Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani - Sarateni


Anunt de participare numarul 135648/18.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Mures- Directia Dezvoltare Regionala, implementare Proiecte
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Maria Serban manager proiect, Tel. +40 265263211, In atentia: Maria Serban, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Mures- Directia Dezvoltare Regionala, implementare Proiecte
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Maria Serban manager proiect, Tel. +40 265263211, In atentia: Maria Serban, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani - Sarateni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 135 intre km 28+272 (loc.
Magherani int. cu DC 33) ? 41+827 (loc. Sarateni int. cu DN 13A), comunele Magherani si Sarateni, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor privind reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 135 Magherani ?Sarateni intre km 28+272 ( loc. Magherani int. cu DC 33) - 41+827 (loc. Sarateni int. cu DN 13A.
valoarea estimata fara TVA: intervalul intre 40.111.185, 81 si 44.087.020, 16Moneda: RON
NOTA:
? Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari similare ce vor fi achizi?ionate ulterior. Cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare s-au raportat la valoarea estimata ce nu cuprinde eventualele lucrari similare care vor fi achizi?ionate ulterior .
? Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006 se va face prin raportare la valoarea estimata fara eventualele lucrari similare ce vor fi achizitionate ulterior.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Lucrari de reabilitare/modernizare a drumului judetean terasamente, reabilitare a sistemului rutier, scurgerea apelor, ( realizarea de podete tubulare si podete dalate, montarea de parapeti, semnalizarea circulatiei (marcaje orizontale si panouri indicatoare);
?Consolidari cu zid de sprijin pe o lungime de 375 ml cu coloane de tip Benotto(150 buc. x 15 m);
?Lucrari de reabilitare a doua poduri situate la km 29+307 cu L=10, 00msikm 32+425, cu L=15, 00 m;
Valoarea estimata fara TVA: intre 40, 111, 185.81 si 44, 087, 020.16RON
II.2.2) Optiuni
Da
Daca va fi cazul, AC va achizitiona lucrari in cond prevazute de art. 122 lit.j din OUG34/2006.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul :800000 lei.Valabilitate :120 de zile de la data primirii ofertelor.Forma de constituire : - virament bancarsau- un instr.de garantare emis in conditiile legii de o soc. banc. ori de o soc. de asig., care va fi irevocabila si trebuie sa prevada ca platagaran. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Dovada efect. viramentului bancar se realizeaza prin prezentarea in original al OP cu viza bancii. Numarul de cont pt. efectuare viramentulbancar este: RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la Trezoreria Targu Mures, cod fiscal: 4322980.Instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. banc. ori de o soc. de asig. se va prezenta in original, in cuantumul si pentru perioadaprevazuta in prezenta documentatie.Instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. banc. ori de o soc. de asig. trebuie sa faca referire la toate cazurile privind dreptul aut. contr.de a retine garantia de participare sau o parte din garantia de participare, conform: ? art.87, alin. (1) din HGR nr.925/2006;? art.278^1 , alin. (1) din OUG nr.34/2006In cazul in care instr. de garan. este emis de o soc. de asig., aceasta din urma trebuie sa fie acreditata de CSA, conform Legiinr.32/2000 privind soc. de asig. si supravegherea asig., cu modificarile si completarile ulterioare.In eventualitatea formularii unei contestatii si in cazul respingerii acesteia de catreCNSC, aut. Contr. va retine din garantia de parti. suma de 11.571, 12 lei.Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006 ) si doresc sa dep. 50% din val. garan. de partic. vor dep. in original : o decl. pe proprieraspundere cu numarul mediu anual de salariati si cifra de afaceri pe anul 2011, atasat garan. de participare Formular nr.9 - 10 % din pret contr. fara T.V.A.- constituire : - prin instr. de gar.emis in cond.legii de o soc.banc.ori de o soc. de asig., avand valab.min. de 60 luni(24 luni executie + 36 luni perioada de notif a defectelor. Gar.buna exec.const.printr-un instr.de gar. emis in cond. legii de o soc. banc. sau de o soc. de asig., e anexa lacontr., irevoc. si treb.sa prevada ca plata garan. se va exec.necond., respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl.acest.cu privire la culpapers. garan..- mod de restit. garan. buna exec.: - 70 % din val.garan., in 14 zile de la data inch.PV recep.la termin.lucr. prevazute in contr.subsec. Incheiat, daca aut.contr.nu aridicat pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii asc. este min.- restul de 30% din val.garan., la expir.perioad. de garan.a lucr. exec., pe baza PV de recep. fin.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene (FEDR): 86, 5 %Buget national: 11, 5%Buget local: 2, 0%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif si complet ult.AC solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este decl castig.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006, Formular 1
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 Formular 2
3.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata;a.Persoane juridice romane trebuie sa prezinte: - Certificat de atestare fiscala (ANAF) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat ;
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local eliberat de Primarii.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente nu se considera
obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.In acest sens ofertantul va anexa certificatelor, actele doveditoare prin care se demonstreaza acordarea inlesnirilor si cele doveditoare ale
platilor scadente in termenele stabilite.
In momentul depunerii ofertei documentul va fi prezentat in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.
b. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare , eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul
de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor
scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
romana.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta formularul nr.35. Declaratia privind calitatea de participant la procedura formularul nr.10.6. Declaratia de neincadrare in prevederile art 69(1)/OUG 34/2006 Se va completa formularul nr.9 . Persoanele care detin functii de
decizie din cadrul Consiliului Judetean Mures in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt : Lokodi Edita Emoke, Presedintele CJ Mures; Szabo; Arpad, Vicepresedintele CJ Mures; Cristian Ioan Chirtes, Vicepresedintele CJ Mures; Aurelian Paul Cosma, Secretarul judetului;Viorel Iosib, Director Directia juridica si Administratie Publica; Bartha Iosif, Director Directia Economica; Genica Nemes, sef serv Juridic; Valer Bataga , director DDRIE; Maria Serban;Sorin Stan; Carmen Patran, sef serv IAP; Mihaela Gorea;Alin Marginean, Mariana Camarasan, Loredana Suciu.In conformitate cu Art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o
declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire formular nr.23.In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa / certificatele / documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Persoane juridice/fizice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul isi are sediul, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.
Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata, inainte
de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in situatia in care a prezentat acest document in copiePersoane juridice /fizice, straineSe vor prezenta documente care sa dovedesca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica , atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesionala la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului- traduse
in limba romana si legalizate, din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniul de activitate, activitatea ce face obiectul
procedurii, si nu are inscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, declararea starii de insolventa,
lichidare, respectiv reorganizarea judiciara sau faliment.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Disponibilitatea de sustinere a lucrarilor pentru o perioada de 3 luni, in suma de 5.013.898, 23lei
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), care sa fie de minim 60.000.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv: pt.2008-3, 6827lei; pt.2009-4, 2373lei, pt.2010-4, 2099 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a tarii in care s-a facut inregistrarea NOTA: in cazul in care operatorii
economici si-au inregistrat bilanturile pt. anul 2011, acestia pot depune bilanturile pt. ultimii 3 ani incheia?i, 2009, 2010, 2011, pt. indeplinirea nivelului impus.
Informatii privind sustinerea economica financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta in executia de lucrari de natura si complexitate similare lucrarilor ce fac obiectul contractului.
1.Prezentarea listei principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, raportat la
data limita de depunere a ofertelor.2.Prezentarea unui numar de maxim 3 documente prin care sa se confirme
executa, in calitate de contractant sau subcontractant, in ultimii 5 ani a unor lucrari de:
- constructie/reabilitare/modernizare drumuri;
-lucrari de consolidare la drumuri;
-constructie/reabilitare/modernizarepoduri.Valoarea cumulata a celor 3 contracte trebuie sa fie de minim 40.000.000 lei FaraTVA.
3.Prezentarea de detalii despre contractele de lucrarile executate prezentate pentru indeplinirea cerintei de la punctul 2 de mai sus.
Echipa de conducere pppt indeplinirea contractului de lucrari
va cuprinde cel putin: Coordonator proiect-Calificare: ing;
cunoastere lb RO sau asigurare translator; calificare constructii.
Experienta profesionala: construcii de infrastructura de transport rutier, participare la cel putin un proiect similar. Sef santier-Calificare: inginer; cunoastere lb RO sau asigurare
translator; calificare domeniul constructiilor. Experienta profesionala: constructii de infrastructura de trans rutier, participare la cel putin un proiect similar. RTE-Calificare: studii sup
univ; cunoastere lb RO sau asigurare translator; atestat RTE de catre MDRT
pt lucrari de c-tii drumuri sau echivalent.Responsabil CQ-Calificare: studii sup; cunoastere a Lb RO sau asigurare translator; responsabil CQ sau doveziprivind absolvirea cursului de management in domeniul CQ sau decizie de numire ca CQ;
Topograf. Calificare studii sup;cunoastere a Lb RO sau asig. translator;experienta min 2 ani in specialitate
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Prezentarea unor documente care atesta de?inerea (dotarea proprie /inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a urmatoarelor utilaje:
-autogreder
-cilindru compactor cu rulouri netede 8-10t
-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) r8-14; de 14tf
-excavator pe pneuri (buldoexcavator) 0, 21-0, 39 mc
-incarcator frontal pe pneuri- instalatie mobila de sablare uscata- macara pe pneuri pana la 9, 9 tf
- repartizator-finisor mixturi asfaltice- vibrator de exterior actionat electric
Informatii privind susinerea capacitatii tehnice/ profesionale
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre
fiecare membru al asocierii)
ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr de runde a licit electronice: 1 Durata unei runde: 1 (una) zi. Element ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: cota de profit. Diferenta minima solicitata pt licitarea noilor oferte va fi de 0, 1% din val est. a contrfara TVA. Ofertantii vor depune cu scrisoare de inaintare, la sediul autoritatii contractante, in 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licit electronice, formularul de oferta insotit de explicitarea noii valori ofertate. In cazul in care, dupa ultima runda a licitatiei electronice exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret total, se va solicita o noua oferta de pret in plic inchis la sediul AC.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6666 din 9 aprilie 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2012 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Mures din Tg Mures, str. Primariei nr.2, etaj 2, sala mica de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii si imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 ?Domeniul major de interventie 2.1-Reabilitarea si modernizarea re?elei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, proiectul ?Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani ? Sarateni?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care, in etapa finala de licita?ie electronica, doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform prevederilor HG nr.801/2011 documentele transmise in SEAP trebuie sa con?ina semnatura electronica. In general, documentele pot fi deschise prin urmatoarea modalitate: se salveaza documentul in calculator ?i se deschide apoi din calculator prin op?iunea ?open with? ?i se selecteaza programul Adobe Reader. Daca aceasta modalitate nu func?ioneaza, atunci trebuie sa va instala?i un program special (SHELL SEIF VERIFY) care va permite deschiderea acestor documente. Aplica?ia este gratuita ?i poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN: http: //www.certisgn.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr.34/2006 despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures- Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2012 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer