Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.870.242 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCCIONES LUJAN SA
Anunt de atribuire numarul 136964/21.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137674
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: Ploiesti, B-dul Republicii nr.2-4, et.6, camera 611, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Ionut IONESCU, Tel. +40 244529474, In atentia: Ionut ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Valenii de Munte, Mizil, Urlati judetul Prahova Codul
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul lucrarilor il constituie reabilitarea si extinderea statiilor de epurare ape uzate in orasele Valenii de Munte, Urlati si Mizil. Jud. Prahova, conform Caietului de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252127-4 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 870, 241.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3855
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S124-205646din30.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3855/UIP/928 Denumirea: Reabilitarea si Extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati , jud Prahova.
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCCIONES LUJAN SA
Adresa postala: str.Jesus , no. 81, Entresuelo, Localitatea: NA, Cod postal: 46007, Spain, Tel. +40 212220959, Email: [email protected], Fax: +40 212220668, Adresa internet (URL): www.trinitycs.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27701771.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26870241.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu: Axa prioritara 1 - Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
Completare cap.lV.2.1 Criterii de atribuire -formula pentru Factorul de evaluare 1: P1n = (Pretul minim /Pretul ?n?) x 30 puncte, unde: -?P1n? este Punctajul realizat de Ofertantul ?n? in urma evaluarii ofertei acestuia conform factorului 1 de evaluare;
- ? Pretul minim ? este pretul cel mai mic dintre preturile ofertelor evaluate;
- ? Pretul? ?n? este Pretul oferit de ofertantul ?n?Factorul de evaluare 2 - Cost de operare anual maxim garantatP2 = (1) + (2) + (3) unde: (1) = Costurile de operare si exploatare - SEAU Mizil conf valorii completate de ofertant din Volumul IV al DA, sectiunea IV.2a, tabel 6G, valoarea de la ?costuri de operare anuale totale (A+B+C)?(2) = Costurile de operare si exploatare pentru SEAU Urlati conform conform valorii completate de ofertant din Volumul IV al DA, sectiunea IV.2b, tabel 6J, valoarea de la ?costuri de operare anuale totale (A+B+C)?(3) = Costurile de operare si exploatare pentru SEAU Valenii de Munte conform conform valorii completate de ofertant din tabelul din Volumul IV al DA, sectiunea IV.2c, tabel 6J, valoarea de la ?costuri de operare anuale totale (A+B+C)?Punctajul Total se va calcula dupa formula: P = P1 + P2Punctajul maxim total care poate fi obtinut prin cumularea factorului de evaluare P1 cu factorul de evaluare P2 este de 100 de puncte. Vor fi admise pentru atribuire ofertele: ?care au indeplinit toate criteriile de selectie si calificare conform cap.III.2. din prezenta Fisa de Date;?a caror propunere tehnica contine toate elementele solicitate, conform cap. IV.4 de mai susAutoritatea contractanta pune la dispozitia tuturor operatorilor economici, in urma solicitarii scrise din partea acestora , Capitolul V- Desene, din documentatia de atribuire, pe suport magnetic.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajariiofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: Str. Stefan Greceanu, nr. 1, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100161, Romania, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2013 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer