Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea monumentului istoric ?Ansamblul Conacului Marghiloman? (Vila Albatros, Parc Marghiloman), Municipiul Buzau?


Anunt de participare numarul 132169/20.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUZAU
Adresa postala: str.Unirii nr.163, Buzau, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120191, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Turcoman, Tel. 0238726092, Email: [email protected], Fax: 0238726092, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea monumentului istoric ?Ansamblul Conacului Marghiloman? (Vila Albatros, Parc Marghiloman), Municipiul Buzau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Buzau, jud.Buzau, Complexul Marghiloman, Str. Plantelor nr. 1
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in :
-reabilitarea si modernizarea Vilei Albatros si a Parcului Marghiloman
-reabilitarea si modernizarea iluminatului parcului si a vilei Albatros
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
45112711-2-Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
45311000-0-Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea si modernizarea Vilei Albatros si a Parcului Marghiloman , precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului parcului si a vilei Albatros , conform caietelor de sarcini atasate
Valoarea estimata fara TVA: 20, 068, 440RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de :400.000 lei;Garantia de buna executie :10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este cofinantat din bugetul de stat, bugetul propriu al municipiului Buzau si fonduri europene nerambursabile FEDR. Plata se face cu OP, pe baza de facturi si sit.lucr.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-decl.privind eligibilit(neincadrarea in prev.art.180) din OUG34/2006;
-decl.priv.neincadrarea in prev.art.181 din OUG34/2006;
-certificate atestare fiscala privind plata taxe si impozite buget stat/local in original, copie legaliz. sau copie cu mentiunea ?conf.cu originalul? din care sa reiasa oblig. exigibile la data de 25 a lunii anterioare depunerii ofertelor;
( pers. jurid.straine vor prezenta orice doc. edif.pt doved.eligibilitatii eliberate de autorit.ale tarii de origine prin care sa dovedeasca ca si-a indepl.obl. privind plata impozite, taxe si contrib.la buget stat/local, doc.vor fi prezentate in original sau copie semn.si stamp. cf. cu originalul, in limba de origine, insotite de o traducere autorizata);
-decl.priv.calitatea de particip.la procedura;
-certificat participare la licitatie cu oferta independenta;
- decl.priv.neincadrarea in prev.art.69^1 din OUG34/2006;
-declaratie privind asigurarile;
- certif.constatator emis de ORC (orig. sau copie semnata si stampilata cu mentiunea ?cf. cu orig? - pers.jurid.straine vor prezenta doc.care doved. o forma de inregistrare/atestare si apartenenta dpdv prof, cf.legii tarii de rezidenta a op.ec.(doc vor fi prez.in orig.sau copie, insotite de traduc.autoriz in limba romana);
-decl.ca in cazul in care ofertantul este declarat castigator va prezenta in termen de 30 zile de la primirea comunicarii dovada deschiderii sediului permanent sau punct de lucru in Romania;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilanturile contabile pe anii 2008, 2009, 2010 vizate si inregistrate la organele competente;
-declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)-declaratii bancare corespunz.care sa ateste ca ofert.are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are resurse reale negrevate de datorii (disponibilitati) sau orice alte mijloace (scrisori de bonitate si/sau confort din partea bancilor), in cuantum de 2.500.000 lei, suficiente pentru a sustine executarea contractactului pe o perioada de 90 de zile
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de min. 40.000.000 lei ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor ;
-contracte de referinta;
-declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantul;
-declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajatsi al cadrelor de conducere ;
-declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate;
- angajamentul ofertantului privind resursele umane;
-declaratie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze;
-informatii privind asocierea(in cazul asocierii toti asociatii vor prezenta toate docum. solicitateprin fisa de date);
-certificat ISO 9001:2008 sau standarde echivalente;
-certificat ISO 14001:2004 sau standarde echivalente .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-ofertantul trebuie sa faca dovada executarii in ultimii cinci ani (in calitate de contractant sau subcontractant) a maxim 3 contracte de natura si complexitate similare lucr.ce fac obiectul prezentului contractrespectiv ?lucr.de constr. care au avut ca obiect lucrari complexe de reabilitare, restaurare, inclusiv inst. aferente la o cladire monument istoric si de arhitectura?, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 13.500.000 lei, fara TVA ;
- maxim 3 contr.lucrari de iluminat exterior, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 2.900.000 lei, fara TVA;
-documente pentru confirmare: copii parti relevante contracte, recomandari, procese verbale rec.intermediare sau la terminarea lucrarilor sau de receptie finala ;
-ofert. va prezenta decl.privind utilaje, inst, echipam.de care dispune (dotare proprie sau inchiriere) necesare indepl.contract;
-ofert. trebuie sa faca dovada asigurarii a cel putin urmatorului personal: *un resp. coordonare santier ?ing.licentiat, absolvent al FCCIA , atestat MCPN dom.E (executie lucrari);* un ing.constr .licentiat, absolvent al FCCIA, atestat MCPN, dom.E;*un responsabil tehnic cu executia (RTE), licentiat, absolvent al FCCIA, atestat MLPTLsi atestat MCPN in domeniul E;* un resp.cu contr.th.de calitate(CQ);* un coordonator in materie de securitate a m-cii, se vor prezenta: CV-uri, copii diplome, atestatesau alte doc. din care sa reiasa calificarea personalului respectiv
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S106-173445 din 03.06.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.01.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2012 12:00
Locul: Primaria municipiului Buzau , strada Unirii, nr 163, sala 15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleosnr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Primariei municipiului Buzau
Adresa postala: Str. Unirii , nr.163, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120191, Romania, Tel. 0238710569, ,Fax: 0238710950
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2011 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer