Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMPUSULUI DE LA GRUPUL SCOLAR "H. VASILIU", ORAS PODU ILOAIEI


Anunt de participare numarul 38778/09.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GRUP SCOLAR AGRICOL "H. VASILIU" PODU ILOAIEI
Adresa postala: str. Soseaua Nationala, nr 88, Localitatea: Podu Iloaiei, Cod postal: 707365, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA DOBREA, Tel.0232740155, Email: [email protected], Fax: 0232740221
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMPUSULUI DE LA GRUPUL SCOLAR "H. VASILIU", ORAS PODU ILOAIEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ORAS PODU ILOAIEI, JUD. IASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor contracta lucrarile de reabilitare, modernizare, construire , extindere, edilitare, reconversie pentru cladirile, terenurile si retelele propuse pentru camusul scolar , conform memoriilor tehnice si planurilor anexate la sectiunea II a documentatiei de licitatieAutoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a contracta servicii si/sau lucrari suplimentare in conditiile art.122, lit.i) din OUG nr.34/2006
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONSTRUCTII NOI: - sala de sport, sala de festivitati 200 locuri, sera 100 mp, ferma zootehnica 1000 mp;REABILITARE: - camin elevi/C+R, 20 garsoniere profesori/C+R, cantina, spalatorie/C+R, cabina portar/RK, centrala termica/RK, ateliere scolare/C+R, cai de acces.UTILITATI(apa, canal, electricitate, termica)/Reabilitare
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 000, 000 si 14, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 60000 ron Perioada de valabilitate a garantiei este de 60 de zile, respectiv 08.02.2008
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conf. art. 180 si 181;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat valabile pana la data depunerii ofertei (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu maxim 30 de zile inainte de data procedurii de achizitie;Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camer
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii cu privire la: - informatii generale privind societatea, conf. Formularului B3 din Sectiunea IIIOfertantul va demonstra existenta unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 20.000.000 lei.Echivalentul in euro se va calcula la cursul mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei, de 3, 3408 lei/Euro din data de 02.11.2007, data premergatoare transmiterii anuntului de participare spre publicare in SEAP;.Ofertantul va prezenta copii ale bilantului contabil al societatii la data de 31.12.2004, 2005 si 2006 vizat si inregistrat de catre organele competenteCapacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. - lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati2. - fisa de informatii privind experienta similara insotita de recomandarea beneficiarului.Ofertantul va face dovada indeplirii si finalizarii in ultimii 5 ani a unui contract sau maxim 3(trei) contracte de lucrari similare (cladiri) cu o valoare totala egala sau mai mare de 6.000.000 lei (fara TVA).Ofertantul va detine originalul in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in cazul in care comisia de evaluare il solicita.3. Declaratie care contine informatii privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului4. Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 5 ani (Formular F din Sectiunea III).5. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe specificate si in caietele de sarcini, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului (Formular E din Sectiunea III).6. Existenta unei baze de productie proprii sau contract de inchiriere pentru o baza de productie pe teritoriul jud Iasi7. Existenta unui laborator propriu atestat sau prezentarea contractului cu un laborator atestat.8. Declaratie privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora (Formular D din Sectiunea III).9. Standarde de asigurare a calitatii: se va prezenta certificat de atestare a implementarii sistemului calitatii conform SR EN si ISO 9001:2001, valabil pentru activitatea de constructii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2007 12:00
Locul: Grup Scolar Agricol "H. Vasiliu" Podu Iloaiei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti firme
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IASI
Adresa postala: STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 26, Localitatea: IASI, Cod postal: 700117, Romania, Tel.0232268014, Fax: 0232267705
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2007 16:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer