Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si Extinderea Retelelor de Distributie a Apei si de Canalizare Menajera in Municipiul Targu Jiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.404.204 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 141777/13.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139980
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAREGIO GORJ S.A.
Adresa postala: B-dul Constantin Brancusi, nr.19, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210185, Romania, Punct(e) de contact: Ion Popescu, Tel. +40 253211308, Email: [email protected], Fax: +40 253211457, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si Extinderea Retelelor de Distributie a Apei si de Canalizare Menajera in Municipiul Targu Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Targu Jiu, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de extindere a retelei de distributie apa si a retelei de canalizare menajera din Targu Jiu, constructie statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, pregatire detalii de executie, pregatire personal exploatare, testare si punere in functiune.Valoarea maxima estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 252 lit. ?j? din O.U.G. nr.34/2006 completata si modificata prin O.U.G. nr.77/2012. Suma pentru diverse si neprevazute este de 3.653.133 Lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 404, 204.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S026-040661din06.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6664/1881 Denumirea: Reabilitarea si Extinderea Retelelor de Distributie a Apei si de Canalizare Menajera in Municipiul T
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr.103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel. +40 212081400, Email: [email protected], Fax: +40 212081401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36531327.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25404204.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu - Axa 1 pentru ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectelor.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului. Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat Lei, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul. Pentruanul 2013, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentul.Se recomanda ofertantilor sa viziteze si sa inspecteze locatiile viitorului santier si imprejmuirile in scopul evaluarii, din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si al tuturor datelor necesare unei elaboraria ofertei, fundamentate tehnic cu datele din teren. Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentele vor solicita in scris autoritatii contractante acest lucru. Vizitarea locatiilor se va efectua in termen de o saptamana de la primirea solicitariiscrise, in baza programarii transmisa de autoritatea contractanta catre solictanti. Participantii la vizitarea locatiilor isi vor suporta toate cheltuielile necesare efectuarii acestei vizite.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Adresa postala: Str.Vasile Alecsandri, nr.2, jud.Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210185, Romania, Tel. +40 253217653, Email: [email protected], Fax: +40 253211457
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer