Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea prin asfaltare a drumului comunal D.C.70 Scheia-Cioca Boca, KM 0+000-5+020.00, cu intocmirea documentatiei tehnice si a detaliilor de executie, respectiv P.A.C.,P.Th.,D.L.


Anunt de participare numarul 20465/22.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIRONEASA
Adresa postala: COMUNA MIRONEASA , JUD.IASI, Localitatea: Mironeasa, Cod postal: 707300, Romania, Punct(e) de contact: MARIA CHELARIU, Tel.0232228600, Email: [email protected], Fax: 0232228600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea prin asfaltare a drumului comunal D.C.70 Scheia-Cioca Boca, KM 0+000-5+020.00, cu intocmirea documentatiei tehnice si a detaliilor de executie, respectiv P.A.C., P.Th., D.L.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: D.C.70 Scheia -Cioca Boca, sat Cioca Boca, comuna Scheia, judetul Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor efectua de catre Primaria comunei Mironeasa lucrari de modernizare prin asfaltare a drumului comunal D.C.70 Scheia-Cioca Boca, pe o lungime de 5.020 km si se va intocmi documentatia tehnica si detaliile de executie, respectiv PAC, PTh., DL.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
45233220-7-Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare prin asfaltare drum comunal pe o lungime de 5.020km. Intocmirea documentatiei tehnice si a detaliilor de executie, respectiv PAC, PTh., DL.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 36000lei. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Obiectivul de investitii este finantat prin bugetul local din sumele special alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Executarea contractului este conditionata de alocarea integrala de la bugetul de stat a sumelor necesare ducerii la indeplinire a lucrarii. Pana in prezent a fost alocata suma de 1000000 lei.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia pe propria raspundere. 2.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul local si bugetul de stat. 3.Cazier fiscal.4.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.5. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. 6. Certificat de inmatriculare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind sustinerea financiara.2. Formular de identificare fiscal-bilantul contabil pentru exercitiul financiar 2006. 3.Fisa de informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri cumulata pe ultimii 2 ani sa fie de minimum 2500000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Atestat tehnic de catre Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania.2.recomandari de la alti beneficiari; 3. informatii privind executarea de lucrari similare;4.obligatii contractuale in desfasurare.5.declaratie care contine lista cu echipamentele din dotare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform caietului de sarcini
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la caseria autoritatii contractante - Primaria Comunei Mironeasa
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2007 18:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.08.2007 09:00
Locul: sediul Primariei Comunei Mironeasa
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii oficiali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310. 46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Camera de Comert si Industrie Iasi
Adresa postala: Bulevardul Carol I, nr . 27, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700507, Romania, Tel.0232/268001, Email: [email protected], Fax: 0232/214530
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: sat/comuna Mironeasa, judetul Iasi, ,Localitatea: Mironeasa, Cod postal: 707300, Romania, Tel.0232/228600, Fax: 0232/228652
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2007 21:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer