Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea prin asfaltare a drumului comunal D.C.70 Scheia-Cioca Boca, KM 0+000-5+020.00


Anunt de participare numarul 56737/25.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIRONEASA
Adresa postala: COMUNA MIRONEASA , JUD.IASI, Localitatea: Mironeasa, Cod postal: 707300, Romania, Punct(e) de contact: Maria Mantu, Tel.0232228600, In atentia: primar Curcudel Elena, Email: [email protected], Fax: 0232228600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea prin asfaltare a drumului comunal D.C.70 Scheia-Cioca Boca, KM 0+000-5+020.00
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: D.C.70 Cioca Boca-Scheia , sat Cioca Boca, comuna Scheia, judetul Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor efectua de catre Primaria comunei Mironeasa lucrari de modernizare prin asfaltare a drumului comunal D.C.70 Scheia-Cioca Boca, pe o lungime de 5.020 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233220-7 - Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare prin asfaltare drum comunal pe o lungime de 5.020km.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 702, 522RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 30000lei. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Obiectivul de investitii este finantat prin bugetul local din sumele special alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Executarea contractului este conditionata de alocarea integrala de la bugetul de stat a sumelor necesare ducerii la indeplinire a lucrarii. Pana in prezent a fost alocata suma de 1000000 lei.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat constatator emis de Directia Generala a Finantelor Publice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat constatator emis de Directia Finantelor Publice Locale privindindeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor locale valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de atestare tehnica a ofertantului privind lucrarile de executie, proiectare sau consultanta de drumuri, poduri si constructii aferente eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri; Autorizatia de functionare/altele echivalente;
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrareca persoana juridica sau de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul B1- Informatii generale; Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani-Copii ale bilantului contabil sim a contului de profit si pierdere, vizat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 6-Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani;
Recomandare din partea celui putin unui beneficiar caruia i s-au executat lucrari similare, vizata de Inspectoratul de Stat in Constructii
Formularul 7-Declaratie care sa contina informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantul;
Ofertantul trebuie sa aiba in proprietate, inchiriere sau alte forme de colaborare: statie de preparat mixturi asfaltice, repartizatorde mixturi asfaltice, cilindru compactor si laborator de incercari autorizat-grad III
Formular 8;Formularul 8a;Formularul 8b- Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat, personal tehnic de specialitate, persoane direct responsabile de indeplinirea contractului;
Formularul 9-Declaratie privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora; Documente care atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001, atestarea standardelor de mediu ISO 14001 si OHSAS 18001-sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se va achizitiona de la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2008 13:00
Locul: sediul Primariei Mironeasa
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii oficiali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4)0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Camera de Comert si Industrie Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, Nr.27, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700507, Romania, Tel.0232/268001, Email: [email protected], Fax: 0232/214530
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: comuna Mironeasa, judet Iasi, Localitatea: Mironeasa, Cod postal: 707300, Romania, Tel.0232/228600, Email: [email protected], Fax: 0232/228652
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2008 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer