Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare


Anunt de participare numarul 147278/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Cojocaru Camelia, Tel. +40 231514712/4111/5127, In atentia: Iacob Irinel, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 231/514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Botosani,
Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare cuprind urmatoarele categorii de lucrari: Proiectul propus spre realizare de catre Consiliul Jude?ean Boto?ani are ca obiectiv general imbunatatirea accesului populatiei judetului Botosani la servicii medicale de calitate, la standarde europene, in scopul atingerii obiectivului european al coeziunii economice si sociale.
Reabilitarea Spitalului Jude?ean de Urgen?a din Boto?ani se refera la cladirea propriu zisa a spitalului ? corpurile A, B ?i C ? care cuprinde: unitatea de primiri urgen?e, spa?ii tehnice, saloane pentru cazarea bolnavilor, sec?ia de terapie intensiva ?i blocul operator.Contractul are ca scop Lucrari de construc?ii pentru obiectivul de investitii ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare, COD SMIS 12156, respectiv Lucrari de arhitectura(Corp B ?i C) a?a cum sunt ele descrise in Caietul de Sarcini.Categoriile de lucrari care fac obiectul acestei proceduri fac parte dintr-un lant tehnologic de lucrari fiind intercalate in lucrarile de reabilitare care se executa in cadrul contractului de executie existent.Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 3.233.369, 65 lei, fara TVA, echivalent a 724.402, 29 euro, la cursul BNR din data de 27.09.2013, 1 euro = 4, 4635 RON.
Valoarea cheltuielilor , ,diverse si neprevazute? este de 0 (zero) lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Conform caietului de sarcini anexat la prezenta Documentatie de atribuire
-Scopul contractului: Lucrari de construc?ii pentru obiectivul de investitii ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare, COD SMIS 12156Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 3.233.369, 65 lei, fara TVA, echivalent a 724.402, 29 euro, la cursul BNR din data de 27.09.2013, 1 euro = 4, 4635 RON.
Valoarea cheltuielilor , ,diverse si neprevazute? este de 0 (zero) lei.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 233, 369.65RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui cfHG925/2006, art. 86, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. GP se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc de atribuire. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin 120 de zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor si este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul GP este de 32.000 lei GP se poate constitui si prin ordin de plata(OP) in cont RO90TREZ1165006XXX000267, Trezoreria Mun Botosani, cod fiscal 3372955. Indiferent de modalitatea de emitere a OP(pe suport de hartie sau electronic), acesta va avea confirmarea platii de catre banca emitenta (prin stampila bancii) pana la data deschiderii ofertelor.In caz contrar, oferta va fi respinsa la deschidere. Indiferent de modalitatea de constituire a GP, trebuie sa faca referire in mod clar la toate cazurile privind dreptul AC de a retine garan de particip conf. art.87, alin. (1) din HG nr.925/2006 sau o parte din GP, respectiv 7.013, 36 lei, conf. art.278 ind 1, alin. (1) din OUG nr.34/2006. Documentul de garantie de participare va fi prezentat in limba romana sau traducere autorizata.In cazul unei asocieri, documentul de garantie de participare va fi constituita in numele Asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op ec. In situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, acesta trebuie sa prezinte o declaratie privind incadrarea in categoria IMM. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii.GP se va restitui conform cu art.88, din HG925/2006. In cazul in care GP este depusa in alta valuta decat lei, se va face echivalenta lei/valuta la o data cu 5 zile inainte de TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor. GBE se exprima procentual in cuantum de 10% din val. contractului fara TVA si se va constitui: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara/soc. de asigurari, in original si daca este cazul in traducere autorizata in limba romana devenind anexa la contract sau prin retineri succesive din platile intermediare.In acest ultim caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante deschis la Trezoreria Statului conform HG nr.1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Modalitatea de constituire a GBE va fi comunicata de catre Executant inainte de semnarea contractului. GBE a contractului trebuie constituita in termen de max. 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Perioada de valabilitate a GBE trebuie sa acopere perioada de timp pana la data incheierii procesului-verbal de receptie finala. Restituirea GBE se va face in conformitate cu prevederile art. 92, alin.4 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat, local si fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.6). Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator si asociati daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Conditie de calificare : Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior .
Modalitatea de indeplinire: a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular nr. 7, la care se vor anexa:
b)Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general), din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
c)Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Documentele vor fi prezentate si de asociati daca este cazul. Dupa caz, documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1 si d. Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora, cu exceptia ofertantilor care prezinta inlesniri de plata aprobate de catre organele competente in domeniu). Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Documentele vor fi prezentate si de asociati daca este cazul.3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Modalitatea de indeplinire - Declaratia semnata de reprezentantul legal (completare Formular - nr. 5) Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa declaratia.4.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 8) Operatoruleconomic trebuie sa completeze acest formular sau liderul asocierii, in numele asocierii, dupa caz.5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 .Modalilatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 9). Declaratia va fi prezentata si de asociati, subcontractanti si tertii sustinatori, daca este cazul. Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Florin Turcanu -Presedinte, Sorescu Gheorghe-vicepresedinte; Paval Paul-Ioan ? vicepresedinte, Radu Judele- administrator public al judetului, Antonela Patrascu - director executiv, Magda Didii - director executiv, Camelia Cojocaru - sef serviciu, Marian Amalia- director executiv, Otilia Moruz ? director executiv, Iacob Irinel?consilier, consilierii judeteni: Achitei Vasile-Cristian, Alecsandru Gabriel-Augustin, Alexa Liviu, Alexandru Maria-Luiza, Anitulesei Mihai, Arosoaie Lucian-Dinu, Arosoaie Mihai, Barbacariu Silviu, Bogdan Marius-Nicolae, Borcea Nicolo-Valentin, Bulgaru Florin-Dan, Ciobanu Ioan, Ciustea Dorin, Costea Ioan-Mircea, Cretu Georgeta, Dascalescu Corneliu-Bogdan, Dumitrascu Vasile, Flutur Catalin-Mugurel, Hrimiuc Dinu-Romeo, Marian Sergiu, Mihalache Sebastian, Patrauceanu Constantin-Neculai, Paval Paul-Ioan, Radauceanu Petre, Sorescu Gheorghe, Suhareanu Andreea-Codruta, Tacu Ionel, Tupilus Petre, Vacariu Verginel, Vamvu Emilian, Vazdoaga Gheorghe, Zmau Dumitru- Formular nr.9(declara?ia va fi prezentata si de asociati, subcontractan?i si ter?ii sus?inatori, daca este cazul). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la punctele 1, 2, 3 si 5. Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/unui grup de operatori economici.
1.Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ? sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte structura actionariatului/asociatilor si domeniul de activitate al ofertantului. Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza).
2.Persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza). Operatorii economici straini vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta depusa de ei este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una din optiunile: -In termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania, in cazul in care nu au constituit un astfel de punct de lucru, sau - Inainte de incheierea contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.ATENTIE: Toate certificatele/ documentele mentionate in cadrul sectiunii III.2.1.b) trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Media cifrei de afaceri globale. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului (individual sau asociere de operatori economici) pe ultimii 3 (trei) ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu 6.400.000 lei.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara sedemonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro), pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2 ? Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii, linii de credit ori alte mijloace financiare pentru minim 2 (doua) luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de minim 1.077.000 lei. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata.
Cerinta nr. 3 ? Declaratie/echivalent privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic i?i asuma obliga?ia de a incheia, inainte de semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea contractului, privind lucrarile, utilajele, instala?iile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: -Formular nr. 10 ? Informatii generale si cifra de afaceri-Documente relevante: Conform art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare lasand la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro), pentru fiecare an in parte.Prezentarea unei scrisori / declaratii din partea societatilor bancare/societati finantatoare ca detine acces la finantare in suma de 1.077.000 lei pentru o perioada de min 2 luni sau alte documente echivalente.Prezentarea unei declaratii/document echivalent privind incheierea unei asigurari cuprinzand toate riscurile ce ar putea apare in derularea contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 anidin care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, lucrari similare executate prin cel putin 1 (unu) contract de lucrari care sa aiba valoarea de minim 3.233.369 RON, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.
Cerinta nr. 2Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Se vor prezenta orice documente relevante din care sa rezulte dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului. In cazul asocierilor, declaratia trebuie completata de catre liderul asocierii si va cuprinde echipamentele de la toti partenerii asocierii.
Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje si laboratoare necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului :
Autobasculante - minim 1buc.
Autobetoniera - minim 1 buc
pompa pt. turnat beton - minim 1 buc.
statie de betoane - minim 1 buc.
laborator grad III - minim 1 buc.laborator grad II - minim 1 buc.
Indeplinirea cerintei se va face prin prezentare de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instala?iilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului. Se solicita ca toate documentele ce se vor prezenta sa fie in copie ?conform cu originalul? si sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.3Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Operatorii economici vor prezenta o declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si o lista cu personalul propus pentru realizarea investitiei(echipa de proiect), esentiala in atingerea obiectivelor contractului. In cazul unei asocieri se va depune o lista comuna cu personalul propus pentru realizarea investitiei.
Cerinta nr. 4. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractuluia) 1(un) Manager de proiect, care indeplineste cumulativ conditiile: - sa aiba studii superioare;
- experienta intr-un proiect/contract in calitate de manager/coordonator;
- participarea in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii.Se vor prezenta: Curriculum vitae, copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate si declaratie de disponibilitate
b) 1 (un) sef punct de lucru constructii civile si industriale, care indeplineste cumulativ conditiile: - inginer constructii civile si industriale;
- participarea in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii.Se vor prezenta: Curriculum vitae, copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate si declaratie de disponibilitate
c) 1 (un) responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT in domeniul I -Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere sau echivalent pentru persoanele nerezidente;Se vor prezenta: Atestatul si legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor, sa fie calificat in domeniul constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere si Declaratie de disponibilitate.
d) 1 (un) responsabil tehnic cu executia atestat de M.E.C. sau M.E.F. in domeniul energiei electrice, pentru ?executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kv? conform legii 123/2012 si Ordinului 23/2013 sau echivalent pentru persoanele nerezidente; Ordinului 11/13.03.2013Se vor prezenta: Atestatul si legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor, sa fie calificat in domeniul energiei electrice si Declaratie de disponibilitate.
e) 1 (un) Responsabil pentru controlul calitatii CQ- care indeplineste conditia de a fi participat in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii.Se vor prezenta: Documente prin care sa dovedeasca participarea participat in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii;Decizia de numire in functia de responsabil pentru controlul calitatiiDeclaratie de disponibilitate.
f) 1 (un) Specialist in instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, conform Legii nr. 333/2003, care indeplineste cumulativ conditiile: - inginer electrician licentiat al unei facultati de inginerie electrica;
- participarea in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii.Se vor prezenta: Curriculum vitae, copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate si declaratie de disponibilitate
g) 1 (un) Responsabil securitate si sanatate in munca SSM ? persoana desemnata - pe perioada de executie a contractului, conformLegii nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in munca si a HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile si care indeplineste conditia de a fi participat in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii. Se vor prezenta: Documente prin care sa dovedeasca participarea in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii;Decizia de numire in functia de responsabil securitate si sanatate in muncaDeclaratie de disponibilitate
h) 1 (un) inginer specialist instalatii pentru constructii (electrice, termice si sanitare) care indeplineste cumulativ conditiile: - inginer constructor, specializarea instalatii;
- participarea in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii.Se vor prezenta: Curriculum vitae, copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate si declaratie de disponibilitate
i) 1 (un) Personal autorizat ANRE - instalatii electrice, autorizat grad III B pentru executie lucrari electrice conf. Ordinului 11/13.03.2013, necesar derularii activitatilor specifice din contract Se vor prezenta: Copii dupa atestatele si legitimatiile valabile la data limita de depunere a ofertelor pt. a demonstra indeplinirea cerintelor minime solicitate si Declaratii de disponibilitate
Cerinta nr.5.
Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii
Precizari privind asocierea: -in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului; -unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
-in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea contractului.
Precizari privind subcontractarea: In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, (model orientativ Formular nr.11)- Fisa de experienta similara-formularul nr. 23 si certificari de buna executie. Din aceste certificari trebuie sa reiasa: beneficiarii, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data semnarii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Ofertantul va depune o fisa de experienta similara-formularul nr. 23, pentru documentul / documentele prezentat / prezentate in dovedirea experientei similare.Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale contractelor, procese-verbale de receptie etcPersoanele juridice straine vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.Se va completa Declaratia referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului de lucrari, conform Formularului nr. 12 impreuna cu anexa la acestaSe va prezenta Formularul nr.16.- declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- lista cu personalul propus pentru realizarea investitiei(echipa de proiect).In cazul unei asocieri se va depune o lista comuna cu personalul propus pentru realizarea investitiei(echipa de proiect).Se vor prezenta:
a) Formular 17
b) Copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate
c) Formular 24Se vor prezenta:
a) Formular 17
b) Copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate
c) Formular 24Se vor prezenta:
a) copii dupa atestatul si legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor;
b) Formular 24Se vor prezenta:
a) copii dupa atestatul si legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor;
b) Formular 24Se vor prezenta:
a) Documente prin care sa dovedeasca participarea participat in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii;
b) Decizia de numire in functia de responsabil pentru controlul calitatii
c) Formular 24Se vor prezenta:
a) Formular 17
b) Copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate
c) Formular 24Se vor prezenta:
a) Documente prin care sa dovedeasca participarea participat in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare activitatilor ce fac obiectul procedurii;
b) Decizia de numire in functia de responsabil securitate si sanatate in munca
c) Formular 24Se vor prezenta:
a) Formular 17
b) Copii diplome, certificari, pt. a demonstra indeplinirea cerintelorminime solicitate
c) Formular 24Se vor prezenta:
a) copii dupa atestatele si legitimatiile valabile la data limita de depunere a ofertelor
b) Formular 24Se vor prezenta: Formular 3, Formular 5In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art.44 din OUG.34/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare.Se vor prezenta: Formular 4 siFormular 5In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea "nu este cazul" in cadrul formularului mentionat mai sus.Se vor prezenta: Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.Se vor prezenta: Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de management de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pre?ul ofertei.Ofertan?ii vor putea vedea pozi?ia in clasament a propriei oferte.Numarul de runde ale licita?iei electronice: 1Durata: 1 ziData de pornire a fazei electronice se va comunica ofertan?ilor cu minim doua zile inainte.In vederea participarii la licita?ia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistra?i in SEAP, sa de?ina un certificat digital valid ?i conexiune corespunzatoare la internet.Atribuirea se va face pe baza rezultatului ob?inut in urma finalizarii licita?iei electronice, a?a cum prevede art. 169 alin (2) din OUG 34/2006.Pentru ofertele cu pre?ul neobi?nuit de scazut de vor aplica prevederile art. 36ยน din HG 925/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16768/03.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Botosani -Piata Revolutiei nr.1-3, Cam.317
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ??Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti. 2) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire 3) Daca se constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire. 4) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?. 5) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 6) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 7) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2, alin.l, lit.b) din OUG nr.34/2006: Contestatiile se formuleaza in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic ? Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel. +40 231514712, Email: [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer