Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ROMAN


Anunt de participare numarul 114681/27.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala:  Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Punct(e) de contact:  Mihail POPESCU, Tel. 0233212890, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0233215767, Adresa internet (URL):  www.cjneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ROMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ROMAN
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ROMAN
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ROMAN conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 16, 333, 040RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare in valoare de 100.000 lei si garantie de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si Fonduri Europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006, Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificatul de inregistrare si codul unic, Se solicita certificate constatatoare in original sau copie legalizata pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor si valabile la data depunerii (formulare tip eliberate de autoritatile competente - perioada de valabili¬tate a certificatelor constatatoare este cea stabilita de autoritatile emitente si este cea inscrisa in cuprinsul certificatelor). Certificat de participare cu oferta independenta..documentele de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se solicita a fi prezentate si de catre asociati.se solicita ofertantilor prezentarea in cadrul documentelor de calificare a unei declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia de a fi respins in baza art. 69^1 din OUG 34/2006 si a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta completat conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010. Componenta comisiei de evaluare va fi atasata in rubrica documentatii si clarificari din cadrul anuntului din SEAP
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind societatea din care sa rezulte ca cifra medie de afaceri , pe ultimii 3 ani este de minim 32.000.000lei, copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani, Se solicita prezentarea unui angajament din partea unei banci, propriu lucrarii supuse licitatiei, din care sa rezulte ca respectivul ofertant detine/beneficiaza in cazul in care este declrat castigator, in perioada derularii contractului de executie de lichiditati, credite, linii de credit sau alte mijloace financiare a caror valoare este egala sau mai mare decit valoarea de 4.000.000 lei, independent de angajamentele pentru alte contracte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari -ofertantul va face dovada ca are in dotare proprie sau contract de colaboraer: ;autocamioane transport-2 buc ;buldoexcavator-1buc, automacara ? 1 buc, macara turn ? 1 buc, cilindru compactor 1 buc.;, Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere: 1 responsabil tehnic cu executia-specializare constructii civile, 2 Inginer constructor -10 ani experienta, 1 Inginer instalator -10 ani experienta, Responsabil tehnic cu executia atestat MECMA pentru domeniul 403, Responsabil tehnic pentru instalatii de ridicat (RSVTI) atestat ISCIR, .pentru personalul tehnic se vor prezenta CV-urile, copiile dupa carnetele de munca si/sau contractele individuale de munca, contractele de colaborare (copie). Declaratie de disponibilitate pentru responsabilii tehnici cu executia se vor prezenta si certificatele de atestare (copie). Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca. ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent, SA 8000 sau echivalent. sisteme de management al energiei cerinte si ghid de utilizare SR EN 16001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita indeplinirea (data procesului verbal la terminarea lucrarilor) in ultimii 5 ani , calculati fata de data depunerii ofertei a unui contract cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea minima de 16.000.000 lei, exclusiv tva, de natura si complexitate similare cu a celui pentru care se oferteaza. Se vor prezenta copii dupa contractele de lucrari din care sa rezulte partile contractante, obiectul, durata si pretul contractelor, procese verbale de receptie la terminarea lucrarii si certificate de buna executie(recomandare).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2011 10:00
Locul: BRM Terminal Piatra Neamt, B-dul Decebal nr.35 , bloc I 4 parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013? Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii socialeDomeniul major de interventie 3.4. ? Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
durata maxima a contractului este de 12 luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul de contestare este in conformitate cu ART. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean neamt
Adresa postala:  str. alexandru cel bun nr.27, Localitatea:  piatra neamt, Cod postal:  610004, Romania, Tel. 0233212890, Fax:  0233211569
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2011 08:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer