Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Anina


Anunt de participare (utilitati) numarul 146012/24.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALAAQUACARAS S.A.RESITA
Adresa postala: P-ta Republicii , Nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Ladislau Sallai, Tel. +40 0255212458, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. AQUACARAS S.A.
Adresa postala: S.C. AQUACARAS S.A., Localitatea: Resita, judetul Caras-Severin, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: birou UIP, Tel. +40 0255212458, In atentia: Dan OGASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
S.C. pe actiuni apartinand unei unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale din judetul Caras Severin
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Anina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Anina, Judetul Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie a urmatoarelor investitii:
Alimentare cu apa:
Aductiuni noi de apa tratata in lungime totala de8, 4 km;Rezervor de inmagazinare nou ?1 unitate;Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare existente ?5 unitati;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Maial I, cu capacitatea V = 90 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Maial II, cu capacitatea V = 2x150 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Dealul Crucii, cu capacitateaV = 180 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Casa Elevului, cu capacitateaV = 480 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Bardet, cu capacitateaV = 90 mc.
Statii de pompare apa noi: 3 buc;Reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de 7, 43 km;Extinderea retelei de distributie cu 4, 13 km;Canalizare:
Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 2, 011 km;
Extindere retea de canalizare in lungime totala de 26, 65 km.
Statii de pompare ape uzate: 8 buc.
Lucrarile de constructie includ: lucrari de constructie si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare menajera, furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, executare bransamente de alimentare cu apa, contorizare, executare racorduri de canalizare, statii de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare si punere in functiune, instruirea personalului operatorului.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute - 5, 74% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 1.768.685 Lei , este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor urmatoarelor investitii:
Alimentare cu apa:
Aductiuni noi de apa tratata in lungime totala de8, 4 km;Rezervor de inmagazinare nou ?1 unitate;Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare existente ?5 unitati;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Maial I, cu capacitatea V = 90 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Maial II, cu capacitatea V = 2x150 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Dealul Crucii, cu capacitateaV = 180 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Casa Elevului, cu capacitateaV = 480 mc;
- Reabilitarea rezervorului existent de inmagazinare apa denumit Bardet, cu capacitateaV = 90 mc.
Statii de pompare apa noi: 3 buc;Reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de 7, 43 km;Extinderea retelei de distributie cu 4, 13 km;Canalizare:
Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 2, 011 km;
Extindere retea de canalizare in lungime totala de 26, 65 km.
Statii de pompare ape uzate: 8 buc.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute - 5, 74% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 1.768.685Lei , este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
Valoarea estimata fara TVA: 32, 582, 008RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
31 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 600.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele liderului de asociere in care se mentioneaza raspunderea solidara fata de toti membrii asocierii, insotita de Acordul de asociere intocmit conform Formularului 3A.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, cuantumul acesteia va fi calculat in lei la cursul de schimb Leu/alta valuta stabilit de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata la punctul IV.3.7 din Anuntul de participare.In cazul in care se vor aplica prevederile art 2781 litera c, suma in lei va fi calculata aplicand cursul de schimb Leu/alta valuta stabilit de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata la punctul IV.3.7 din Anuntul de participare.In cazul depunerii unei contestatii de catre un ofertant iar contestatia este respinsa pe fond, i se va retine ofertantului din GP suma de10.641 lei, cf. art. 278^1.(1). c) din OUG 34/2006.(model orientativ Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modul de constituire a garantiei de buna executie, poate fi prin: - Scrisoare de garantie bancara de buna executie ? conform model din vol. 3 sectiunea 2 a carei valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului.- Polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, a carei valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului.- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform prevederilor art. 90 (3) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.(model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?- Fonduri de Coeziune82, 64 %- Co-finantare nationala17, 36 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din din OUG 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ); si documentele privind obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele referitoare la bugetul consolidat precum si la cel local.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Director General - Anatoli LiberDirector Executiv - Dan PetrescuManager Sucursale - Cornel PopIng. Zgriba Antoanela ? ing. Departament PAGSP
Manager Comercial - Dacian RomanSef Departament Tehnic - Vladimir DavidSef Departament PAGSP - Iulian MunteanuIng.Responsabil cu Achizitiile ( UIP) - Dan OgasanJurist - Ramona VoinaIng.(UIP) - Adela PuichitaIng.(UIP) - Sallai Ladislau
Ec. Pozsar Simona Teodora ? economist UIP
Ing Matilda Marin ? ing constructor
Ing Dobra Flavius ? ing automatizari si SCADA
Ec. Chita Sporea Florentina - economist UIP
Ing.(UIP) - Fac IoanIng.(UIP) - Dalea CezarIng.(UIP) ? Negrea Mihaela Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
a.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Pentru a implementa contractul care face obiectul prezentei proceduri, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca obiectul lor de activitate acopera si aria contractului in cauza (Cod CAEN).
b.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu valoarea de 30.000.000 lei.Documente relevante:
Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7) si prezentarea documentelor relevante mentionate la aceasta cerinta.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv:
An Curs de schimb RON/EUR
2010:4, 2122
2011:4, 2391
2012:4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala
Europeana (www.ecb.europa.eu)
Cerinta nr. 2
La momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim , ,3, , luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin4.000.000 leiModalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are acces la finantare in suma de 4.000.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are acces la finantare in suma de 4.000.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formularul nr. 4 si Formular 6.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 7A
Formularul nr. 7B
Formularul nr. 4
Formularul nr. 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele
1. Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 19 km de retele de apa in mediu urban si sau aductiuni de apa.2. Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 28 km de retele de canal in mediu urban.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala sau procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8 si prezentarea documentelor relevante mentionate la aceasta cerinta
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B, Formular 4 si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 8A
Formular nr. 8B
Formular 4
Formular nr. 6
Cerinta nr. 2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Autoritatea contractanta solicita aceste informatii iar ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Completare Declaratie privind subcontractarea.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Autoritatea contractanta solicita informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, cf art. 164 din OUG 34/2006: a) elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.;b) inform care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea cea mai buna oferta? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Licit electronica va incepe la cel putin 2 (doua) zile lucrat de la transmit invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electron tuturor particip.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 24 ore.Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita AC, propunerea financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.Pt. particip la licitatia electron op. ec. trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Inform disponib despre echipam electronic folosit, conditiile tehn si modalit concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la: www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CS-CL-12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2013 11:00
Locul: La adresa autoritatii contractante indicate la Sectiunea I.1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor vor prezenta o imputernicire scrisa din partea ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor de 19 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului. Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Se va organiza o vizita de santier in 14 zile calendaristice de la data publicarii Anuntului de Participare (exclusiv ziua publicarii AP). In cazul in care conform calculului prima zi va fi intr-o zi de Simbata, Duminica, sau o sarbatoare legala vizita de santier se va organiza in prima zi lucratoare care urmeaza datei calculate. Ofertantii interesati sa participe vor notifica in scris prezenta cu cel putin 1 zi inainte de data programata pentru vizita de santier. Locul de intilnire pentru vizita de santier este la sediul Aquacaras indicat in FDA la capitolul I.1 la ora 09:00.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.In conformitate cu Notificarea ANRMAP emisa in aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 si art 29 alin. 21Din OUG 34/2006, la nivelul propunerii financiare fiecare operator va cuprinde, ca element distict si constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii 5, 74% la valoarea propunerii sale financiare constituite fara diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUACARAS S.A. Compartiment juridic
Adresa postala: Piata Republicii nr. 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Tel. +40 0255212459, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer