Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud


Anunt de participare (utilitati) numarul 109004/06.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala:  Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130158, Romania, Punct(e) de contact:  Radu VASILESCU, Tel. 0245614403, Email:  [email protected], Fax:  0245611774, Adresa internet (URL):  www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul Targoviste, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, expertizare, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare, obtinere avize/autorizatii, lucrari si pregatire personal de exploatare pentru reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste sud (125.800 PE)
Valoarea estimata fara TVA: 84, 873, 733RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: 1.500.000 ron, Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: 76, 8% Cofinantare nationala: 23, 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 - declaratie privind eligibilitatea; Formularul nr. 2 - declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din oug 34/2006; Certificat de atestare fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;Formularul nr. 3 - declaratie privind calitatea de participant la procedura;Cazier judiciar al persoanei juridice/fizice romane/straine, in original(Formularul nr. 4 - istoricul litigiilor si arbitrajelor); Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;Certificat constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor in cazul persoanelor juridice romane sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sau alte documente relevante emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul in cazul persoanelor juridice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2009, 2008 si 2007) sa fie de minim 150.000.000 LEI (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in EURO la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Ofertantul trebuie sa faca dovada acoperirii riscului profesional, in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare. Se va completa Formularul 7 - Angajament privind asigurarea riscului profesional
Formularul 6 - Informatii generalePersoanele juridice/fizice romane vor atasa copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa situatiile financiare anuale pe anii 2007, 2008 si 2009Persoanele juridice/fizice straine vor atasa, in copie insotita de traducere autorizata si legalizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi proiectat, executat, pus in functiune si finalizat, in ultimii cinci ani, cel putin 1 (una) statie de epurare cu treapta tertiara, de capacitate minim 125.000 PE;Mod de dovedire: se va completa Formularul nr. 9 declaratie privind lista principalelor servicii prestate si lucrari executate in ultimii 5 ani.Se vor atasa:
-Copii dupa contractele inscrise in Formularul 9-Recomandarile din partea beneficiarilor fiecarui contract inscris in Formularul 9-Copii legalizate dupa procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor complete (cu toate anexele), sau echivalent, pentru fiecare contract mentionat in Formularul 9
-Copii dupa procesele verbale de receptie finala sau echivalent pentru fiecare contract mentionat in Formularul 9-Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea Contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului: manager proiect, coordonator proiectare-constructie, inginer de proces, inginer lucrari civile, inginer de structuri, inginer mecanic, inginer electric, inginer automatizare SCADA, manager de santier, responsabil cu Controlul Calitatii in constructii, responsabil tehnic cu executia, coordonator SSM.-Formularul nr. 29 (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari) completat- Copie dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minimale solicitate - pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice proprii.
- Copii dupa documentele de provenienta (facturi, declaratii vamale, contracte de furnizare, contracte de leasing) pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice.
- Copii legalizate dupa contractele/precontractele de inchiriere - pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice inchiriate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB-TA-P&DB-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.12.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.12.2010 10:00
Locul: La sediul SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, observatori desemnati de catre UCVAP, reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai candidatilor, alte persoane autorizate de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu - Axa 1 - "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. +40 21 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  130104, Romania, Tel. +40 244 522 445, +40 244 522 446, Email:  [email protected], Fax:  +40 244 522 452, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala:  Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130158, Romania, Tel. +40 245 614 403, Email:  [email protected], Fax:  +40 245 611 774, Adresa internet (URL):  www.catd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2010 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer