Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Aglomerarea Tulcea Lot 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.476.292 RON

Castigatorul Licitatiei: LUDWIG PFEIFFER HOCH und TIEFBAU GmbH & Co. KG
Anunt de atribuire numarul 79249/11.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68078
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Aquaserv S.A.
Adresa postala: Str. Rezervorului nr.2, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820131, Romania, Punct(e) de contact: ION BISERICA, Tel.0240524310, Email: [email protected], Fax: 0240524310
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Aglomerarea Tulcea Lot 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuiri retele de distributie apa aprox. 7 km Dn 100-300 si inlocuiri canalizari aprox. 13 km Dn 250-1000, livrare echipament intretinere canalizare (curatitor cu jet sub presiune, modul inspectie canalizari CCTV, vidanja).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 476, 291.99RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL 8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S107-155519din06.06.2009
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2009/S49-071363din12.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9160 Denumirea: Reab. si Extin. retelelor de distr. si a sist. de canaliz. inclusiv statii de pompare in Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LUDWIG PFEIFFER HOCH und TIEFBAU GmbH & Co. KG
Adresa postala: Lilienthalstrasse nr. 33, Localitatea: Kassel, Cod postal: 34123, Germany, Tel.+49561953470, Fax: +495619534750
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19991560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18476291.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu- Axa1: "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata". Proiectul se numeste "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud Tulcea"
VI.2) Alte informatii
1.Pretul Contractului nu include Diverse si neprevazute;2. Intrucat documentaia de atribuire depaseste volumul alocat de 5MB, acesta nu poate fi atasata prezentului anunt de participare. Aitoritatea contractanta va pune la dispozitie documentaia de atribuire pe suport magnetic (CD), conf. art. 2, alin.5, lit. 2 din OUG. 19/2009;3. Vizitarea santierului va fi pe data de 22.06.2009 la sediul Autoritati Contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUASERV S.A. Tulcea
Adresa postala: Str. Rezervorului, Nr. 2, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820131, Romania, Tel.+40 240 524 310, Email: [email protected], Fax: +40 240 524 310
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2009 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer