Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi din cadrul proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani?


Anunt de participare (utilitati) numarul 133403/01.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani
Adresa postala: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710030, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 374106800, In atentia: Pavel Catalin LUCA, Email: [email protected], Fax: +40 374106807 / +40 374106803, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. NOVA APASERV S.A.
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 374106807, In atentia: Pavel Catalin LUCA, Email: [email protected], Fax: +40 374106807 / +40 374106803
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. NOVA APASERV S.A.
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 374106807, In atentia: Pavel Catalin LUCA, Email: [email protected], Fax: +40 374106807 / +40 374106803, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. NOVA APASERV S.A.
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Botosani, Registratura, etaj 3., Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 374106807, In atentia: Pavel Catalin LUCA, Email: [email protected], Fax: +40 374106807 / +40 374106803
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comercialape actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi din cadrul proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Dorohoi
Judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In orasul Dorohoi se va construi statia de epurare apa uzata pentru o populatie echivalenta de 33.683 LE.
Sfera lucrarilor pentru SEAU Dorohoi cuprinde proiectul complet pentru toate specialitatile, inclusiv proiectele de proces, hidraulic, civil, de rezistenta, mecanic, electric, SCADA, precum si lucrarile de constructii-montaj pentru executia statiei de epurare.
Unitatile incluse in cadrul SEAU Dorohoi sunt: camin receptie inclusiv conducta de by-pass, gratre, desnisipator si separator de grasimi, decantor, bazin anaerobic, bazin aerare, statie pompe recirculare interna, statie de suflante, statie dozare clor, bazin reactie dezinfectie, statie pompe namol in exces, instatlatie ingrosare namol in exces, statie pompe namol ingrosat, statie pompe namol, ingrosator de namol, rezervor fermentare anaeroba, rezervor biogaz, centrala termica, rezervor tampon namol fermentat, statie pompe recuperare supernatant, platforma depozit manol, corp administrativ, cladire atelier si depozit, amenajari , drumuri , porti, platforme , sistem complet de alimentare cu gaz, apa, automatizare Scada.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Proiectare tehnica cuprinzand: studii de teren, expertize tehnice, documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor, acordurilor legale, autorizatiilor de demolare/construire, proiect tehnic, detalii de executie, desene conforme cu executia;2.Executia lucrarilor aferente unei noi statii de epurare a apelor uzate in orasul Dorohoi dimensionata pentru o populatie de 33.683 L.E.3.SEAU va cuprinde: -tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, -tratarea namolului: ingrosarea si dezhidratarea namolului, -expertizare, dezafectare si demolare structuri vechi-instruirea personalului de exploatare-testarea si punerea in functiune, conform Garantiilor functionale.Valoarea estimata* fara TVA: 34.605.361 lei*)Valoarea estimata fara TVA, in lei, reprezinta valoarea maxima care poate fi acceptata de autoritatea contractanta, iar orice oferta care va depasi aceasta valoare va fi respinsa ca inacceptabila.
Valoarea estimata fara TVA: 34, 605, 361RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare: 650.000 lei.-Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in favoarea Autoritatii Contractante.-Forma de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar in contul autoritatii contractante (RO79RNCB0041113050010001) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.-Garantia trebuie sa fie irevocabila.-Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionatb)neconditionat(Formularul 22 din DA Vol.1, Sectiunea1.2)-Daca CNSC respinge contestatia persoanei garantate ca nefondata, autoritatea contractanta are obligatia de a retine contestatorului din garantia de participare suma de 11020.5 lei, in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor si se va prezenta in original.-Toate documentele referitoare la constituirea garantiei de participare se vor prezenta ca documente insotitoare ale ofertei.-Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.-In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.-Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. -Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.-Mod de constituire a garantiei de buna executie: conform art.86 alin.1 din HG 925/2006-Garantia trebuie sa fie irevocabila.-Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: i)conditionatii)neconditionat(Formularul 23 din DA Vol.1, Sectiunea1.2)-Perioada de constituire a garantiei de buna executie: in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului.-Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: este cel putin egala cu durata contractului.Operatorii economici ? persoane juridice straine ? pot beneficia de reducerea nivelului minim al garantiei solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS MEDIU ? Axa prioritara 1 ? Fondul de Coeziune, Buget de Stat, Buget Local, Surse Proprii.Platile vor fi facute de catre Autoritatea Contractanta, in lei, in contul Executantului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord preliminar de asociere pentru depunerea ofertei.Asociere legalizata inainte de semnarea contractului Imputernicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la procedura de atribuire
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie: Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modelele din Documentatia de Atribuire(DA) si sa ataseze documentele relevante.
Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat, sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta, sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar.
Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Completarea anexei se va face astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.Atunci cand ofertantul uzeaza de dreptul susmentionat, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Cerinta nr.1
Declaratii privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a cerintei 1:
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr.3 din DA Vol.1, Sectiunea1.2).
Cerinta nr.2
Declaratie privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006
Ofertantul/ofertantul asociat/liderul/tertul sustinator sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a cerintei 2: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: -Declaratie privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 (Formular nr.1 din DA Vol.1, Sectiunea1.2)
-Cazier judiciar al operatorului economic-Cazier fiscal al operatorului economicPentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura si respingerea ofertei.
Cerinta nr.3
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior .
Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a cerintei 3:
Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele:
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formular nr.2 din DA Vol.1, Sectiunea1.2)
-Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta-Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibilein luna anterioara celei in care se depune oferta.
-Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are/au sediul sau echivalent, din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta.
In situatia in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.
Tertii sustinatori (daca exista) vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si complertarile ulterioare (Formular nr.2' din DA Vol.1, Sectiunea1.2).
In situatia in care tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus dinprocedura, oferta fiind respinsa.
Cerinta nr.4
Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a cerintei 4:
Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta (Formularul 4 din DA Vol.1, Sectiunea1.2).
Cerinta nr.5
Evitarea conflictului de interese
Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul /tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a cerintei 5:
Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind evitarea conflictului de interese (Formularul 5 din DA Vol.1, Sectiunea1.2).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt :
-Maricel GEORGESCU-Director General
-Daniela JITARASU-Director Economic
-Catalin FETCU-Director Tehnic
-Albert TANASA-Serviciu Juridic
-Liviu STEFAN-Sef Serviciu Dezvoltare, Strategii, Proiecte
-Ioan COSTESCU?Sef UIP Fonduri de Coeziune
-Vasile DUMITRESCU-Responsabil de contract
-Marilena Liliana AMOS-Sef Birou Achizitii Publice
-Pavel Catalin LUCA?responsabil procedura
-Comisia de evaluare:
-Catalin Luca Pavel
-Vasile Dumitrescu
-Nicolae Dimitriu
-Felix Ciobanu
-Hutanu Teodora
-Contac Erica
-Maria Sauciuc
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art .69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci vafi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Atentie: Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modelele din Documentatia de Atribuire(DA) si sa ataseze documentele relevante.
Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat, sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta, sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar.
Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Completarea anexei se va face astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.Atunci cand ofertantul uzeaza de dreptul susmentionat, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/unui grup de operatori economici.
Orice document solicitat trebuie si va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice/fizice romane :
Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii a cerintei pt persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Autoritatea contractanta va solicita ca ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Pentru persoane juridice/fizice straine :
Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru persoane juridice/fizice straine:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Autoritatea contractanta va solicita ca ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media Cifrelor de afaceri globale ale ofertantului pe anii financiari 2009 si 2010, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 60.000.000 lei.
Pentru sustinerea nivelului minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, , care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata.
Cerinta nr.2
Date de identificare ale operatorului economic si informatii privind lichiditatea generala.
Lichiditate generala in ultimul an financiar
=(Active circulante/datorii curente) x 100, trebuie sa fie de minimum 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara
1.ProiectareOfertantul trebuie sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare a cel putin unei statii de epurare a apei uzate pentru minin 30.000 P.E.
2.Executie lucrariOfertantul trebuie sa dovedeasca ca, in ultimii 5 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a executat si a dus la bun sfarsit lucrari pentru cel putin o statie de epurare a apei uzate pentru minim 30.000 P.E.
Ofertantul va prezenta recomandari/copii ale paginilor relevante din contracte/procese-verbale de receptie.Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar.Pentru sustinerea experientei similare, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa se implice direct pentrufinalizarea contractului.
Cerinta nr. 2
Studiile, pregatirea profesionalasi calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului-experienta dovedita prin participarea pe o pozitie similara intr-un contract similar, pentru:
Sef de proiect,
Sef de Santier,
Responsabil Asigurarea Calitatii (AQ);
Inginer de structuri,
Inginer mecanic,
Responsabil tehnic cu executia (RTE),
Inginer electric, -atestat RTE conform legislatiei in vigoare (sau echivalent) pentru Responsabil tehnic cu executia (RTE);
-autorizare ANRE tip B (sau echivalent), pentru Inginer electric;
-experienta in proiectarea si instalarea de sisteme SCADA dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar, pentru Inginer automatizare minim SCADA;
-atestat conform HG 300/2006 si Legea 319/2006 sau echivalent, pentru Coordonator SSM.
Cerinta nr. 3
Lista componentelor majore ale echipamentului de constructii propuse pentru executarea contractului
Ofertantul sa dovedeasca ca are acces nelimitat la un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructii avand minim gradul III.
Ofertantul castigator va prezenta copii dupa documentele ce demonstreaza detinerea (dotare proprie / prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentele tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului de lucrari.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii
In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Cerinta nr.2
ISO 14001 sau echivalent
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Management al Mediului? ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii.
In cazul in care operatorul economic este in curs de certificare/re-certificare, acesta trebuie sa dovedeasca faptul ca are auditul finalizat si a fost recomandata certificarea/re-certificarea.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr.1
ISO 9001 sau echivalent
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii.
In cazul in care operatorul economic este in curs de certificare/re-certificare, acesta trebuie sa dovedeasca faptul ca are auditul finalizat si a fost recomandata certificarea/re-certificarea.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Pentru oferta admisibila cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 60 de puncte, iar pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula: P1 n = (pret minim/pret n) x 60, unde P1n -reprezinta pretul ofertei "n"
2.
COST DE OPERARE ANUAL MAXIM GARANTAT
40%
Descriere: Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a)Pentru cea mai scazuta valoare ofertata a costului de operare anual maxim garantat se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare , respectiv 40 puncte;b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a) punctajul se acorda astfel: P2n = (Costul de operare anual maxim garantat ) minim / (Costul operational anual maxirn garantat ) ofertant nx 40, unde P2n- reprezinta Costul de operare anual maxim garantat din oferta "n"
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
BT-CL-03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2012 11:00
Locul: SC NOVA APASERV SA Botosani, str.Octav Onicescu, nr.3, etaj 3 -Sala de sedinte, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor. Atunci cand este cazul, asista si observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani? finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro .Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se poate face incepand cu prima zi lucratoare dupa data publicarii anuntului de participare, intre orele 10:00-13:30.In acest sens, Ofertantul va trebui sa informeze Autoritatea Contractanta, in scris, in atentia ing.Pavel Catalin LUCA, prin fax la nr. 0374/106807 sau prin e-mail la adresa [email protected] , cu cel putin o zi lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizite pe amplasament.Desemnarea ofertei castigatoareOfertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = P1 + P2, unde P1, P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare.Oferta cu valoare P total = P1 + P2 cea mai mare va fi declarata castigatoareIn cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor.Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acest proces de reofertare pret se poate repeta de cate ori considera necesar comisia de evaluare.In cazul in care nu este posibila o departajare a ofertelor, fiind imposibila incheierea contractului, atunci procedura de achizitie publica se va anula.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. NOVA APASERV S.A. , Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Octav Onicescu, nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Tel. +40 374106800 /134, Email: [email protected], Fax: +40 374106803
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2012 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer