Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE GAESTI


Anunt de participare (utilitati) numarul 144172/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Adresa postala: Blv. IC Bratianu, nr. 50, Jud. Dambovita, ,Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Radu Vasilescu, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774/+40 245210299, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE GAESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ORASUL GAESTI, Judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Retelele de canalizare menajera care fac obiectul prezentului contract, vor avea traseul in intravilanul orasului Gaesti si partial in extravilanul orasului Gaesti si al comunei Petresti si vor consta in:
-Reabilitarea retelei de canalizare menajera in lungime de 4, 310 km cu toate lucrarile conexe (subtraversari, racorduri, camine etc.);
-Extinderea retelei de canalizare menajera cu o lungime de 25, 267 km cu toate lucrarile conexe (subtraversari, racorduri, camine etc.);
-Construirea a 8 (opt) noi statii de pompare apa uzata.
-Reabilitarea conductei de refulare de la statia de pompare existenta (SP1)pe o lungime de 3, 921 km.In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in valoarea estimata indicata la Sectiunea II.2.1)- Cantitatea sau domeniul contractului, din prezenta, se regaseste si suma de 3.187.447 lei fara T.V.A., reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in situatia in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/ lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului:
-Reabilitarea retelei de canalizare menajera, pe o lungime de 4, 310 km;
-Extinderea retelei de canalizare menajera cu olungime de 25, 267 km;
-Construirea a 8 (opt) noi statii de pompare apa uzata;
-Reabilitarea conductei de refulare de la statia de pompare existenta (SP1) pe o lungime de 3, 921 km.
Retelele de canalizare menajera care fac obiectul prezentului contract, vor avea traseul in intravilanul orasului Gaesti si partial in extravilanul orasului Gaesti si al comunei Petresti.
Valoarea estimata totala a contractului ?Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti? in suma de 39.335.289 lei, fara TVA, este formata din:
-valoarea estimata a lucrarii in suma de :36.147.842 lei, fara TVA, si
-valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute in suma de: 3.187.447 lei, fara T.V.A.
VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE ESTE :36.147.842 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 39, 335, 289RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (GP) in cuantum de 720.000 lei. Pentru G.P. constituita in alta moneda dacat lei, cursul valutar la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul publicat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. G.P. se constituie in conf. cu prevederile art. 86 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor .In cazul depunerii de oferte in asociere, G.P. trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori ec., in acest caz ea poate fi constituita de catre unul sau mai multi asociati. G.P. nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr.346/2004 (facand dovada in acest sens ), G.P. se constit.in procent de 50% din cuantumul precizat in docum. de atribuire.Ofertele neinsotite de o garantie de participare corespunzatoare cerintelor vor fi respinse de catre A.C.In cazul constituirii prin virament bancar in favoarea autoritatii contractante contul este: RO02BRDE160SV20990221600 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Targoviste, confirmat prin extras de cont emis de banca pentru Autoritatea Contractanta, dovada constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se va prezenta cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor, cu viza departamentului economic al U.I.P. din cadrul S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. care sa confirme viramentul.Nota: Cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art.278 indice 1 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este de11.175lei.(Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 prinurmatoarele moduri: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original , cu valabilitateape perioada de derulare a contractului inclusiv perioada de notificare a defectelor, in conditiile art. 90 alin.(1) din HG 925/2006, care devine anexa la contract, sau: - Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin.(3) din HG 925/2006. In acest caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5 % din pretul contractului.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si la prima cerere de plata.Garantia de buna executie va fi prezentata in original, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului. Prezentele se completeaza cu cerintele subclauzei 4.2-Conditii Speciale Obligatorii.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.( Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?: -Fonduri Europene: 76, 8%- Cofinantare nationala: 23.2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele juridice romanese prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Conform Ordinului comun nr.2266/335/2012 se vor prezenta:
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180;Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) si documente caresa ateste indeplinirea obligatiilor scadente(buget consolidat si buget local) in luna anterioara celei in care se depun ofertele (certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent si certificat privind plata impozitelor si taxelor locale).
Ofertantii din alte tari decat Romania vor prezenta documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul de stat si fata de bugetul local din tara de origine emise de autoritatile competente din tara respectiva.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta";
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 );
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1;
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
1.Vasilescu Radu Cristian- Director General;
2.Tudor Romulus-Director Tehnic;
3.Radu Maria - Director Economic;
4.Gherghescu Constantin- Director Comercial;
5.Ponorica Ion- Presedinte Consiliu de Administratie;
6.Hack Eduard-Florentin- Membru Consiliu de Administratie;
7.Simion Adrian - Membru Consiliu de Administratie;
8.Staicu ConstantinDan Dorin- Membru Consiliu de Administratie;
9.Cimpoaca Gheorghe Ninel- Membru Consiliu de Administratie;
10.Mariutan Alexandru- Membru Consiliu de Administratie;
11.Ciulei Tomita- Membru Consiliu de Administratie;
12.Petre Dumitru- Manager Proiect U.I.P. siPresedinte al Comisiei de evaluare ;13.Zoita Manuela Claudia- Manager Financiar U.I.P.;
14.Muresan Florina Ramona- Membru Comisie de evaluare ;
15.Iliescu Gabriela - Membru Comisie de evaluare ;
16.Zegheru Ionut Aurelian- Membru Comisie de evaluare;
17.Croitoru Nicoleta - Membru Comisie de evaluare ;
18.Sala Marius Florin- Membru de rezerva in Comisia de evaluare ;
19.Coman Doina Cristina- Membru de rezerva in Comisia de evaluare -;
20.Gheorghe Patrascu Vasile ? Reprezentantul in AGA al Municipiului Targoviste;
21.Badau Danut ? Reprezentantul in AGA al Orasului Pucioasa;
22.Vladulescu Dragos ? Reprezentantul in AGA al Comunei Dragomiresti;
23.Varzaru Nicolae ? Reprezentantul in AGA al Comunei Ulmi;
24.Draghici Emil ? Reprezentantul in AGA al Comunei Vulcana Bai;
25.Maricescu Constantin -Reprezentantul in AGA al Comunei Aninoasa;
26.Vasile Sorinel? Reprezentantul in AGA al Orasului Fieni;
27.Ionita Sorin Vasile -Reprezentantul in AGA al Comunei Gura Ocnitei;28.Preda Ion- Reprezentantul in AGA al Comunei Branesti;
29.Dinu Constantin- Reprezentantul in AGA al Mun. Moreni;
30.Pavel Ion- Reprezentantul in AGA al Comunei Buciumeni;
31.Rusu Ion- Reprezentantul in AGA al Comunei Tartasesti;
32.Ene Octaviana- Reprezentantul in AGA al Orasului Racari;
33.Zoie Cristina - Reprezentantul in AGA al Comunei Sotanga;
34.Sandu Gabriel Danut ? Reprezentantul in AGA al Comunei Voinesti;
35.Dinu Ilie - Reprezentantul in AGA al Orasului Titu;
36.Ionescu Marius - Reprezentantul in AGA al Comunei Razvad;
37.Moraru Mihai Laurentiu - Reprezentantul in AGA al Comunei Moroeni;
38.Dumitrescu NicoletaCarmen - Reprezentantul in AGA al Orasului Gaesti;
39.Stoica Dorina- Reprezentantul in AGA al Consiliului Judetean Dambovita; Conform Ordinului Comun nr.2266/335/2012:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.- Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte: : denumirea completa a operatorului, sediul social, persoane imputernice/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului: COD CAEN 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentu fluide, sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.-Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Conform Ordinului comun nr.2266/335/2012:
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 36.147.842lei .Se vor prezenta:
Formular nr.7-Declaratie privind cifra de afaceri;Bilanturile contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Nota: Utimii 3(trei) ani sunt: 2012, 2011 si 2010.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7).Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, disponibil la (www.ecb.int).
Pentru euro: anul 2012-4.4593 lei/euro; anul 2011-4.2391 lei/euro; anul 2010-4.2122 lei/euro;
Cerinta nr. 2:
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 8 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de: 12.049.281 lei.Ofertantul va demonstra, ca la momentul semnarii contractului, detine sau va avea acces la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a asigura fluxul de numerar necesar pentru executia contractului de lucrari in primele 8 luni de derulare a contractului, de la data ordinului de incepere, in valoare de minim 12.049.281 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de: 12.049.281 lei si pentru o perioada de 8luni.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, demonstrarea indeplinirii cerintei , , Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 8 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 12.049.281 lei? va fi indeplinita de catre liderul asocierii.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formularul nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, Formularul nr. 7B si Formularul nr. 6.
Nota: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Conform Ordinului comun nr.2266/335/2012, ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat cel putin un contract similar de lucrari care sa fi avut ca obiect realizarea (constructie noua si/sau extindere si/sau reabilitare) a cel putin 22 km de retele de canal in mediul urban, precum si punerea acestora in functiune.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
-Formularul nr. 8 ? completat;
-Copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- Procese-verbale de receptie finala, procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit (puse in functiune).Nota: Lungimea retelelor care va fi luata in considerare este fie lungimea totala a contractului, in cazul in care ofertantul a actionat/ actineaza ca unic contractant, fie o parte din lungimea totala a contractului corespunzatoare cu cota sa parte din participarea la asociere, in cazul in care ofertantul a fost membru al unei asiocieri de operatori economici.
In cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Antreprenorului General.
-Prin ultimii 5 ani se va intelege ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Nota: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze:
-In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.MENTIUNE:
Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul nr. 16(Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Informatii despre asociere:
Informatii despre asociere, daca este cazul, prezentarea Formularului 3 completat si semnat.Daca ofertantul este o asociere incadrarea in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.
Unul din membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmata prin inaintarea unei imputerniciri in acest sens semnata de toti membrii asocierii.
Oferta trebuie sa includa un acord preliminar de asociere, Model orientativ Formularul nr. 3A, urmand ca asocierea sa fie definitivata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Acordul va specifica urmatoarele:
- toti membrii asocierii declara ca isi asumaraspundereasolidara si indivizibila pentru executarea contractului si ca, in eventualitatea in care unul din membrii asocierii inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra in lichidare, membrii ramasi vor executa si finaliza Lucrarile;
-liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si in numele oricaruia si a tuturor membrilor asocierii, angajand astfel raspunerea individuala si solidara a acestora;
-liderul asocierii se obliga, in cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, pana la data incheierii contractului de achizitie publica;
-toti membrii asocierii se oblige sa ramana in asociere pe toata durata de executie a contractului;
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii se vor prezenta:
1. Informatii despre asociere(completare Formular nr.3);
2. Acord de asociere (completare Formular3A);
3. Imputernicire;
Nota: in cazul in care ofertantul este o asociere incadrarea in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), se va analiza cu privire la asociere in ansamblu, fiecaredin acestiaincadrandu-sein categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16, alin.(2) din legea 346.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB-GA-RB-04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 11:00
Locul: La sediul S.C.Compania de Apa Targoviste, Str.I.C. Bratianu nr. 50, Targoviste, Jud. Dambovita.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor, observatorii desemnati ai UCVAP, alte persoane autorizate de autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Judetul Dambovita?-Cod SMIS 19353.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire este atasata prezentului anunt si este disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectelor.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termene de valabilitate la data depunerii ofertelorPentru documentele exprimate in alte monede dacat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int).pentru anul in care a fost emis documentul.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garntiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreazaa in categopria IMM-urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare , de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul 509 din14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.- Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si imprejurimile, pentru a fi inmasura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si riscurile, toate datele care le-ar putea fi utile in intocmirea ofertelor lor. Ofertantii trebuie sa informeze in scris Autoritatea Contractanta despre intentia de a vizita amplasamentul, cu cel putin 72 de ore inainte. La prima solicitare primita, se va posta pe www.e-licitatie.ro data stabilita pentru vizita pentru a putea participa toti cei interesati. Concluziile vizitei vor fi consemnate intr-un proces verbal alcatuit impreuna cu participantii care va fi postat tot pe www.e-licitatie.ro. Se va organiza o singura sedinta de vizitare a amplasamentului.Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in original sau copie legalizata documentele prezentate de operatorii economici incopie conform cu originalul sau copie simpla, acolo unde se considera necesara verificarea autenticitatii informatiilor prezentate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006.Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala: Bulevardul I.C. Bratianu nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer