Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea retelelor de apa fierbinte si a punctelor termice din sistemul de termoficare al Vaii Jiului - Inlocuire conducte racord punct termic oras Aninoasa


Anunt de participare (utilitati) numarul 31649/10.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Termoelectrica S.A
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, etaj XI, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Dumitrescu, Tel.303.74.50, Email: [email protected], Fax: 303.75.04, Adresa internet (URL): www.termoelectrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Paroseni
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336250, Romania, Tel.0254/572134, In atentia: MariaIsfan, Email: [email protected], Fax: 0254/570481
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Paroseni
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336250, Romania, Tel.0254/572134, In atentia: Maria Isfan, Email: [email protected], Fax: 0254/570481
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Paroseni
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336250, Romania, Tel.0254/572134, In atentia: Maria Isfan, Email: [email protected], Fax: 0254/570481
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea retelelor de apa fierbinte si a punctelor termice din sistemul de termoficare al Vaii Jiului - Inlocuire conducte racord punct termic oras Aninoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona aferenta traseului inlocuit se situeaza pe teritoriul orasului Aninoasa, la o distanta de 10km de termocentrala Paroseni, avand amplasamentul situat pe terenul public aflat in administrarea primariei, pe 2 suprafete proprietate privata si 2 subtraversari (sub DN66A si sub o alta proprietate privata)si este dispusa intre gara orasului Aninoasa si punctul termic Aninoasa, avand o lungime de 450 m.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile vor consta in decopertarea canalului termic pe lungimea de 450 m, evacuarea conductelor uzate cu diametrul de 200 mm avand lungimea totala de 900 ml, transportarea deseului de fier la S.E. Paroseni si a celorlalte deseuri la groapa de gunoi a orasului Aninoasa, montarea noilor conducte preizolate cu diametrul de 100 mm in canalul existent si readucerea terenului la starea initiala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232140-5 - Conducte de incalzire urbana (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conducte de incalzire urbana.
Valoarea estimata fara TVA: 520, 208RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 8000 lei si garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii si plata prin ordin de plata / ordin de compensare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea si/sau cazier judiciar sau certificat echivalent, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 insotita de documente edificatoare, certificat constatator sau altele echivalente, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Va fi exclus orice ofertant care se afla in oricare din situatiile precizate la art. 181 din OUG 34/2007.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indicatori ai potentialului financiar: lichiditatea generala medie din ultimii 3 ani > 100% si solvabilitatea patrimoniala medie pe ultimii 3 ani > 30%, ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte si lucrari de inlocuire conducte de termoficare supraterane si subterane cu conducte cu diametrul > 100mm, insotita de cel putin 2 documente/recomandari emise sau contrasemnate de o autoritate beneficiara; o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune executantul (minim: excavatoare pe pneuri si un excavator de mici dimensiuni, mijloace de transport (autobasculante), macara cu brat telescopic min. 5 t, eldir 3, 5 t, ciocane pneumatice, motocompresor aer mobil joasa presiune, motoincarcatoare, grup electrogen de sudura, motoconvertizoare pentru sudura, echipamente pentru compactare, pompa manuala pentru proba hidraulica, defectoscop ultrasonic); declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate (minim: responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT, responsabil tehnic cu sudura autorizat ISCIR, deserventi pentru toate utilajele grele, sudori autorizati, tinichigii, montatori conducte metalice, izolatori, dulgheri constructii); informatii privind subcontractantii si certificatul pentru asigurarea calitatii executantului sau orice alt document echivalent in domeniul constructii montaj.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
96%
Descriere:
2.
Scadenta la plata
4%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 150 RON
Conditii si modalitate de plata: Dupa 2 zile de la solicitare, in numerar la casieria S.E.Paroseni sau prin ordin de plata in contul RO29RNCB0165020174920001 de la BCR fil. Petrosani.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2007 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2007 11:00
Locul: Sediul Sucursalei Electrocentrale Paroseni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti din partea ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu, nr. 1, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336250, Romania, Tel.0254/572134, int. 309, Fax: 0254/570481
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2007 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer