Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea Statiei de Epurare Tecuci. Statie noua de epurare in Targu Bujor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.623.548 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133149/27.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 134161
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL S.A. GALATI
Adresa postala: STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Punct(e) de contact: SC APA CANAL SA GALATI, Tel. +40 236473380, In atentia: Director General -Gelu Stan, Email: [email protected], Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea Statiei de Epurare Tecuci. Statie noua de epurare in Targu Bujor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Galati, Municipiul Tecuci , Orasul Targu Bujor
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie reabilitare si extindere statie de epurare Tecuci.Proiectare si executie Statie noua de epurare Targu Bujor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 623, 547.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 002/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S40-065293din28.02.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S179-293442din17.09.2011
Numarul anuntului in JO: 2011/S228-370559din26.11.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3790 Denumirea: Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Tecuci.Statie noua de epurare Targu Bujor
V.1) Data atribuirii contractului 21.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala: STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800684, Romania, Tel. +40 236473105, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236473087, Adresa internet (URL): www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47504722.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41623547.62 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operatioanl sectorial de mediu, Axa 1: ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Prevederi gen.valabile pt.cap.III.2: Toate documentele vor avea: semnatura, data si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna in care documentul este datat si semnat.Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei.Completare cap.IV.2.1)Algoritmulde calcul pentru factorul de evaluare"Pretul ofertei": a)pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim-30puncte;b)pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit.a)punctajul se acorda astfel: P1n= (Pretul ofertei)minim x30: (Pretul ofertei)ofertant n;Algoritmului de calcul la factorul cost operational: a)cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim-70 puncte;b)pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit.a), punctajul se acorda astfel: P2n=(Costul operational anual maxim garantat)minimx70: (Costul operational anual maxim garantat)ofertant n.Desemnarea ofertei castigatoare: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: Ptotal =P1+P2.Oferta cu valoarea Ptotal =P1+P2 cea mai mare va fi declarata castigatoare. In situatia in care una sau mai multe oferte vor avea acelasi punctaj final, Autoritatea Contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea in plic inchis a pretului.Oferta cu cel mai mic pret va fi declarata castigatoare.Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contract=37luni: executie-25luni si perioada de notificare defecte-12 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.Apa Canal S.A.Galati- Dep.Juridic
Adresa postala: Str.C.Brancoveanu nr.2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Tel. +40 236/473380, Email: [email protected], Fax: +40 236/473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer