Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.231.628 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147278/06.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143197
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Cojocaru Camelia, Tel. +40 231514712/4111/5127, In atentia: Iacob Irinel, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 231/514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Botosani,
Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare cuprind urmatoarele categorii de lucrari: Proiectul propus spre realizare de catre Consiliul Jude?ean Boto?ani are ca obiectiv general imbunatatirea accesului populatiei judetului Botosani la servicii medicale de calitate, la standarde europene, in scopul atingerii obiectivului european al coeziunii economice si sociale.Reabilitarea Spitalului Jude?ean de Urgen?a din Boto?ani se refera la cladirea propriu zisa a spitalului ? corpurile A, B ?i C ? care cuprinde: unitatea de primiri urgen?e, spa?ii tehnice, saloane pentru cazarea bolnavilor, sec?ia de terapie intensiva ?i blocul operator.Contractul are ca scop Lucrari de construc?ii pentru obiectivul de investitii ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? Lucrari complementare, COD SMIS 12156, respectiv Lucrari de arhitectura(Corp B ?i C) a?a cum sunt ele descrise in Caietul de Sarcini.Categoriile de lucrari care fac obiectul acestei proceduri fac parte dintr-un lant tehnologic de lucrari fiind intercalate in lucrarile de reabilitare care se executa in cadrul contractului de executie existent.Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 3.233.369, 65 lei, fara TVA, echivalent a 724.402, 29 euro, la cursul BNR din data de 27.09.2013, 1 euro = 4, 4635 RON.Valoarea cheltuielilor , ,diverse si neprevazute? este de 0 (zero) lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 231, 628RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16768/03.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21127 Denumirea: Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani-Lucrari complementare
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Manolesti Deal, nr. 33, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710003, Romania, Tel. 0725.319.953; 0231.532.186; 0231.532.188, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0231.532.185, Adresa internet (URL): www.electroalfa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3233369.65 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3231628.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ??Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
VI.2) Alte informatii
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti. 2) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire 3) Daca se constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire. 4) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?. 5) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 6) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 7) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic ? Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel. +40 231514712, Email: [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer