Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si imbunatatirea sistemului de canalizare pentru Municipiul Timisoara


Anunt de participare (utilitati) numarul 93046/12.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel.0256200262, Email: [email protected], Fax: 0256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea si imbunatatirea sistemului de canalizare pentru Municipiul Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot 1-sectorul 1 Str.Brancoveanu de la 16 Decembrie Str. Porumbescu, - sectorul 2 -Str. Romulus de la Str.Brancoveanu Str. Corbul.
Lot 2 sector1-Str. Memorandului, tronson I Str. HunedoaraStr. Petrovici; tronson II Str. Independentei Str. Feldioara,
- sector 2 - Piata Crucii de la Bulevardul Mihai Viteazul Str.1 Decembrie.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract 1: Reabilitarea sistemului de canalizare pentru municipiul Timisoara straziile, Romulus si Brancoveanu - Lot 1Contract 2: Reabilitarea sistemului de canalizare pentru municipiul Timisoara straziile, Str.Memorandumului si Piata Crucii - Lot 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia reabilitarii conductei si racordurilor de canalizare pe strazile: - Lot 1- Sectorul 1 Str.Brancoveanu de la 16 Decembrie Str. Porumbescu, conductaprincipala de PAFSIN, DN 900 mm, in lungime de 540 m.- Sectorul 2 - Str. Romulus de la Str.Brancoveanu Str. Corbul, conducta principala dePAFSIN, DN 800 mm, in lungime de 310 m.- Lot 2- Sectorul 1 - Str. Memorandului, conducta principala de PAFSIN, DN 300 mm, inlungime de 39 m, conducta principala de PAFSIN, DN 400 mm, in lungimede 370 m, conducta principala de PAFSIN, DN 700 mm, in lungime de 26 m- Sectorul 2 - Piata Crucii de la Bulevardul Mihai Viteazu Str. 1 Decembrie, conductaprincipala de PAFSIN, DN 600 mm, in lungime de 475 m.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 900, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar. de partic.: 20.000 Euro L1, 15.000 Euro L 2, sau echivalentul in Lei. Pt. IMM 50 % din val. precizata.Garantia de buna executie este de 9% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Comunitare prin masura ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare)Masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea Formular nr. 3 (asociat si ofertant), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Cerinte obligatorii: completare Formular 4 completare Formular 5), Certificate de atestare pentru indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si bugetele locale in original sau copie legalizata valabile in ziua deschiderii ofertelor.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)Persoane juridice/fizice romane Cerinte obligatorii: Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. In acest document trebuie sa fie inscrisa, ca obiect de activitate (executie), clasa CAEN codificata prin CPSA(CPC, CPV), specificata la II. 1.2.Pentru persoane juridice straine se vor depune inscrisuri probatorii, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, apte a dovedi atestarea/apartenenta din punct de vedere profesional, inregistrarea ca persoana juridica, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008): mai mare sau egala cu: 2, 1 mil euro pentru lotul I si 1, 67 euro pentru lotul II.
Declararea cifrei de afaceri, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani, conform Formularului nr. 6 informatiigenerale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie si lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, din care un contract care a avut ca obiect de activitate lucrari de reabilitare tehnico-edilitare de canalizare realizate sub exploatare, la adancimi de peste 4 m cu diametre cuprinse intre 800- 900 mm cu o valoare de cel putin 900.000 Euro pentru lotul 1, respectiv intre 400-600 mm cu o valoare de cel putin 700.000 Euro pentru lotul 2. Se prezinta cel putin doua recomandari (una obligatoriu aferenta contractelor precizate mai sus ) in original din partea unor beneficiari a celor mai importante lucrari de canalizare executate in ultimii 5 ani . Procese Verbale de Receptie la terminarea lucrarilor. Cand din aceste documentenu rezulta capacitatea fizica a lucrarilor (L si D), se va prezenta o descriere a capacitatilor executate. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului si al cadrelor de conducere, cf. Formularul nr.10 insotit de CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini "cheie". Este necesara asigurarea a cel putin: unui manager de proiect pe fiecare lot, a unui sef santier pentru fiecare sector, a unui responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata pentru fiecare lotsirepartizarea pe meserii a unui numar minim de muncitori ce vor executa lucrarea (nr./calificare) pentru fiecare sector prin completarea Formularului nr.10.1. De asemenea este strict necesar pentru indeplinirea contractului asigurarea a cel putin unui controlor de calitate pentru fiecare lot precum si a unui proiectant lot. Certificare ISO 9001 sau echivalent. Certificare ISO 14001 sau echivalent. Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.Se completeaza Formularul nr.9. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se completeaza Formularul nr.8impreuna cu tabelul anexa. Se anexeaza Acordul de subcontractare .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conf. cu specif. din Fisa de date a achiz., pot partic. la licit. electronica numai ofertanti inregistr. in SEAP;proc. repetitiv se refera la pret oferta;nr de runde 1;durata unei runde: 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA10002
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2010 12:00
Locul: Str. Gh. Lazar 11A Sala de Sedinte et. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Comunitare prin masura ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare)2000/RO/16/P/PE/004
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului invocat ca nelegal, atat la CNSC cat si la autorit. contr. sau in justitie.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUATIM SA Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Lazar 11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel.0256201370, Fax: 0256294753
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2010 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer