Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane oras Sinaia "Via Sinaia Design -Verde -Deschis"


Anunt de participare numarul 128634/20.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia)
Adresa postala:  SINAIA, Localitatea:  Sinaia, Cod postal:  106100, Romania, Punct(e) de contact:  DANA TIU, Tel. 0244-311788;0244-310650, In atentia:  Dana Tiu Sef Serviciu Investitii si Achizitii publice, Email:  [email protected], Fax:  0244-314509, Adresa internet (URL):  www.primariasinaia.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane oras Sinaia "Via Sinaia Design -Verde -Deschis"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Sinaia, calea principala de acces in localitate , cale ce strabate localitatea de la Nord la Sud, inclusiv strazile adiacente
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul ?REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ORAS SINAIA ?VIA SINAIADESIGN-VERDE-DESCHIS? are ca obiectiv general: cresterea calitatii vieti cetatenilor si imbunatatirea imaginii orasului Sinaia prin reabilitarea infrastructurii urbane;
Obiective specifie in cadrul acestui proiect sunt:
- reabilitarea sistemului rutier si a trotuarelor pe zona centrala a orasului (B-dul Republicii, B-dul Carol I si B-dul Ferdinand)precum si reabilitarea strazilor laterale care debuseaza in aceste bulevarde;
- marirea sigurantei circulatiei (prin crearea de sensuri giratorii si montarea de indicatoare rutiere);
- imbunatatirea serviciilor publice;
- imbunatatirea imaginii orasului prin eliminarea stalpilor de beton si mutarea retelelor de pe stalpi in infrastructura strazilor, refacerea platformelor pietonale, reabilitare/crearea spatiilor verzi, crearea de piatete si esplanade ;
- imbunatatirea mediului de afaceri, tinand cont ca pe aceste Bulevarde se regasesc: sedii de firme, unitati de alimentatie publica, unitati de cazare, sedii de banci etc;
- imbunatatirea accesului persoanelor cu handicap catre : sediul Primariei Sinaia, Posta, magazine, Circa Financiara, Scoli etc;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Reabilitarea infrastructurii caii principale de acces in localitate, cale ce strabate localitatea de la Nord la Sud, inclusiv strazile adiacente.2.Arhitectura ? Mobilare urbana.3.Amenajari dendrologice si peisagiere.4.Reabilitarea retelelor de apa si canalizare 5.Iluminat public si canivouri retele electrice ce trec in subteran
Valoarea estimata fara TVA: 61, 650, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare -1.233.000 lei, din care cuantumul sumei coresp.preved.art.278 indice 1 este de 11.956, 50 lei: garantia de buna executie -10%din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin POR 2007-2013-Axa prioritara 1-Domeniul major de interventie 1.1, subdomeniul "Centre urbane", Cod SMIS 7888.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Subcontractare in conditiile art.45 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitate-formular 1.1; decl. privind neincadrarea in situatiile prev. la art. 181 din OUG 34/2006-formular 2.1; certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta-formular 2.2; certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice; certif. deatestare fiscala buget local (sediul princ, sedii sec, pcte de lucru, certificat eliberat de Administratia Fondului pt Mediu, cazier fiscal, cazier judiciar sau certificat echivalent, decl. privind calitatea de participant la procedura- formular 3; copie CUI, certif constatator ORC, decl.priv IMM-dupa caz; imputernicire semnare oferta-formular 4
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale aferente anilor 2008, 2009 si 2010.Se va completa Formular 6 - Fisa de informatii generale2.Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) - vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau documente echivalente3.Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii, respectiv ofertantul are acces la, sau are deja, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pe perioada executarii contractului.
4. Asigurarea riscului profesional-declaratie pe proprie raspundere a ofertantului.
5. Scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala.
6.Lichiditate generala calculata la 31.12.2010.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de cel putin 123.300.480 lei. 2.Valoarea acestei finantari va fi de minim 20 % din valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv suma de 12.300.000 lei.3.Lichiditate generala cel putin 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani- Formularul nr. 82.Formular 8a -Experienta similara3.recomandari/certificate constatatoare din partea beneficiarilor insotite de procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor4.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluide lucrari.Se va completa formularul 9 impreuna cu anexa la acesta si cu orice documente relevante din care sa rezulte cele solicitate.5.Declaratie pe propria raspundere pentru utilajele folosite in contract.6.Formularul nr. 10- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, si personalul responsabil pentru indeplinirea contractului insotit de anexa la acesta si de CV-Formularul 10a si declaratia de disponibilitate -Formularul 10b7.copie dupa urmatoarele documente: actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor8.declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 10.1.9.Ofertantul va face dovada ca este atestat ANRE tip B (valabil la data depunerii ofertelor).10.certificat din seria ISO 9001 sau certificate echivalente;certificat din seria ISO 14001 sau certificate echivalente;certificat din seria OHSAS 18001 sau certificate echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.1)-un/mai multe contr. lucr. constr.drumuri val. min. 40.235.930 lei; 2) -un/mai multe contr. lucr. de amplasare mob. urban val. min 3.455.049 lei; 3)- un/mai multe contr.de lucr amenajare peisag. sp verzi reg. parc agrement val min.1.555.268 lei.4)-un/ mai multe contr.pt. modernizarea/reab. retele alim. apa/canal.val. min.3.274.290 lei.5)-un/mai multecontr. il. public si caniv. retele el. ce trec in subteran val min 12.465.698 lei.6.Utilaje: St.asfalt cu inst automatiz. de producere mixturi asfaltice cu fibre MASF sau statie mobila (insp.tehnica, aut.mediu si contr.de inchiriere a terenului pt statia mobila); excavator cu sistem dirijare GCS -3D; autogreder cu sistem GCS -3D; buldozer cu sistemGCS -3D; cilindri compactori terasieri; cilindri compactori pneu-pneu;cilindri compactori lis-lis; echipament pt rep. si intretin. drumurilor (termocontainer pt asfalt); finisor de beton; finisoare de asfalt, statie de betoane, pompa de betoane, masina pt marcaje rutiere, autobetoniere, macara pe pneuri, camioane cu prelate, lab. de grd II pt beton si asfalt; statie totala GPS -3D pt rid. topografice.6.Personal: Manager de proiect;Asistent manager de proiecte;Expert 1-sef pct de lucru;Expert 2-Resp tehnic cu executia pt drumuri;Expert 3-Responsabil cu asigurarea calitatii-drumuri;Expert 4 ? Coord. de securitate si sanatate a santierului;Expert 5 ? Manager sist.manag.mediu;Expert 6 ? Ing. mecanic ;Expert 7 ? Resp. tehnic lucrari sp. verzi agrement;.Expert 8 ? Resp. tehnic sudura;Expert 9 ? Arhitect peisagist;Expert 10 ? Resp.coordonare executie apa/canal;Expert 11 ? Resp. controlul calitatii apa/canal;Expert 12 (RTE)apa/canal;Expert 13 - Ing. inst. el.;Expert 14 - Resp. tehnic executia retele el.;Expert 15 - Resp. controlul calitate retele el.;Expert 16 ? Expert retele comunicatii-DETALIILE SPECIFICE PERSONALULUI SE REGASESC IN FISA DE DATE 7. Autorizari specifice-certif. pentru controlul productiei (CE) in fabrica emise de un organism abilitatpt atestarea conformitatii mixturilor asfaltice necesare la lucrare; certif. de conformitatept betoane emise de un organism abilitat si certificate de calitate si conformitate pentru toate mat. prime si materialele utilizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata prognozata pentru solutionarea remedierilor in perioada de garantie
5%
Descriere: durata de remediere pentrucele 5 obiecte princ.
3.
Durata de executie a lucrarilor
10%
Descriere: durata de executie conform formula
4.
Programul de asigurare a calitatii
15%
Descriere: Organizarea sistemului calitatii
5.
Planul de management al riscurilor
5%
Descriere: Derularea in bune conditii a contractului
6.
Garantia acordata lucrarilor
15%
Descriere: garantia acordata lucrarilor conform formula
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.10.2011 11:00
Locul: Sediul II al Primariei Orasului Sinaia, situat in Aleea Arinilor nr.4 (in spatele Sc."G.Enescu")
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti UCVAP, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, alte pers. autorizate de Autoritatea contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantare prin POR 2007-2013-Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana" subdomeniul "centre urbane, cod SMIS 7888.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul contencios-juridic-Primaria Sinaia
Adresa postala:  Bd. Carol I, nr.47, Localitatea:  Sinaia, Cod postal:  106100, Romania, Tel. 0244311788, Fax:  0244314509
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2011 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer