Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea prin asfaltare a drumului comunal DC70 Scheia-Cioca Boca, Km 0+000-5+020.00


Anunt de participare numarul 77129/11.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIRONEASA
Adresa postala: COMUNA MIRONEASA , JUD.IASI, Localitatea: Mironeasa, Cod postal: 707300, Romania, Punct(e) de contact: Maria Mantu, Tel.0232228652, In atentia: primar Elena Curcudel, Email: [email protected], Fax: 0232228600, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea prin asfaltare a drumului comunal DC70 Scheia-Cioca Boca, Km 0+000-5+020.00
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumul comunal DC70 Cioca Boca-Scheia, comuna Scheia, judetul Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor efectua de Primaria comunei Mironeasa lucrari de modernizare prin asfaltare a drumului comunal DC70 Cioca Boca-Scheia, pe o lungime de 5.020km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233226-9 - Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari aferente reabilitarii si asfaltarii drumului comunal DC70 , pe o lungime de 5.020km, potrivit Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 702, 522RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 70000lei. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Obiectivul de investitii este finantat prin bugetul local din sumele special alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Executarea contractului este conditionata de alocarea integrala de la bugetul de stat a sumelor necesare ducerii la indeplinire a lucrarii. Pana in prezent a fost alocata suma de 1000000 lei.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Ministerul Finantelor Publice; Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice eliberat de Primarie; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de atestare tehnica a ofertantului privind lucrarile de executie de drumuri, poduri si constructii aferente eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri;Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului pentru domeniul de activitate supus licitatiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr.5- Informatii generale(cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, minim 20.000.000 lei}; Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani-Copii ale bilantului contabil(2006-2008), iclusiv anexele la acestea si balantele de verificare contabila vizate de organele competente.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces la/are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice mijloace financiare in valoare de minim 30% din valoarea investitiei necesare pentru finantarea inceperii liucrarii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari efectuate in ultimii 5 ani; Experienta similara- cel putin 1 contract de lucrari pentru modernizare drumuri cu imbracaminti asfaltice, a carui valoaresa fie de 2.100.000lei; contracte finalizate cu proces-verbal de receptie ce poarta viza ISC;Recomandari din partea cel putin a doi beneficiari carorali s-au executat lucrari similare, cu viza ISC.Declaratie care sa contina informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantul; Ofertantul trebuie sa aiba in proprietate, inchiriere sau alte forme de colaborare: statie de preparat mixturi asfaltice, repartizator de mixturi asfaltice, cilindri compactori, autogredere, autobasculante, buldozer, incarcator frontal, trailer, laborator de incercari autorizat-grad III si dovada accesului la laborator de gr.II autorizat.
Formular 8;Formularul 8a;Formularul 8b. Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat, personal de conducere, personal tehnic de specialitate: sef santier, RTE, CQ, laborant, muncitori calificati in lucrari de drumuri, precum si persoane direct responsabile de indeplinirea contractului; Curriculum Vitae pentru personalul de conducere si executie, documente probatorii ( copii dupa diplome de studii , dupa certificatele deatestare tehnico profesionala (RTE, CQ) , copii carti de munca, alte documente privind experienta generala si specifica in domeniu.);Declaratie de disponibilitate pentru sef santier, RTE si CQ; Dovada eliberata de ITM privind nr. de angajati pe 2009.Informatii privind asocierea, daca este cazul.
Formularul 9-Declaratie privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora;Documente care atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001, atestarea standardelor de mediu ISO 14001 si OHSAS 18001-sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2009 12:00
Locul: sediul primariei Mironeasa
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii oficiali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4)0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Camera de Comert si Industrie Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, Nr.27 , Localitatea Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700507, Romania, Tel.0232/268001, Email: [email protected], Fax: 0232/214530
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: comuna Mironeasa, judet Iasi , Localitatea Mironeasa ;, Localitatea: Mironeasa, Cod postal: 707300, Romania, Tel.0232/228600, Email: [email protected], Fax: 0232/228652
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2009 08:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer