Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si modernizarea Drumurilor Comunale: DC 70 Crizbav - Cutus si DC 36 Crizbav - Feldioara, Com. Crizbav, Jud. Brasov.


Anunt de participare numarul 14714/18.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CRIZBAV
Adresa postala: Com. Crizbav, Str. Principala, nr. 141, jud. Brasov, Localitatea: Crizbav, Cod postal: 507081, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Cominei Crizbav, Tel.0268/481755, In atentia: Naferica Bogdan, Email: [email protected], Fax: 0268/481755
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si modernizarea Drumurilor Comunale: DC 70 Crizbav - Cutus si DC 36 Crizbav - Feldioara, Com. Crizbav, Jud. Brasov.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Crizbav, Judetul Brasov.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lungimea totala pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor este de 13.350 m.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 50000 lei. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul se stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere cu obligatia de legalizare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: 1. Declaratii privind eligibilitatea. 2. Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181. 3. Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si taxele locale prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a Certificatului fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. 3. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Autorizatie de functionare, altele echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani. Se vor prezenta bilanturile contabile pe anii 2004, 2005 si 2006.2. declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
3. lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100), media pe ultimii 3 ani.
4. solvabilitate patrimoniala(capital propriu/total pasiv x 100), media pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trenuie sa indeplineasca cerinta minima de calificare de a avea o cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani de cel putin 7.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita informatii cu privire la: domenii de specializare, lucrarile principale realizate in ultimii 5 ani, experienta similara, cerinta minima de a prezenta cel putin 3 recomandari pentru 3 lucrari similare, personalul angajat, dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, planul de urmarire a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cerinta minima de experienta similara, respectiv ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a realizat cel putin o lucrare, de acelasi tip cu lucrarea supusa procedurii de licitatie, in valoare minma de 6.500.000 lei. Se accepta insumarea a doua sau mai multe contracte pentru indeplinirea pragului valoric stabilit mai sus.2.Autoritatea contractanta impune conditia ca pentru executia lucrarilor executantul sa dispuna de cel putin un reprezentat tehnic de executie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S82-099988 din 27.04.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 133 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria Primariei Com.Crizbav.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2007 13:00
Locul: Primaria Comunei Crizbav
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0040-0268 419615, Fax: 0040-0268 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Cosiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4) 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010083, Romania, Tel.(+40) 21.319.95.65, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2007 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer