Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni


Anunt de participare (utilitati) numarul 131118/26.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala:  Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130055, Romania, Punct(e) de contact:  Radu VASILESCU, Tel. 0245614403, Email:  [email protected], Fax:  0245611774, 0245210299, Adresa internet (URL):  www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Moreni, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera care fac obiectul prezentului contract, vor avea traseul in intravilanul orasului Moreni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Extinderea retelei de distributie apa de joasa presiune, in lungime de 7, 17 km
-Extindere retea de canalizare, L = 16, 533 km;
-Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 4, 419 km;
-Extindere statii de pompare apa uzata, 7 bucati;
-Reabilitare retea de canalizare, L = 6, 558m;
-Reabilitare conducta canalizare sub presiune, L = 121m;
Valoarea estimata fara TVA: 30, 831, 478RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: 610.000 ron, Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: 76, 8% Cofinantare nationala: 23, 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
F1 - Declaratie privind eligibilitatea; F2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor;F3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;F4- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Cazier judiciar al persoanei juridice/fizice romane/straine; Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor in cazul persoanelor juridice romane sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sau alte documente relevante emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul in cazul persoanelor juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) sa fie de minim 55.000.000 LEI (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in EURO la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Ofertantul trebuie sa faca dovada acoperirii riscului profesional, in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare. Se va completa F8 - Angajament privind asigurarea riscului profesional; F7 - Informatii generale; Persoanele juridice/fizice romane vor atasa copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa situatiile financiare anuale pe anii 2008, 2009 si 2010.
Persoanele juridice/fizice straine vor atasa, in copie insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi finalizat in ultimii 5 ani, cel mult 3 contracte de lucrari, in valoare cumulata de minim 28.000.000 lei fara TVA care sa fi avut ca rezultat extinderea, reab sau constructia de retele de apa si canalizare, precum si punerea ac in functiune.Se va atasa copie conf cu orig dupa PV de receptie la terminarea lucr, complete(cu toate anexele), sau echivalent, pentru fiecare contract, semnate de Beneficiar, Inginer si Antreprenor; sau copii conf cu orig dupa PV de receptie finala, sau echivalent, pentru fiecare contract. Se accepta si PV de receptie partiale insotite de dovada punerii in functiune.
Recomandari din partea beneficiarilor fiecarui contract.
F10 - Decl privind lista princip lucrari exec in ultimii 5 ani. Se vor atasa: copii conf. cu originalul dupa contr inscrise in F10;Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea Contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului: manager proiect, ing constructii civile, ing mecanic, ing electric, manager/sef de santier, responsabil cu Controlul Calitatii in Constructii, responsabil tehnic cu executia, coordonator SSM.
Dotari tehnice minime: buldoexcavator 3, foreza oriz. conducte 2, miniexcavator 2, camion 5-20t(2), autoutilitara5mc(1), ap.electrofuziune 2, ap.electrofuziune tevi 2.
F11 (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari) completat.Copie conf. cu originalul dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minimale solicitate - pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice proprii.Copii conf. cu originalul dupa documentele de provenienta (facturi, declaratii vamale, contracte de furnizare, contracte de leasing) pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice.Copii conf. cu originalul dupa contractele/precontractele de inchiriere - pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice inchiriate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
25%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
15%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB-MO-RB-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.11.2011 10:00
Locul: la sediul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare; observatorii desemnati de catre UCVAP; reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor; alte persoane autorizate de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat conform Contractului de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu ? Axa Prioritara 1??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? cod SMIS: 19353.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire se afla atasata prezentului anunt de participare, la adresa de internet: www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. +40 21 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala:  Blv. I.C. Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130158, Romania, Tel. +40 245 614 403, Email:  [email protected], Fax:  +40 245 61 17, Adresa internet (URL):  www.catd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.09.2011 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer