Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 604 , km 36+717-74+749


Anunt de participare numarul 73824/21.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: NECA ILIUTA, Tel.0249431080, Email: [email protected], Fax: 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 604 , km 36+717-74+749
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumul judeteanDJ 604 , Bucinisu Obarsia Visina Cilieni, jud. Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il reprezinta asigurarea unei infrastructurii de transport regionale si locale moderne si durabile , precum si a tuturor celorlelte conditii privind dezvoltarea sistematica a economiei si imbunatatirea calitatii vietii.Prin modernizarea acestui drum judetean care face legatura cu judetul Dolj, se imbunatateste accesibilitatea spre si in interiorul judetului, contribuie la cresterea mobilitatii fortei de munca, determina o dezvoltare durabila a zonei si implicit, la crearea de noi oportunitati de locuri de munca.Modernizarea drumului judetean va contribuii la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta, securitate, calitate si costuri.Lucrarea va fi executata in conformitate cu prevederile documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiet de sarcini intocmite de proiectantul S.C.DINSTAR CONSTRUCT S.R.L. si puse la dispozitie executantului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire disponibila in SEAP.Proiectul tehnic, din motive tehnice, se pune la dispozitia operatorilor economici, care au inaintat o solicitare in acest sens, de la sediul C.J. Olt pe suport magnetic.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 565, 072RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 431.301 RON, se constituie prin: scrisoare de garantie bancara, ordin de plata. RO95TREZ5065006XXX000247 Trez. Slatina.Garantie de buna executie 10 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Valoarea fondurilor aprobate total inclusiv TVA: 25.662.436 RON, din care: Fonduri europene 85%, Buget de stat 13%, Buget Consiliul Judetea Olt 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea sau subcontractarea conform art.44 si art. 45 din O.U.G. 34/200
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind calitatea de participant la procedura
-declaratie privind eligibilitatea ,
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006 , -certificate fiscaleprivind impozitele si taxele locale originale
-certificat de inregistrare/inmatriculare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani va fi de55.640.000 RON informatii generale-bilantul contabil pentru anii 2006, 2007 , 2008vizat de organelecompetente si inregistrate-firmele nou infiintate pot demonstra capacitatea economico-financiara prin prezentarea unui angajament ferm al acelei persoane care le poate sustine financiar conform O.U.G. nr.34/2006 , art. 186
-scrisoare de bonitate bancara care sa demonstreze ca ofertantul este capabil sa acopere din banii proprii 15.000.000 RON din aceasta lucrare a Consiliului Judetean Olt
-solvabilitate patrimoniala minim 50% si se va calcula in raport din bilantul contabil
-lichiditate generala minim 150% si se va calcula in raport din bilantul contabil la 31.12.2008 sau balanta contabila pe 2009 .
-capacitatea economica financiara poate fi sustinuta si de o alta persoana conform art. 186 alin.(2)O.U.G. nr.34/2006 .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii privind experienta similara , cel putin 3 lucrari similare de aceeasi natura si complexitate, contract cu recomandarea si viza ISC ;
-valoarea experientei similare sa fie de cel putin10.782.536 RON;
-declaratie privind dotarea cu echipamente tehnice necesare pentru realizarea contractuluiconform caietului de sarcini ;
-declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ;
-informatii cu privire la personalul tehnic de specialitate , responsabil tehnic cu executia ;
-documente prin care se atesta respectarea anumitor standarde de protectia mediului(ISO 14001/2005) sau program de mediu , standarde de securitate si siguranta in munca conform ISO 18001/2004 pentru acest tip de lucrare
-capacitatea tehnica a ofertei poate fi sustinuta si de o alta persoana conform art. 190 alin.(1)O.U.G. nr.34/2006 .
criteriilede calificare , selectiesunt eliminatorii-sa faca dovada ca detine statie de preparat mixturi asfaltice cu o productivitate de cel putin 80 to/orain judetulOltsau are contract de colaborare cu alta societate din judetul Olt amplasata la o distanta de max 40 km .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.04.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.05.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.05.2009 12:00
Locul: Sediul C.J.Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare nr. 29 / 13.02.2009incheiat intre Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Locuintelor in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Olteniain calitate de Organism Intermediar .
VI.3) Alte informatii
vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va facepe 30.04.2009ora 1100 .valoarea fondurilor aprobate pentru anul 2009- 7.547.775leidin bugetul propriu al judetului Olt- 3.595.392leipre-finantarea cheltuielilor in procent de 15% din valoarea contractului de finantare nr. 29 / 13.02.2009incheiat intre Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Locuintelor prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia si Consiliul Judetean Olt .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionarea contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleos nr. 2, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021314641, Fax: 021314641
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel
Adresa postala: str. n. titulescu nr. 2, Localitatea: craiova, Cod postal: 200656, Romania, Tel.0251415750
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conditiile art.272 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic contencios din cadrul c.j. olt
Adresa postala: b-dul a.i.cuza nr. 14, Localitatea: slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249431080, Fax: 0249431122
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2009 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer