Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din Aglomerarea Liesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 132842/03.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL S.A. GALATI
Adresa postala: STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Punct(e) de contact: SC APA CANAL SA GALATI, Tel. +40 0236473380, In atentia: Director General -Gelu Stan, Email: [email protected], Fax: +40 0236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate contractanta cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din Aglomerarea Liesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Judetul Galati, Comunele: Ivesti, Liesti, Umbraresti, Barcea si Draganesti
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare, statii pompare apa potabila si apa uzata, proiectare si executie bransamente, racorduri, Gospodarii de apa, statii pompare apa potabila si apa uzata, etc.conform vol.3, 4, 5si6, obtinere avize, autorizatii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem alimentare cu apa Aglomerarea Liesti
- Reabilitarestatie de clorinare in Ivesti
- Reabilitare statie de pompare apa potabila in Ivesti
- Reabilitare statie de pompare apa potabila in Umbraresti (Salcia)
- Constructie statie de clorinare in Liesti
- Constructie aductiune 2 x 35 m- Constructia statie de pompare in Liesti
- Extinderea retelei de apa cu 114, 402 km retea de distributie
- Constructia unui rezervor de inmagazinare 200 mc in Ivesti
- Constructia unui rezervor de inmagazinare 500 mc in Liesti- Sistem SCADASistem de canalizare Aglomerarea Liesti
- Extinderea retelei de canalizare cu 154, 477 km inclusiv conductele de refulare de la statiile de pompare
- Constructia a 18 statii de pompare apa uzata
- Sistem SCADAProiectare bransamente apa, racorduri canalizare, Gospodarii de apa, statii pompare apa potabila, statii pompare apa uzata, subtraversari si supratraversari, etc. in conformitate cu caietul de sarcini, vol.3, 4, 5 si 6 si intocmire documentatie tehnica, obtinere avize, autorizatii.Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil(valoarea estimata) pentru acest contract vor fi respinse ca fiind inacceptabile, conform HGR 925/2006.
Valoarea estimata fara TVA: 134, 176, 115RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
37 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.700.200 lei.Forma de constituire a garantiei de participare va fi in conf.cu art. 86 din HG925/2006, se completeaza Formularul 4.Scrisoarea de garantie, in original, prezentata in alta limba decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In oricare forma va fi emisa garantia de participare va fi irevocabila.Valabilitate: 165 zile.Poate fi prezentata fie impreuna cu oferta, fie va fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor. Aceasta se va restitui in conformitate cu art. 87 si 88din HG 925/2006.In cazul unei asocieri Scrisoarea de garantie va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii sau in numele oricaruia dintre asociati, cu nominalizarea la conditiile de executare a asocierii.Scrisoarea de garantie bancara emisa doar in numele unui membru al asocierii fara a fi nominalizata la conditiile de executare, asocierea nu va fi luata in considerare ducand la excluderea din procedura. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea acceptata a Contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului.Forma de constituire a garantiei de buna executie va fi in conf.cu prevederile din HG925/2006.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata .Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii . In cazul unei asocieri, documentul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune- 76, 46%, Co-finantare (Buget de stat, bugete locale, imprumut autoritatea contractanta)-23, 54%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Clauzele contractuale si forma de contract ce urmeaza a fi incheiat sunt conform prevederilor FIDIC 1999, Cartea Rosie.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze:
- Formularul nr. 5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Formularul nr. 6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independent
- Formularul nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante referitor la aceasta procedura de achizitie, sunt nominalizate in Sectiunea Formulare oferta-Formularul 7. Aceasta declaratie se solicita si pentru subcontractanti.
2.Informatii despre ofertant: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze urmatoarele documente:
Formularul nr. 8 Imputernicirea in original privind autorizarea semnarii ofertei si contractului.
Formularul nr. 9 Informatii generale despre ofertant
Formularul nr. 10 Date despre asociere (completat doar de catre Liderul asocierii)
Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere ( daca este cazul )
3.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii, asociatii si tert sustinator) trebuie sa completeze:
Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii, asociatii si tert sustinator) trebuie sa completeze:
Formularul nr. 11 Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Operatorul economic va prezenta Cazier judiciar emis de Ministerul Justitiei (sau echivalent).
Sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) vor completa si prezenta documentul solicitat in acesta sectiune. Nu se aplica subcontractantilor.
5. Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile OUG 94/2007. Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocieri , asociatii si tert sustinator) trebuie sa prezinte:
Formularul nr. 12 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
In cazul in care operatorul economic este o asociere prezentul document solicitat va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.
Ca cerinta minima, urmatoarele documente trebuie sa fie prezentate ca formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine:
-Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat, la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
-Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
Nota 1: Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006.
Nota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota 3: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
1 Persoane juridice romane Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
-Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC al operatorului economic, in nume propriu, liderul asocierii sau al fiecarui asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. Ofertantului clasat pe locul 1 i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte, pentru conformitate, Certificatul Constatator in original/Copie legalizata.
2 Persoane juridice straine Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
-documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Nota 1: Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006.
Nota 2: Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: Ofertantii vor depune Situatiile financiare, la datele de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice(sau autoritati similare competente in tarile de origine)sau documentele echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.Se va prezenta Bilantul contabil/extrase de bilant (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul)/Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati/Raport al cenzorilor, incheiate la data de 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010.In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi nivelul impus si prin raportare in ultimii 3ani: 2009, 2010, 2011.Lichiditatea generala in ultimul an financiar trebuie sa fie de cel putin 100%.Cerinte minime obligatorii: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3ani sa fie mai mare sau egala cu 240.000.000 le
Precizari valabile pentru intreaga sectiune III.2.2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.1Experienta ca Antreprenor/
Subantreprenor: Pentru demonstrarea capacitatii profesionale necesare implementarii cu succes a contractului prezent , ofertantul va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:
- Experienta ca operator economic in lucrari de constructii executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani, astfel: cel putin un contract similar (extindere si/ sau reabilitare retele de apa si extindere si/ sau reabilitare retele canalizare) cu valoare de cel putin 130 milioane LEI sau cel mult doua contracte similare (extindere si/ sau reabilitare retele de apa si/sau extindere si/ sau reabilitare retele canalizare) cu valoare cumulata de cel putin 130 milioane LEI.
Nota: Experienta similara poate fi indeplinita si prin prezentarea a doua contracte distincte pentru lucrari de retele apa, respectiv retele de canalizare, cu respectarea celor de mai sus.
Precizari valabile pentru punctul 1.1
2.1Personalul ofertantului implicat in contract
Cerinte specifice minime obligatorii: - persoaneleresponsabile pentru executia lucrarilor trebuie sa fie ingineri cu studii superioare de lunga durata;
- experienta similara, obtinuta prin finalizarea unor contracte de lucrari similare, fiecare membru al echipeitrebuind sa dovedeasca - conform pozitiei pe care o va ocupa in cadrul echipei -indeplinirea cerintelor formulate mai jos: ? Manager de Proiect care este Reprezentantul Antreprenorului: experienta in calitate de Manager de Proiect ca Reprezentant al Antreprenorului de minim 5 ani experienta profesionala, minim 3 ani in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata.?Sef de santier: minim 5 ani experienta profesionala, minim 3 ani in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata.
2.2 Personalul ofertantului implicat in contract- continuare 2.1: - Inginer de structuri/civile - 5 ani experienta profesionala in domeniul sau
?Inginer mecanic -5 ani experienta profesionala
?Inginer electric - 5 ani experienta profesionala
?Inginer automatizare SCADA- 3 ani experienta profesionala
?Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) pentru fiecare specialitate (civile, hidroedilitare, drumuri).Persoana sau persoanele nominalizate ca RTE vor fi atestate de catre Ministerul Dezvoltarii si Turismului. Atestatul va fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
Nu se accepta ocuparea a 2 pozitii de catre aceeasi persoana.
3.1 Lista utilajelor / echipamentelor / dotarilor de constructii necesare pentru executarea Contractului
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat ( prin contract de inchiriere sau altele similare) la echipamentele si utilajele de mai jos, considerate ca nivel minim obligatoriu, avand in vedere locatiile multiple, asa cum sunt prezentate in nota justificativa, respectiv:
-1. (Pickamer) Ciocan hidraulic-3 buc-2. Excavatoare-4 buc
-3. Automacarale-3 buc
-4. Incarcatoare frontale -7 buc
-5. Camioane-7 buc
-6. Echipament de pozare a conductelor-2 buc-7. Buldo-excavator pentru spatii inguste- 7 buc
-8. Pompe de turnare beton montate pe sasiu- 2 buc-9. Autobetoniera- 6 buc
-10. Generatoare de curent- 9 buc
-11. Echipament sudura conducte -9 buc
-12.Utilaj de foraj orizontal montare conducte ?2 buc.
3.2 Lista utilajelor / echipamentelor / dotarilor de constructii necesare pentru executarea Contractului-De asemenea ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructiiavand minim gradul III, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare.
4. Informatii privind furnizorii principali
Nivel specific minim necessar:
Principalele categorii de materiale: - Teava PEHD, PVC tipKG, instalatii clorinare, - Electropompe apa uzata, electropompe apa potabila,
- Debitmetre, contori apa;
5.Informatii privind subcontractantii
Contractele incheiate intre Antreprenor si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor. In cazul subcontractarii executiei ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.
6. Informatii despre asociere-
In cazul in care ofertantul castigator este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, la data semnarii contractului de lucrari, va fi prezentat Autoritatii Contractante contractul de asociere legalizat.
Precizari valabile pentru intreaga sectiune III.2.3.a)
Sistemul de asigurare a calitatii aplicat si Sistemul de management de mediu
: - Certificatul SR EN ISO 9001/2008 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului;.- Certificatul SR EN ISO 14001/2005 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 006/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S209-340858din29.10.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2012 15:00
Locul: SC Apa Canal SA Galati, str.C.Brancoveanu nr.2, Galati, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operatioanl sectorial de mediu, Axa 1: ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contract 37luni: executie-25luni si perioada de notificare defecte-12 luni. Se recomanda potentialilor Ofertanti sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.Potentialii Ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentului vor anunta in scris Autoritatea Contractanta.In baza solictarilor primite, Autoritatea Contractanta va stabili si publica pe SEAP data pentru vizita amplasamentelor.Participantii la vizitarea amplasamentului isi vor asigura mijloacele de transport necesare efectuarii vizitei.Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante in scris.Ofertantii care decid sa nu participe la vizitarea amplasamentului isi asuma pe deplin faptul ca inteleg toate cerintele din Documentatia de Atribuire si ca vor pregati si inainta o oferta care sa raspunda in totalitate cerintelor specificate in Documentatia de Atribuire.Prevederi pt.cap.III.2: Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna in care documentul este datat si semnat.Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.Apa Canal S.A.Galati- Dep.Juridic
Adresa postala: Str.C.Brancoveanu nr.2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Tel. +40 236473380, Email: [email protected], Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2012 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer