Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, tratare, inmagazinare, distributie) in comuna Gura Teghii in locatiile Izvorul Boului, Valea Tainitei si Paltinis


Anunt de participare numarul 113637/30.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Gura Teghii
Adresa postala:  comuna Gura Teghii, judetul Buzau, Localitatea:  Gura Teghii, Cod postal:  127280, Romania, Punct(e) de contact:  -, Tel. 0238/520000, In atentia:  Gheorghe BACNEANU, Email:  [email protected], Fax:  0238/520000, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, tratare, inmagazinare, distributie) in comuna Gura Teghii in locatiile Izvorul Boului, Valea Tainitei si Paltinis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Gura Teghii, localitatile Izvorul Boului, Valea Tainitei si Paltinis
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, tratare, inmagazinare, distributie)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, tratare, inmagazinare, distributie)
Valoarea estimata fara TVA: 5, 225, 067.01RON
II.2.2) Optiuni
Da
Ne rezervam dreptul de a achiz. lucrari similare cf. art 122 lit j/OUG 34.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 100.000 lei.Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului de executie lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat prin HG 577/1997.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si catre bugetele locale, in original sau copie legalizata.Certificat de cazier fiscal si judiciar al ofertantului, in original sau copie legalizata.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006
Declaratia privind calitatea de participant la procedura.
Declaratie de conformitate cu regulile de concurenta.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata emis cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Codul unic de inregistrare in copie.
Cazierul judiciar al persoanei ce semneaza oferta in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul B2 - Informatii generaleBilant contabil la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009, vizate si inregistrate de organele competente, toate trei - pozitive. Declararea indicatorului lichiditate generala la 31.12.2009.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi inregistrat in ultimii trei ani o cifra medie de afaceri de minim: 10.000.000 lei. Ofertantul trebuie sa fi inregistrat o Lichiditate generala conform bilantului contabil la 31.12.2009 mai mare de 99%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantulDeclaratie privind asigurarea cu personal de specialitate.Sa fi implementat sisteme de asigurare a calitatii compatibile cu standardele de referinta precizate.Declaratie privind protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi indeplinit in prealabil cel putin un contract lucrari de alimentare cu apa cu valoare egala sau mai mare de 2.500.000 lei (exclusiv TVA). Ofertantul trebuie sa fie atestat ANRE pentru executia de lucrari in retele electrice de joasa si medie tensiune. Ofertantul trebuie sa asigure pentru realizarea contractului minim 2 (doua) autobasculante = 16 to; 2 buc Buldoexcavator; 1 buc Buldoexcavator pe senile. Ofertantul trebuie sa asigure pentru realizarea contractului minim o echipa formata din sef santier-inginer specialitatea Constructii Hidrotehnice/ Retele Edilitare/ Imbunatatiri Funciare/Constructii Civile si Industriale si Agricole/Instalatii in Constructii, un Manager de Proiect-absolvent studii superioare tehnice de lunga durata in Constructii, un Responsabil Tehnic cu Executia specializare lucrari de apa, canal si constructii hidrotehnice, un Responsabil cu Calitatea Executiei (CQ) specializare lucrari de constructii. Ofertantul trebuie sa fie atestat de ANRE pentru executarea de lucrari in retele electrice de joasa si medie tensiune. Ofertantul trebuie sa fi implementat sisteme de management al calitatii compatibile cu standardele ISO 9001/2001, ISO 14001/2001, OHSAS 18001/2007 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2011 12:00
Locul: Sediul Primariei comunei Gura Teghii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau - CALE DE ATAC
Adresa postala:  Bd N. Balcescu, nr. 8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120420, Romania, Tel. 0238717959, Email:  [email protected], Fax:  0238717960, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii pot formula contestatie in cel mult 5 zile din ziua urmatoare celei de luare la cunostinta a actului considerat ilegal sau de lipsa emiterii unui act de catre autoritatea contractanta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI GURA TEGHII
Adresa postala:  comuna Gura Teghii, judetul Buzau, Localitatea:  Gura Teghii, Cod postal:  127280, Romania, Tel. 0238/520000, Email:  [email protected], Fax:  0238/520000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2010 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer