Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea sistemelor informationale in bazinele hidrografice TISA si CRISURI?


Anunt de participare numarul 146708/21.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: cercel laurentiu, Tel. +40 748886507, In atentia: birou achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213151597, Adresa internet (URL): http: //www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
Adresa postala: Str.Edgar Quinet nr.6 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 213151297, In atentia: Laurentiu Cercel, Email: [email protected], Fax: +40 213151297, Adresa internet (URL): http: //www.rowater.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice)
Adresa postala: Str. Italiana nr.22, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: CNMSI, Tel. +40 213032997, Email: [email protected], Fax: +40 213032937
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
Adresa postala: Str.Ion Campineanu nr.11 sector 1 etaj 1 Registratura, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010031, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 213110146, In atentia: Laurentiu Cercel, Email: [email protected], Fax: +40 213151297, Adresa internet (URL): http: //www.rowater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea sistemelor informationale in bazinele hidrografice TISA si CRISURI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: In conformitate cu locatiile specificate in Caietul de Sarcini al Achizitiei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare si servicii/lucrari conexe la obiectivul ?Reabilitarea sistemelor informationale in bazinele hidrografice TISA si CRISURI?? coduri CPV 38424000-3, 32570000-9, 09331000-8, 48822000-6, 30213000-5, 51612000-5, 45232332-8
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38424000-3 - Echipament de masurare si de control (Rev.2)
32570000-9-Echipament de comunicatii (Rev.2)
38422000-9-Echipament de masurare a nivelului (Rev.2)
45232332-8-Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)
51612000-5-Servicii de instalare de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitate - conform Caietului de Sarcini.
Valoarea totala estimata, fara suplimentari: 5130890.21Lei fara TVA, din care: produse: 3145574.11 Lei fara TVA, servicii si lucrari aferente furnizarii 1985316.10 lei fara TVA.
In cazul in care va apare necesitatea achizitionarii unor echipamente similare ce vor suplimenta sau inlocui echipamente existente la acest moment, exista posibilitatea suplimentarii pana la 5% din valoarea contractului a cantitatilor de produse, servicii sau lucrari, respectandu-se prevederile art. 122 lit. e)
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 130, 890.21 si 5, 387, 434.72RON
II.2.2) Optiuni
Da
max.5% majorare produse, servicii si/sau lucrari
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 20000lei.In alta valuta, echivalenta leu/alta valuta la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare;Perioada de valabilitate garantie participare: 90 zile de la data limita depunere oferte; Forma de constituire a garantiei acceptata : -scrisoare de garantie bancara (recomandabil sa fie emisa de catre o banca din Romania)- conform Formularului nr. 15; trebuind sa contina si preved. art 87 HG nr. 925/2006 si art. 278^1 din OUG. nr. 34/2006;
-instrument de garantare emis de o societate de asigurari (recomandabil sa fie emisa de catre o banca din Romania), in original, in cuantumul si perioada prevazuta, trebuind sa contina si preved. art 87 HG nr. 925/2006 si art. 278^1 din OUG. nr. 34/2006;
-ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul RO07 TREZ 7005 005X XX00 2172, deschis la Directia de Trezoreria si Contabilitate a Municipiului Bucuresti, in original sau copie conforma cu originalul; Se constituie conform art 86 H.G 925/2006/depunerea unui OP sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie cu 50 % va prezenta Formularul pentru garantie, o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004.In cazul asocierilor de operatori economici/oferte comune, pentru a beneficia de prev. art.16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, fiecare membru al asocierii/ofertei comune trebuie sa seincadreze in categoria IMM-urilor (declaratie pe propria raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, fiecare membru al asocierii) 5%din valoare contract, fara TVA.Se poate constitui, conf.prev.art.90/HG nr.925/2006: ?scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante-anexa contract.?instrument de garantarantare emis legal de societati de asigurari.; -anexa contract .Se poate constitui si prin retineri sucesive, conf. prev. art. 90 alin. 3 H.G. nr. 925/2006. In acest caz, contractantul deschide la Trezoreria Statatului din cadrul organismului fiscal competent, un cont in care se vor vira sumele retinute. Suma initiala depunsa furnizor nu va fi mai mica de 0, 5 % din pret contractului Retinerile succesive: 5% din valoarea sumelor datorate pt. facturi partiale(fara TVA), pana la concurenta sumei stabilite ca garantie de buna executie.Ofertant castigator -OBLIGAT a constitui Garantia de buna executie in 10 zile de la semnare contract.Neconstitituirea garantiei de buna executie in termen., duce la rezilierea contractului si pierderea garantiei de participare.Restituirea garant. buna executie - conform H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTE OBLIGATORII:
a) Declaratie privind eligibilitatea ?Se va completaformularul nr. 2Sectiunea C;
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006- Se va completa formularul nr.3 Sectiunea C;
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 181din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006- Se va completa formularul nr.4Sectiunea C;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Vasile PINTILIE ? director general; Ovidiu GABOR ? director general adjunct; Ioan OPREAN- director general adjunct; Dumitru DUMITRU ? director economic; Mircea MIHAI ? director Directia de Dezvoltare, Investitii; Ing. Sorin Ionel RANDASU BEURAN- director Directia Situatii de Urgenta; Mat. Olga VASILESCU- Sef Compartiment Tehnologia Informatiilor; Mihaela CHELMU ? sef Birou Achizitii;Catalin CALUIAN ? sef Birou Juridic si Contencios; Ing. Adrian VIDICAN; Ing. Liviu CANCEAN; Ing. Constantin MIERE; Ing. Costica CUCONU; Ec. Ana-Maria ALDEA; Ing. Dohi Trepszker Gheza Gavril; Ing. Sorin CONSTANCEANU; Ing. Daniel COSTENCU; sing. POCOL Sandu; programator Flavius Alexandru BANDEA;ec. Costin COCEA; cons. juridic Dragos Stefan FRANCU, ing. Laurentiu CERCEL.Incadrarea in situatiaprevazutala art.69^1din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006atrage excluderea ofertantului/candidatuluidin procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.
Nota: Se solicita tuturor ofertantilor asociatideclaratiile cu privire la neincadrarea in art. 180, art. 181 si art. 69`1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertilor li se va solicita neincadrarea in prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art. 69`1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru subcontractanti se solicita doar o declaratie cu privire la neincadrarea in art. 69`1 din OUG nr. 34/2006.
d) Declaratie privind calitatea de participant la procedura. (Se va completa Formularul nr.5 din Sectiunea C);
- in nume propriu;
- asociere;
- cu subcontractanti....... ( dupa caz)
e) Se vor prezenta, conform art. 182 din OUG nr. 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (bugetul general consolidat), inclusiv cele locale ? din care sa rezulte cu nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident), prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
f)Cazierul judiciar emis de autoritatile de abilitate la care este inregistrat candidatul/ofertantul, prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita a depunerii ofertelor;In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.In conformitate cu prevederile art. 11, alin.(5) si (6) din H.G. nr. 925 / 2006: ?...(5) ...... ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.(6) Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute la alin. (5), acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Dosarul achizitiei publice trebuie sa includa si certificate/documente ale altor ofertanti numai daca, in cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile din respectivele certificate/documente.? a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului continand informatii reale de data limita a depunerii ofertelor, cu precizarea obiectului/obiectelor de activitate clasificate pe coduri CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care sa rezulte ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatease afla in incapacitate de plata - prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul;Nota: ? Pentru persoane juridice romane:
-Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, continand informatii reale de data limita a depunerii ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatease afla in incapacitate de plata.
? Pentru persoane fizice romane:
-Autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului ? prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, continand informatii reale de data limita a depunerii ofertelor.
? Pentru persoane fizice / juridice straine:
-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. -prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, continand informatii reale de data limita a depunerii ofertelor, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana)In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile ultimii 3 ani.
Informatii privind situatia financiara: -Cifra medie afaceri pe ultimii 3 ani lei/euro/ alta valuta.
Fisa de informatii generale ? formular 6/Sectiunea C;
Cerinta minima de calificare - realizarea unei cifre medii de afaceri, globale, pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile ultimii 3 ani, vizate/inregistrate de organele competente, in copie lizibila ?conform cu originalul?.Informatii privind situatia financiara: -Cifra medie afaceri pe ultimii 3 ani lei/euro.Valorile exprimate in lei /euro, la curs lei/euro mediu BNR dupa cum urmeaza: ANUL/CURS EURO-LEU: 2010/4, 2099 ; 2011/4, 2379; 2012/4, 4560.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.Fisa de informatii generale ? formular 6/Sectiunea C;realizarea unei cifre medii de afaceri, globale, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima impusa de9500000lei fara TVA.Informatiile privind cifra de afaceri, se vor completain formularul nr.7 din Sectiunea C.Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia dotare utilaje: Cerinte: Anexa la formularul nr.10 din Sectiunea C: Pentru verificare functionalitate echipamente furnizate:
echipamente, aparate de masura si control:
1.Traductoare nivel:
-Sursa alimentare
-Instrument de masura curent 4-20 mA (clasa 0.025% )
-Stand coloana apa2.Traductor precipitatii-Sursa alimentare-Contor impulsuri
-Stand simulare cadere precipitatii ( recipient gradat cu robinet reglare debit, suport montare recipient
-Camera climatica ( posibilitate scadere temperatura pana la activarea acestuia)
3.Traductor temperatura mediu ambiant
-Sursa alimentare
-Instrument de masura curent 4-20mA clasa 0.025%
-Termometru etalon precizie 0.1 grade
-Camera climatica
4.Sonda calitate apa
-Instrument de masura curent 4-20mA (clasa 0.025%)
5.Data logger :
-Sursa alimentare
-Modem GSM
-Software de interogare/programaredata-logger cu hardul necesar (calculator, modem GSM )
-Generator de curent 4-20mA clasa 0.025%
-Generator impulsuri max. 1
Declaratia dotare utilaje: Cerinte: Anexa la formularul nr.10 din Sectiunea C: Pentru verificare echipamente/instalatii executate pe teren
1.Instalatii semnal-Instrument masura rezistenta izolatie cablu, masura continuitate cablu, rezistenta totala
2.Instalatii impamantare
-Instrument masura priza pamant3.Instalatii alimentare retea
-Instrument masura tensiune retea, analizor retea monofazic
4.Instalatii Radio-frecventa
-Instrument masura VSWR antenaInstrument masura intensitate camp GSM ? cuplabil la antena instalatiei
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat. Declaratie pe proprie raspundere-formular9- punctul 1;
Declaratie privind utilajele, echipamentele tehnice de care dispune si pe care le va pune la dispozitie operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoarea contractului;Formularul nr.10 si Anexa la formularul nr.10 din Sectiunea C;Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj /echipament /statie/ laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/ precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament
Informatii privind subcontractantii: daca este cazul se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract. -La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul castigator va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el sisubcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica
SUBCONTRACTANTI: Lista se va intocmi conf. form. 11 Sect. C.-In acest caz se vorprezenta si acordurile de subcontractare , conformformularului nr.12 din sectiunea C;
-Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Cerinte MINIME SI OBLIGATORII:
Personal cheie in derularea contractului(experti)
-1 manager proiect, experienta minim 3 ani vechime in coordonarea proiectelor privindmanagementul situatiilor de urgenta;
-1 responsabil tehnic cu executia in domeniile(coduri CAEN): 263 (fabricarea echipamentelor de comunicatii); 2651 (fabricarea de instrumente si dispozitive pt masura, verificare, control, navigatie); 261 (fabricarea componentelor electronice) - atestat;
-1 responsabil managementul calitatii, experienta 3 ani;
-ingineri cu experienta in asigurarea service-ului de echipamente electronice-minim 2 pers;
Pentru a asigura inceperea lucrarilor intr-o locatie si continuarea/finalizarea lucrarilor in alta locatie-necesar personal pentru executie:
-2 echipe tehnice de executie: minim 4 persoane /echipa ?fiecare echipa trebuie sa contina: -1 inginer automatica si calculatoare;
-1 electrician;
-1 maistru/electronist;
-1 sudor/confectii metalice;
Pentru toate contractele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare solicitate se vor prezenta documente suport din care sa reiasa elementele solicitate dupa cum urmeaza:
? Copii ale partilor relevante din contract / contracte; Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, continand informatii potrivit art. 971 din HG nr. 925/2006? Recomandari/documente constatatoare din partea clientilor, pentru fiecare contract prezentat ca document de calificare;
? Procese verbale de receptie a contractului de furnizare, servicii sau lucrari / lucrarilor executate si duse la bun sfarsit.Autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorului economic documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii acestei cerinte de calificare
Fise de prezentare pentru fiecare contractprezentat pentru dovedirea experientei similare -se va completaformularul anexa nr.2 la formularul nr.8 din sectiunea C a documentatiei de atribuire;
Declaratie privind personalul implicat in derularea contractului - Form.9 din Sectiunea C: Dovedirea experientei se va face prin prezentarea de: -cv-uri;
-alte documente care atesta experienta solicitata:
-certificari;
Pentru ?personalul cheie in derularea contractului?
-declaratie de disponibilitate semnata de experti-anexa 1 la formularul nr.9;
- documentul probant care atesta relatia contractuala dintre expert si ofertant (contract de munca, de colaborare, de prestari servicii etc)
Declaratie privindlista principalelor furnizari similare din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010);Formularul nr.8 din Sectiunea C
Prin contract similar se intelege executia si/sau finalizarea unui contract care a avut ca obiect livrarea, montarea si punerea in functiune a aparatelor de masura si control si a echipamentelor de culegere, prelucrare si transmisie date pentru monitorizarea centralizata a parametrilor fizici sau chimici a diverselor materiale.
Cerinte OBLIGATORII: Se vor prezenta cel putin 1-maxim 3 contracte similare obiectului contractului de furnizare, servicii sau lucrari, executate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, cu o valoare cumulata de cel putin 4500000 lei, din care prestarea serviciilor si executia lucrarilor similare aferente contractelor sa fie de minim 1800000 Lei.Pentru dovedirea cerintei privitoare la experienta similara se solicita prezentarea de contracte de furnizare similare din ultimii 3 ani, iar pentru serviciile si lucrarile aferente contractului de furnizare, prezentarea de contracte similare din ultimii 5 ani. Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea
Standarde de protectie a mediului:
Standarde privind sistemul de management al informatiei:
Standarde de asigurare a calitatii:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia dotare utilaje: Cerinte: Anexa la formularul nr.10 din Sectiunea C: Pentru verificare functionalitate echipamente furnizate: echipamente, aparate de masura si control: 1.Traductoare nivel: -Sursa alimentare-Instrument de masura curent 4-20 mA (clasa 0.025% )-Stand coloana apa2.Traductor precipitatii-Sursa alimentare-Contor impulsuri-Stand simulare cadere precipitatii ( recipient gradat cu robinet reglare debit, suport montare recipient-Camera climatica ( posibilitate scadere temperatura pana la activarea acestuia)3.Traductor temperatura mediu ambiant-Sursa alimentare-Instrument de masura curent 4-20mA clasa 0.025%-Termometru etalon precizie 0.1 grade-Camera climatica4.Sonda calitate apa-Instrument de masura curent 4-20mA (clasa 0.025%)5.Data logger : -Sursa alimentare-Modem GSM-Software de interogare/programaredata-logger cu hardul necesar (calculator, modem GSM )-Generator de curent 4-20mA clasa 0.025%-Generator impulsuri max. 1impuls/secunda factor umplere reglabil-Convertor SDI12/RS232Declaratia dotare utilaje: Cerinte: Anexa la formularul nr.10 din Sectiunea C: Pentru verificare echipamente/instalatii executate pe teren1.Instalatii semnal-Instrument masura rezistenta izolatie cablu, masura continuitate cablu, rezistenta totala2.Instalatii impamantare-Instrument masura priza pamant3.Instalatii alimentare retea-Instrument masura tensiune retea, analizor retea monofazic4.Instalatii Radio-frecventa-Instrument masura VSWR antenaInstrument masura intensitate camp GSM ? cuplabil la antena instalatieiDeclaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat. Declaratie pe proprie raspundere-formular9- punctul 1;Declaratie privind utilajele, echipamentele tehnice de care dispune si pe care le va pune la dispozitie operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoarea contractului;Formularul nr.10 si Anexa la formularul nr.10 din Sectiunea C;Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj /echipament /statie/ laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/ precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament;In sensul celor solicitate mai jos, precizam ca autoritatea contractanta nu dispune si nu va pune la dispozitie, pe parcursul executarii lucrarilor si serviciilor aferente contractului de furnizare, urmatoarele utilaje, aparatura de masura si control, dotari necesare efectuarii receptiilor partiale sau finala a echipamentelor furnizate. Asigurarea acestor echipamente revine, in totalitate, furnizorului.Se va solicita la momentul efectuarii receptiilor, certificarea metrologica a aparaturii de masura ci control, in conformitare cu prevederile legale. Certificarea metrologica, precum si intretinereaacestor aparate revine, in totalitate, furnizorului.Informatii privind subcontractantii: daca este cazul se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract. -La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul castigator va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el sisubcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publicaSUBCONTRACTANTI: Lista se va intocmi conf. form. 11 Sect. C.-In acest caz se vorprezenta si acordurile de subcontractare , conformformularului nr.12 din sectiunea C;
-Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Cerinte MINIME SI OBLIGATORII: Personal cheie in derularea contractului(experti)-1 manager proiect, experienta minim 3 ani vechime in coordonarea proiectelor privindmanagementul situatiilor de urgenta;
-1 responsabil tehnic cu executia in domeniile(coduri CAEN): 263 (fabricarea echipamentelor de comunicatii); 2651 (fabricarea de instrumente si dispozitive pt masura, verificare, control, navigatie); 261 (fabricarea componentelor electronice) - atestat;
-1 responsabil managementul calitatii, experienta 3 ani;
-ingineri cu experienta in asigurarea service-ului de echipamente electronice-minim 2 pers;Pentru a asigura inceperea lucrarilor intr-o locatie si continuarea/finalizarea lucrarilor in alta locatie-necesar personal pentru executie: -2 echipe tehnice de executie: minim 4 persoane /echipa ?fiecare echipa trebuie sa contina: -1 inginer automatica si calculatoare;
-1 electrician;
-1 maistru/electronist;
-1 sudor/confectii metalice;Pentru toate contractele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare solicitate se vor prezenta documente suport din care sa reiasa elementele solicitate dupa cum urmeaza: ? Copii ale partilor relevante din contract / contracte; Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, continand informatii potrivit art. 971 din HG nr. 925/2006? Recomandari/documente constatatoare din partea clientilor, pentru fiecare contract prezentat ca document de calificare;? Procese verbale de receptie a contractului de furnizare, servicii sau lucrari / lucrarilor executate si duse la bun sfarsit.Autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorului economic documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii acestei cerinte de calificareFise de prezentare pentru fiecare contractprezentat pentru dovedirea experientei similare -se va completaformularul anexa nr.2 la formularul nr.8 din sectiunea C a documentatiei de atribuire;Declaratie privind personalul implicat in derularea contractului - Form.9 din Sectiunea C: Dovedirea experientei se va face prin prezentarea de: -cv-uri;
-alte documente care atesta experienta solicitata: -certificari;Pentru ?personalul cheie in derularea contractului?-declaratie de disponibilitate semnata de experti-anexa 1 la formularul nr.9;
- documentul probant care atesta relatia contractuala dintre expert si ofertant (contract de munca, de colaborare, de prestari servicii etc)Declaratie privindlista principalelor furnizari similare din ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010);Formularul nr.8 din Sectiunea CPrin contract similar se intelege executia si/sau finalizarea unui contract care a avut ca obiect livrarea, montarea si punerea in functiune a aparatelor de masura si control si a echipamentelor de culegere, prelucrare si transmisie date pentru monitorizarea centralizata a parametrilor fizici sau chimici a diverselor materiale.Cerinte OBLIGATORII: Se vor prezenta cel putin 1-maxim 3 contracte similare obiectului contractului de furnizare, servicii sau lucrari, executate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, cu o valoare cumulata de cel putin 4500000 lei, din care prestarea serviciilor si executia lucrarilor similare aferente contractelor sa fie de minim 1800000 Lei.Pentru dovedirea cerintei privitoare la experienta similara se solicita prezentarea de contracte de furnizare similare din ultimii 3 ani, iar pentru serviciile si lucrarile aferente contractului de furnizare, prezentarea de contracte similare din ultimii 5 ani Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitateaStandarde de protectie a mediului: Se va prezenta in acest sens o copie dupa certificat/certificate de acreditare - certificat ISO 14001 sau echivalent, valabile la data limita a depunerii ofertelor-copiiconformecuoriginalul;In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii.Standarde privind sistemul de management al informatiei: Informatii clasificate ce trebuie protejate: Ofertantii vor prezenta dovada certificarii, conform ISO/IEC 27001/2006 sauechivalentul acestuia.Se vor prezenta in acest sens copii dupa certificatele de acreditare si care sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor-copiiconforme cu originalul;In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru liderul asociatiei.Standarde de asigurare a calitatii: In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii.Ofertantii vor prezenta dovada certificarii sistemului de management de asigurare al calitatii conform SR EN ISO 9001/2000 sau echivalentul acestuia.Se va prezenta in acest sens o copie dupa certificatul de acreditare, valabil la data limita a depunerii ofertei -copie conform cu originalul;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Pn=( pretminim / pretn )x50 puncte; unde pretn este pretul ofertat; pentru cel mai mic dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 50p;
2.
PERIOADA DE MOBILIZARE SI CONSTATARE PT. REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
10%
Descriere: Pn=( timp minim / timp n )x10 puncte; pentru timpul cel mai mic de mobilizare se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10p
3.
GARANTIA SISTEMULUI
20%
Descriere: Gn=( termen n / termen maxim )x10 puncte; termen n este termenul ofertat, iar termenul maxim este cel mai mare termen de garantie ofertat, respectiv 10p
4.
DURATA DE EXECUTIE TOTALA A PROIECTULUI
10%
Descriere: Pn=( durataminima / durata n )x10 puncte; unde durata n este durata ofertata; pentru cea mai scazuta dintre duratele de executie justificate, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv-10p
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.-licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei a doua a licitatiei electron.*Numar runde licit.electron.2.*Licit.lectron.va incepe la doua zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei.*Durata runda: 1zi.Informatii la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 11:00
Locul: Sediul AN APELE ROMANE, Bucuresti, Str.Ion Campineanunr.11, sector 1 - sala Parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ofertanti care vor prezenta imputernicire si copie act identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In caz de egalitate a punctajelor in urma fazelor finale de licitatie electronica se va reofertarea, in plic inchis; se va solicita prezentarea unei noi oferte financiare, castigatorul fiind desemnat cel care ofera pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA NATIONALA ? APELE ROMANE? -Biroul Achizitii sau Biroul Juridic Si Contencios
Adresa postala: STR. EDGAR QUINET, NR. 6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Tel. +40 213151301, Email: [email protected], Fax: +40 213122174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer