Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Vrancea


Anunt de participare numarul 137178/06.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Unitatea de Implementare a Proiectelor- Consiliul Judetean Vrancea, Tel. +40 0237616800, In atentia: Daniela Negulescu, Email: [email protected], Fax: +40 0372372402, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica Locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Vrancea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme in judetul Vrancea, conform Caietului de Sarcini si Listelor de Cantitati, ce fac parte integranta din Documentatia de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112360-6 - Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45233228-3-Lucrari de constructii de acoperiri superficiale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul va fi realizat pe ?suma globala? fiind un contract de proiectare + executie de lucrari. Oferta financiara va fi fundamentata si intocmita de catre ofertant in baza datelor prezentate in Caietul de Sarcini. Doar in scop informativ, fara a reprezenta orice fel de impunere sau masura, se anexeaza Caietului de Sarcini cantitatile de lucrari estimate in anul 2008 de catre elaboratorul Studiului de Fezabilitate. Mentionam ca aceste liste de cantitati nu reprezinta cantitatile contractului
Valoarea estimata fara TVA: 25, 773, 084RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 300.000 Lei. Perioada de valabilitate 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: 1. prin virament bancar in contul autoritatii contractante RO09TREZ6915006XXX000122, la Trezoreria Focsani; 2.printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In orice situatie, dovada constit. garantiei de particip. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor(art. 86 alin. 6 din HG nr. 925/2006 actualizata). Garantia de participare va fi executata partial, in conformitate cu art. 278^1, alin. 1, lit. c) din OUG nr. 34/2006. Suma retinuta in favoarea AC in acest caz va fi de 10.137, 31 Lei. In caz de constituire a garantiei prin instrument bancar, clauza privind retinerea sumelor in confiormitate cu art. 278 1, alin. 1, lit. c) din OUG nr. 34/2006 trebuie sa fie inscrisa in cadrul acestuia in mod clar. Documentul de garantie de participare va fi prezentat in limba romana sau traducere autorizata, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri, documentul de garantie de participare va fi emis pentru si in numele Liderului Asocierii. In situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, pentru reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, acesta trebuie sa prezinte o declaratie conf. Formularului 6. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Avand in vedere ca procedura de achizitie este online, garantia de participare se va depune in original la sediul Consiliului Judetean Vrancea pana la termenul limita de primire a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP. Garantia de buna executie se exprima procentual in cuantum de 10% din val. contractului fara TVA si se va constitui: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara/soc. de asigurari, in original si daca este cazul in traducere autorizata in limba romana-devenind anexa la contract sau prin retineri succesive din platile intermediare.In acest ultim caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante. Contul va fi deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Executant inainte de semnarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92, alin.4 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Mediu (FEDR) ? 80% Bugetul de Stat ? 18% Buget Local ? 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 3B ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c1) si d) din art. 181 (in cazul sustinerii). Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Formularul 2B - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta, in original, in conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata cu Legea nr. 279/2011. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Marian Oprisan ? Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Dragos Birladeanu ? Vicepresedinte, Ionel Cel-Mare ? Vicepresedinte, Dumitru Dita ? Director Economic, Romeo Iordache ? Sef Serviciul Drumuri si Investitii, Daniela Negulescu ? manager proiect, Consilieri judeteni: Marin Laurentiu Daniel, Blindu Nicusor, Boboc Tudorita, Cristian Danut, Ciorici Marioara, Diaconu Emilian, Bostan Liviu, Murgu Neagu, Buzarnescu Stefan, Nedelcu Mihai, Guguianu Constantin, Roman Victor, Popescu Kanty Catalin, Epure Ion, Nica Ionut Bogdan, Vraciu Dorina, Lazar Ticu, Carnariu Vasile, Melinte Vasile, Grosu Adrian, Balan Doru-Geany, Lambrino Eduard, Negru Corneliu, Panciu Valerica, Bordeianu Janica, Esanu Aura ? Lacramioara, Ghetu Catalin, Aioanei Anisoara, Negoita Constantina, Petric George. Nota: Ofertantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator si subcontractantul. Ofertantul, liderul, asociatii si subcontractantii vor completa fiecare: Formularul 3G - Lista cuprinzand subcontractantii si specializarea acestora, insotita si de acordurile de subcontractare cu specificarea din punct de vedere fizic si valoric a lucrarilor subcontractate. La evaluarea capacitatii economico financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.Ofertantul, liderul si asociatii vor completa fiecare: Formularul 3C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formularul2A - Certificat de participare cu oferta independenta Fiecare dintre formularele solicitate mai sus va fi completat de catre fiecare membru al asocierii (dupa caz).Ofertantul, liderul si asociatii vor prezenta fiecare: 1. Persoanele juridice romane: a. Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul general de stat eliberat de Ministerul Finantelor Publice, cu situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.b. Certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatea publica locala, cu situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.2. Persoanele juridice straine vor prezenta in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente).In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens. Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original, copii legalizate sau in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Informatii privind asocierea: a)Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului;b) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. a) Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de catre reprezentantul legal .Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in cazul in care a prezentat documentul solicitat in copie, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.b) Persoane juridice /fizice straine: Cerinta obligatorie: Operatorul economic trebuie sa depuna documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele depuse de ofertanti vor fi valabile la data depunerii ofertelor si trebuie sa ateste faptul ca : ofertantul are domeniul de activitate autorizat corespunzator cu obiectului procedurii;nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la insolventa si faliment din tara de origine a ofertantului sau asupra faptului ca societatea se afla in incapacitate de plata;In cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit se vor depune urmatoarele documente: Certificat emis de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa judecatoria in raza careia isi au sediul social, cu anexele respective, din care sa rezulte ca nu se afla in dizolvare legala/statutara, sediul social, persoane autorizate. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) in cel mult ultimii trei ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de 25.773.084 Lei. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. In cazul unei asocieri, fiecare membru cat si asocierea trebuie sa se incadreze in categoria de IMM.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt considerate relevante
Cerinta 2 Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va demonstra ca are acces la lichiditati, linii de credit, sau alte resurse financiare suficiente pentru a acoperi fluxul de numerar necesar derularii contractului pe o perioada de 5 luni in valoare de 8.000.000 lei sau echivalent.Ofertantul declarat cistigator va demonstra, prin intermediul unei declaratii bancare emise de banca, ca dispune de, sau ca are acces la lichiditati, linii de credit, sau alte resurse financiare suficiente pentru a acoperi fluxul de numerar in cuantumul si pentru perioada anterior mentionate.
Continuare cerinta 2 Aceste resurse, in valoare de 8.000.000 lei sau echivalent, vor fi destinate necesitatilor prezentului contract, indiferent de obligatiile ce ii revin Ofertantului in cadrul altor contracte. Documentele de mai sus vor fi prezentate in copie certificata ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a demonstra indeplinirea acestei conditii si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a resurselor financiare la care are acces.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Ofertantul a executat una sau mai multe lucrari similare in ultimii 5 ani pentru lucrari de inchidere depozit urban de deseuri menajere si constructie sistem de colectare si evacuare/ valorificare biogaz. Se vor prezenta copii dupa partile ce contin informatii relevante din contractul/ele respectiv/e, procese verbale la terminarea lucrarilor si/sau procese verbale de receptie finala, recomandari din partea beneficiarilor sau angajatori/contractori principali care sa contina date suficiente necesare demonstrarii indeplinirii cerintei. Documentele vor fi prezentate in copie certificata ?conform cu originalul? purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic. In cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzand experienta tuturor membrilor asocierii Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 2 -Se solicita o lista a utilajelor, instalatiilor si a echipamentelor tehnice, mijloace de transport: ?Excavatoare- 4 buc ?Miniexcavator pentru spatii inguste ? 1 buc ?Cilindru compactor? 2 buc ?Incarcator frontal ? 2 buc ?Echipament forare verticala ? 1 buc ?Autogreder ? 1 buc ?Buldozer ? 3 buc ?Autobetoniere - 1 buc ; ?Autobasculante ? 10 buc; ?Echipamente de ridicare pentru montaj ? 2 buc ?Echipamente pentru sudarea materialelor geosintetice ? 2 buc. pentru echipamentele si utilajele incluse in lista ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere (Formularul 8) prin care acesta sa ateste ca dispune de utilajele/echipamentele solicitate. In cazul in care ofertantul este organizat in asociere, Formularul 8 va fi completat de catre liderul asocierii si va cuprinde echipamentele tuturor partenerilor asociati. Se vor lua in considerare si utilajele si echipamentele subcontractorilor, pentru partea de contract pentru care acestia sunt angajati.
Cerinta 3 Personalul desemnat pentru indeplinirea contractului: ?1 Manager de Proiect ? pentru inchidere depozit urban de deseuri menajere?1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)? autorizatie MDRL sau echivalent; ?1 Inginer pentru asigurarea calitatii pentru inchidere depozit urban de deseuri menajere; ?1 Inginer proiectant pentru inchidere depozit urban de deseuri menajere; ?1 Inginer retele gaze de joasa presiune pentru inchidere depozit urban de deseuri menajere ?1 inginer drumuri pentru inchidere depozit urban de deseuri menajere; Pentru RTE se vor anexa certificate/atestate doveditoare inclusiv legitimatiile vizate la zi. Pentru Inginer pentru asigurarea calitatii se vor anexa certificate/atestate doveditoare/ decizie interna de numire Pentru expertii cheie se vor prezenta: Curriculum vitae, Declaratie pe propria raspundere privind disponibilitatea semnata in original de fiecare expert cheie propus in oferta. Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4 pagini.
Continuare Cerinta 3 Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate in caietul de sarcini (daca nu se prevede altfel). Pentru a verifica indeplinirea cerintelor caietului de sarcini si a informatiilor din CV, pentru fiecare expert cheie propus ofertantul declarat castigator va depune: ?copii certificate pentru conformitate cu originalul ale certificatelor /autorizatiilor solicitate acolo unde este cazul Declaratia de disponibilitate trebuie prezentata pentru perioada specificata in Graficul de executie, propus de Ofertant si intocmit conform cerintelor din Caietul de Sarcini. Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti nu trebuie sa fie incluse in oferta
Cerinta 1 - Standard de asigurare a managementului calitatii serviciilor, tip ISO 9001 sau echivalent Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are implementat sistemul de management in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformarea procedurilor interne cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii.
Cerinta 2 - Standard de asigurare a managementului mediului, tip ISO 14001 sau echivalent Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are implementat sistemul de management in conformitate cu Standardul de Asigurare Managementului Mediului ? ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformarea procedurilor interne cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
75%
75
Descriere: Punctajul financiar se calculeaza astfel: - pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 75 pct.; - pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula: Pn = (Pret minim / Pret n ) x Punctaj maxim alocat unde: Pn ? punctajul financiar pentru oferta n
2.
Perioada de garantie a lucrarilor
25%
25
Descriere: Durata min a ?garant buna execut? va fi de 2 ani calend, sub care oferta va fi decal neconf.Durata max a ?garant buna execut? va fi 10 ani calend, peste care of nu va fi punctata suplim. Detalii privind aplic algoritm de calcul: a) Oferta care va include cel mai mare numar de luni pentru perioada de garantie, va primi punctajul maxim;b) Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula conform formulei: punctaj oferta n = (numar luni oferta n / numar maxim ofertat de luni) x 25
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
Pondere componenta tehnica: 25 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5769
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S116-191618din20.06.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 014 NR. DE INREGISTRARE IN SMIS-CSNR 13863 Buget local 2%, Buget de stat 18%, FEDR 80%
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Este recomandat, avand in vedere ca nu exista o lista cu cantit. de lucrari, ca of. sa viziteze amplasamentele si sa isi faca masuratori proprii/studii in baza carora sa isi elaboreze oferta.In vederea organiz. vizitelor in teren pentru derularea de masuratori/studii, op. ec. interesati sunt rugati sa instiinteze prin fax A.C. cu privire la data solicitata pentru derularea acestora. A.C. va sprijini op. ec. solicitanti prin conducerea acestora la locatii si accesul in amplasament pe intreaga per. necesara fiecarui op. ec. ptr. derularea masuratorilor proprii. Modalitatea de departajare a of. cu acelasi punctaj: In cazul in care procedura de atribuire este online si se constata ca exista oferte care au punctaj egal maxim, oferta care a prezentat cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. In cazul in care of. clasate pe primul loc au preturi egale, A.C. va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre op. ec. unei oferte financiare noi. Oferta care a prezentat cel mai mic pret va fi declarata castig.. Cantit. de lucrari estim., si prezentate in cadrul C.S. reprezinta cantit. aferente 2008, an in care a fost elaborat S.F.-ul. Exista posibilitatea ca in perioada de pana la finalizarea P.T.-ului de executie (ce va fi elaborat in cadrul contractului licitat), cantit. de lucrari ce vor trebui execut. sa fie diferite fata de cele estim. in S.F. si incluse in C.S.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea- Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul. Dimitrie Cantemir , nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Tel. +40 372372446, Email: [email protected], Fax: +40 372372486, Adresa internet (URL): http: //www.cjvrancea.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2012 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer