Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE ? GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ?NICOLAE CIORANESCU? DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA??-furnizare echipamente IT


Anunt de participare numarul 148840/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, In atentia: In atentia: Dr.Ec.Daniela POPA -Manager proiect; Responsabil tehnic-Ing.Tinel NICOLAE, -Responsabil achizitii publice ? Ing.Mihaela MORARU., Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE ? GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ?NICOLAE CIORANESCU? DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA??-furnizare echipamente IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Targoviste - Grup Scolar Industrial ? Targoviste, Municipiul Targoviste, Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35 , Judetul Dambovita.
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de echipamente IT si echipament de laborator in cadrul proiectului : ?REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE ? GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ?NICOLAE CIORANESCU? DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA??, astfel:
Lot 1 ? Echipamente ITLot2 ? Laborator electromecanica I si II, Laborator automatizari si laborator tehnologii de baza
Lot 3 ? Laborator mediu si energieLot 4 ? Laborator fizicaLot 5 ? Laborator termodinamica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
38120000-2-Instrumente de meteorologie (Rev.2)
38341300-0-Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)
38400000-9-Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.2)
38540000-2-Masini si aparate de testare si masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: Echipamente ITSistem PC + Monitor ? 6 buc, Imprimanta laser ? 12 buc, Copiator fata verso- 2 buc, Server ? 1 buc, Sistem de operare Widows sau similar ? 6 buc, Soft Microsoft Office sau similar ? 6 buc, Soft protectie antivirus ? 6 buc, sistem calculator + monitor -59 buc, Laptop ? 7 buc, Server ? 1 buc.Lot 2: Echipamente laborator electromecanica I si II, Laborator automatizari si laborator tehnologii de baza
1. Lab Electromecanica (1+2): 1.1. Componenta Electronica si Electrotehnica ? 1 buc, 1.2 Componenta Pregatire tehnologica ? TechPrep ? 1 buc ; Laborator Tehnologii de baza ? 1 buc ; Laborator Automatizari ? 1 buc ;
Lot 3 : Echipamente Laborator mediu si energie1.Laborator de Mediu si Energie -1 buc ;Lot 4 ? Echipamente Laborator fizica1.Laborator stiinte fizica-1 buc ;Lot 5 ?Echipamente Laborator termodinamica
1. Laborator Termodinamica-1 buc ;
Valoarea estimata fara TVA: 2, 069, 613RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare : Lot 1:5216 lei, Lot 2:26.605, 92 lei, Lot 3:3784, 44 lei, Lot 4:2778, 80 lei, Lot 5:3007, 10 lei din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art.278 indice 1 este: Lot 1:2608 lei; Lot 2:5110, 29 lei, Lot 3:1892, 22 lei, Lot 4:1389, 40, Lot 5:1503, 55. Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta este data publicarii anuntului de participare in SEAP, institutia emitenta a cursului valutar fiind BNR. Perioada de valabilitate a garantiei: cel putin 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare, conform prevederilor art. 86 din H.G. nr. 925/2006:1. virament bancar sau un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari-Formularul nr. 17 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.2.ordin de plata: in contul deschis la Trezoreria Targoviste RO26TREZ2715006XXX000248, beneficiar Municipiul Targoviste, CUI 4279944 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor;sau 3.prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile.Garantia de participare va fi prezentata in original la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si in format electronic in SEAP, semnat cu semnatura electronica.IMMurile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. Se va prezenta formular 18.In cazul unei asocieri garantia se constituie in numele asocierii de catre oricare dintre asociati Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului, fara T.V.A. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 din H.G. nr.925/2006 si/sau, prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale si/sau prin depunerea unor sume in numerar la caseria autoritatii contractante.Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire al garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- FEDR ? 85%-Bugetul National ? 12, 97%-Buget Local Targoviste ? 2, 03%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1.Completarea si prezentarea Formularului nr. 1. - ?Declaratie privind eligibilitatea?. Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).
Cerinta 2: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006? Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Tertul sustinator (in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile de la literele a), c1) si d) ale articolului 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .2. Completarea si prezentarea Formularului 3 Certificatul prevazut de ORDIN ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).3. Completarea si prezentarea Formularul nr 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareVor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale) ,
liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii). Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: jr. Gabriel Florin Boriga ? Primar; jr.Cioaca Nicolae Gabriel Administrator Public ;Ing. Tutuianu Ioan? Viceprimar; Prisacaru Ciprian ? Viceprimar;jr. Chiru Catalin Cristea- Secretar; ing. Constantin Balasa ? Director executiv Directia Tehnica; ing.Dragos Folea ? Sef Serv. Proiecte-Investitii-Achizitii; ing. Magdalena Mihaescu - Sef Bir. Investitii-Achizitii publice; ec. Daniela Popa - Director executiv Directia economica; ec. Cerasela Ciuca - Director executiv adjunct Directia economica ;Consilieri locali: Stan Daniel Cristian, Radulescu Catalin, Paunescu Mihai Andrei, Enache Lucian, Albu Andrei Bogdan, Babeu Pavel, Banescu Rodica, Bozieru Cosmin Petrut, Diaconu Diana Elena,
Diculescu Maria, Dobanda Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Pantea Viorel, Patrascu Eugen, Raducanu Tudorica, Tica Danut. NOTA: Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 69indice1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului dinprocedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4. Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate
nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Vor depune Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Persoanele juridice straine vor depune Certificatele anterior mentionate sau documente echivalente (daca acestea se emit) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care
dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceeasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.5. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale , din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Vor depune Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Persoanele juridice straine vor depune Certificatele anterior mentionate sau documente echivalente (daca acestea se emit) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane. In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceeasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.NOTA: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura. 1.Cerinta1: Ofertantul sa fie inregistrat legal
Dovedire: 1. Ofertantul sa fie inregistrat legal1. Prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.Note: 1) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol;2.Persoane juridice / fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.3) AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin : Lot 1 :450.000 lei. Lot 2 :2.000.000 lei Lot 3 :300.000 lei Lot 4 :200.000 lei Lot 5 :250.000 lei In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, se vor prezenta documente relevante din care va rezulta cifra de afaceri globala a ofertantului din ultimii 3 ani precum: bilanturi contabile depuse si inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare - in copie , ,conform cu originalul?? . Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt fiecare din cei trei ani luati in considerare. Nota: a) In cazul unei asocieri, cifra de afaceri globala va fi indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor asocierii. b) In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) cifra medie de afaceri se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat. Pentru ca o asociere sa beneficieze de facilitatile oferite de Legea nr. 346/2004, operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare dintre ei indeplineste conditia.
2. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei avand sustinerea unui tert, cifra de afaceri va fi prezentata in intregime de tertul sustinator.In cazul in care ofertantul/ candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata , in conformitate cu prevederile art.186 alin. (1) din OUG nr.34/ 2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament fermprin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art.69 indice 1.?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular 5 - Fisa de informatii generale.Se va completa Formular 6- Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractate sau clienti privati
Cerinta 2 : a) Se solicita ca din lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, sa rezulte livrari de produse similare celor care constituie obiectul prezentei achizitii, efectuate in baza a maxim trei contracte, livrari in valoare cumulata de minim: Lot 1:200.000 lei fara TVA. Lot 2 :1.000.000 lei fara TVA Lot 3:100.000 lei fara TVA Lot 4:90.000 lei fara TVA Lot 5:125.000 lei fara TVA.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Aceste certificate/documente se vor prezenta in copie lizibila ?conform cu originalul?. Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat lei, pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din cei trei ani luati in considerare.
Cerinta nr.3: Informatii privind asociatii Completarea si prezentarea Acordului de asociere, care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
-nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
-comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.
Cerinta nr. 4: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.190 alin. (1) din OUG nr.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent cel putin pentru domeniul de furnizare produse aferent contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea Formularului nr. 7 ??Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?.Se va completa Formular 7a Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul ? fisa de prezentare.1.Completarea si prezentarea Formularului nr. 8-Acordul de asociere ; Anexa la acordul de asociere se vor completa si prezenta: Formularul nr. 9-Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora si Formularul nr. 10 -Declaratie privind legalizarea asocierii. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic nu va prezenta formularele 8, 9 si 10.Formular 11- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economiciCertificatul/certificatele se va/vor prezenta in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre ofertanti.In cazul unei asocieri, Certificatul ISO 9001 va fi prezentat de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitiieste finantat conform contract de finantare nr. 1142/08.12.2010, finantare obtinuta prin POR ? Axa Prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale? DMI 3.4.?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?cod SMIS 11207
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala: Str.Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer