceasta se va vira in contul : RO20TREZ6565006XXX000251, deschis la Trezoreria Vaslui, Municipiul Vaslui, cod fiscal: 3337532.Retinerea garantiei de participare, se va face, in conditiile prevazute de art.87, alin.1 din HG nr.925/2006 si in conditiile art.278^1 din OUG 34/2006 modificata si completata.In cazul depunerii unei contestatii, conf. Art. 278^1 alin.1 din OUG 34/2006: ? In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, respinge contestatia, ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarele sume: ?conform litera c)?- Restituirea garantiei se va face in conformitate cu art.88 al HG nr.925/2006.Pentru situatiile in care operatorii economici doresc sa constituie garantia de participare in valuta, echivalenta in lei se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Se solicita garantie de buna executie de 10% din pretul contractului fara TVA.Modalitatea de constituire: Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturilepartiale.Conform HG1045/2011, in cazul retinerilor succesive, daca autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integral sau/ majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.- Retinerea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.91 din HG 925/2006 -- Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 , alineat 4, HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POR 2007-2013 ? 80, 35%, - Bugetul de Stat ? 17, 65%, - Bugetul Local ? 2, 00%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea - Formular 2
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si a impozitelor si taxelor locale - Formulare tip emise de institutii de specialitate
-Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr.34/2006 - Formular 3
Nota: - Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata de notar sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 1-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formular 4-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006? - Formular18Nota: In vederea completarii declaratiei prevazuta la art.69 indice 1 din OUG 34/2006 modificata si completata, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante pentru aceasta lucrare, sunt urmatoarele: Vasile Paval - Primar al Municipiului Vaslui
1. Daniel Neacsu -Viceprimar al Municipiului Vaslui;
2. Eugen Bot - Director executiv delegat, Primaria Municipiului Vaslui
3. Traian Cristea - Sef Serviciu Investitii Achizitii Publice,
4. Ovidiu Obreja - Sef Serviciu Management Proiecte,
5. Florin Melniciuc - Consilier DGU, manager de proiect,
6. Sorina Radulescu - Consilier Juridic,
7. Petronela Vasilescu - Sef Birou Achizitii Publice,
8. Dorin Apavaloaie - Consilier Achizitii Publice,
9. Diana Moldoveanu - Inspector de specialitate Achizitii Publice,
10. Irina Morariu- Inspector de specialitate, responsabil financiar,
11. Dinu Vasluianu - Referent de specialitate, Serviciul Investitii,
12. Eliza Barleanu- Consilier Serviciul Investitii Certificat Constatator emis de ONRC.Nota1: Certificatul se va prezenta in original sau in copie legalizata de notar sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Nota: 2. In cazul prezentarii Certificatului Constatator in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de a fi declarat castigator, sa prezinte pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Fisa informatii generale ofertant: Se va prezenta formularul Fisa informatii generale ofertant cu precizarea in cadrul formularului a cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani.Valoarea pentru cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani incheiati, sau pe perioada de la infiintare daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani, sa fie min.46.000.000 lei .
Se solicita: Prezentare formular Fisa informatii generale ofertant - Formular 5
Cerinta 2:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada ofertata, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.Valoarea inscrisa in scrisoarea de confirmare a fondurilor va fi de minim 6.000.000, 00 lei si va fi valabila minimum 4 luni.Se solicita: - Scrisoare bancara sau alte mijloace financiare, insotita de cash flow.
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 6.000.000, 00 lei pentru o perioada de minim 4 luni.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare sa obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Fisa informatii generale ofertant - Formular 5Se va prezenta: - Scrisoare bancara sau alte mijloace financiare, insotita de cash flow.Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 6.000.000, 00 lei pentru o perioada de minim 4 luni.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare sa obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind echipamentele si utilajele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Operatorul va prezenta orice document prin care sa demonstreze ca dispune de urmatoarele utilaje , in conformitate cu Listele cuprinzand cantitatile de lucrari ? F3 date de proiectant: - incarcator frontal ? minim 2 buc.
- excavator ? minim 2 buc.
- autobasculanta ? minim euro 3 minim 2 buc.
- freza pentru asfalt ? minim 2 buc.
- statie de preparare mixturi sau orice alta forma de livrare cu o statie de preparare mixturi asfaltice pentru cantitatea necesara indeplinirii contractului
- repartizator finisor mixturi asfaltice
- compactor cu rulouri si compactor pe pneuri
- perie mecanica pentru curatat,
-pompa pentru imprastiat emulsie.
Se solicita :
Declaratie privind echipamentele si utilajele de care dispune operatoruleconomic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari - Formular 8
Cerinta 2:
-Lista principalelor lucrari executate in ultimi 5 ani: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani lucrari care sa respecte minim categoriile de lucrari similare descrise de proiectant in caietele de sarcini, in valoare de minim 22.000.000, 00 lei (fara TVA) incluse in cadrul a maxim doua contracte.Se va prezenta: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, din care sa reiasa beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Se va prezenta: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotitade certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, din caresa reiasa beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sauclienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum siprecizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionaledin domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. - Formular 6
Cerinta 3:
- Informatii privind asigurarea cu personalul responsabil direct de indeplinirea contractului de lucrari: Ofertantul trebuie sa faca dovada disponibilizarii unei echipe formata din:
? 1 Sef santier cu studii de inginerie constructii, specialitatea drumuri si experienta generala de minim 5 ani in domeniul ingineriei in constructii, cu implicare in cel putin un proiect similar;
? 1 Responsabil tehnic cu executia, cu studii de inginerie constructii, specialitatea drumuri, atestat tehnico-profesional pentru domeniul constructii de drumuri, atestat dovedit cu Certificat de atestare tehnico-profesionala, insotit de legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor.;
? 1 topometrist, autorizat ANCPI/OCPI sau echivalent; -in conformitate cuRegulamentul 29.03.2010, emis de Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara ;
? 1 responsabil pentru asigurarea controlului calitatii CQ ? Inginer constructor, desemnat prin decizie interna de catre ofertant;
? 1 responsabil mediu;
? 1 coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, cu studii de formare specifica de coordinator in materie de sanatate si securitate actualizata la fiecare 3 ani in conformitate cu prevederile art.59 din HG nr.300/2006.
? 2 ingineri constructori, specializarea CFDP, cu experienta de minim 3 ani in domeniul constructiilor de drumuri.
Se va prezenta:
1. Declaratie privind asigurarea cu personalul responsabil direct de indeplinirea contractului de lucrari - Formular 7.2. Pentru fiecare persoanase va preciza fuctia care va fi indeplinita si se va prezenta CV-ul, copii dupa diplome, autorizatii legitimatii, atestate, sau certificate detinute, decizii, valabile la data limita de depunere a ofertelor(aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor).Pentru Responsabilul tehnic cu executia si expertul topo nu se solicita prezentarea CV-ului.3. Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se va completa o declaratie de disponibilitate - Formular 9
Cerinta 4:
Informatii privind asocierea - Daca este cazul.
Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
-In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este
responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile.- In acordul de asociere se va preciza concret partea/partile din contract pe
care le va executa fiecare asociat in parte.
In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie
publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului castigator contractul
legalizat.
Se va prezenta formularul Model Acord de asociere - Formular 12
Cerinta 5:
Tert sustinator tehnic si profesional - Daca este cazulPersoanele care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Se va prezenta:
1. Angajament privind sustinerea tehnica si
profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici
2.Declaratie privind eligibilitatea - Formular 2
3.Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din OUG34/2006 - Formular 3
Cerinta 6:
Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul: Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de lucrari
care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa
la contract.
Se va prezenta:
Declaratie privind subcontractarea cu
subcontractantii si specializarea acestora - Formularele: 11
Cerinta nr. 1 : Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatile care fac obiectul acestei proceduri(ISO 9001 sau echivalent)
Prezentarecopie certificat ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Declaratie privind echipamentele si utilajele de care dispune operatoruleconomic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari - Formular 8Operatorul va prezenta orice document prin care sa demonstreze ca dispune de urmatoarele utilaje: incarcator frontal ? minim 2 buc, excavator ? minim 2 buc., autobasculanta ? minim euro 3 minim 2 buc., freza pentru asfalt ? minim 2 buc., statie de preparare mixturi sau orice alta forma de livrare cu o statie de preparare mixturi asfaltice pentru cantitatea necesara indeplinirii contractului, repartizator finisor mixturi asfaltice, compactor cu rulouri si compactor pe pneuri, perie mecanica pentru curatat, pompa pentru imprastiat emulsie.Se va prezenta: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotitade certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, din caresa reiasa beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sauclienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum siprecizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionaledin domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. - Formular 6Se va prezenta: 1. Declaratie privind asigurarea cu personalul responsabil direct de indeplinirea contractului de lucrari - Formular 7.2. Pentru fiecare persoana se va preciza fuctia care va fi indeplinita si se va prezenta CV-ul, copii dupa diplome, autorizatii legitimatii, atestate, sau certificate detinute, decizii, valabile la data limita de depunere a ofertelor(aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor).Pentru Responsabilul tehnic cu executia si expertul topo nu se solicita prezentarea CV-ului.3. Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se va completa o declaratie de disponibilitate - Formular 9Se va prezenta formularul Model Acord de asociere - Formular 12Se va prezenta: 1. Angajament privind sustinerea tehnica siprofesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici2.Declaratie privind eligibilitatea - Formular23.Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din OUG34/2006 - Formular 3Se va prezenta: Declaratie privind subcontractarea cusubcontractantii si specializarea acestora - Formularele: 11Se va prezenta: Copie certificat ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 10:00
Locul: Primaria Municipiului Vaslui, etajul III, camera 301- Sala de Sedinte Consiliul Local
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1-?Sprijinirea dezvoltarii durabilea oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1.-?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul: ?Poli de crestere".Tipul de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional ? POR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin, in cadrul propunerii financiare, aceleasi preturi minime si sunt clasate pe primul loc, atunci, in vederea atribuirii contactului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate elecronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Investitii Achizitiii Publice
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr.2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel. +40 235310999, Email: [email protected], Fax: +40 235315946
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer