Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si modernizare drumuri forestiere in comuna Poienile de sub Munte, judetul Maramures


Anunt de participare numarul 20536/26.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)
Adresa postala: Str. Primariei, nr. 382, jud. Maramures, Localitatea: Poienile de sub Munte, Cod postal: 437220, Romania, Punct(e) de contact: SERGHEI STULEANIC, Tel.0262-367075, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0262-367075;0262-367017, Adresa internet (URL): www.poieni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si modernizare drumuri forestiere in comuna Poienile de sub Munte, judetul Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Poienile de sub Munte, judetul Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea si modernizarea celor patru drumuri forestiere din jud. Maramures, comuna Poienile de sub Munte: Drum forestier Pentaia - 3, 1 km, Drum forestier Socolau-Paulic - 3, 66 km, Drum forestier Bardi - 2, 00 km si Drum forestier Cvasnita -4, 6 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare faza PT si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizare drumuri forestiere in comuna Poienile de sub Munte, jud. Maramures"
Valoarea estimata fara TVA: 3, 189, 425RON
II.2.2) Optiuni
Da
Eventuale lucrari suplimentare vor face obiectul unui alt contract atribuit prin negociere directa
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.08.2007 pana la 01.09.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 35.000 ron, garantie de buna executie 8% din valoarea licitata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In conformitate cu programul SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, neincadrarea in prevederile art. 181, certificat privind achitarea obligatiilor la bugetul local si cel de stat, certificat constator emis de ORC, cazier judiciar, neincadrarea pe lista neagra a APDRP
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, cifra mediu pe ultimii trei ani de cel putin 2 ori valoarea ofertei prezentate, profit pozitiv conform ultimului bilant anual auditat, lichiditate mai mare de 100%, solvabilitate mai mare de 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor relevante pe ultimii 5 ani, informatii privind personalul de specialitate, utilaje, echipamente tehnice, certificat ISO 9001, programul de asigurare a calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2007 00:00
Documente de plata: DA
Pretul: 2000 RON
Conditii si modalitate de plata: Conditii si modalitate de plata: la caseria autoritatii contractante, prin OP in contul: RO29 TREZ 4412 4680 220X XXXX Trezoreria Viseu de Sus
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2007 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2007 00:00
Locul: Consiliul Local Poienile de sub Munte, comuna Poienile de sub Munte, nr. 382, jud. Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertani cu imputernicire si reprezentati CRPDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 26.06.2007 orele 12:00. Locatia: Consiliul Local Poienile de sub Munte, judetul Maramures
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264310963, Fax: 0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Poienile de sub Munte
Adresa postala: str. Principala, nr. 382, Localitatea: Poienile de sub Munte, Cod postal: 437220, Romania, Tel.0262367075, Email: [email protected], Fax: 0262367075, Adresa internet (URL): www.poieni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2007 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer