Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea


Anunt de participare numarul 133908/15.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 250732901/170, In atentia: NICHIE CAMELIA, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Strada Calea lui Traian nr. 201
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitareapresupune realizarea urmatoarelor lucrari: Interventii arhitectura, interventii structura, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii termice se vor inlocui partial, instalatii de ventilatie si de desfumare, instalatie gaze medicale, reabilitare si amenajare mansarda
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarea va fi executatain conformitate cuprevederile documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini pe specialitati, intocmite de proiectantul SC ASIX DESIGN SRL Bucuresti si puse la dispozitie executantului.
Prin acest proiect se urmareste imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala de urgenta din judetul Valcea, pentru asigurarea accesului cetatenilor la servicii de sanatate de calitate.
Astfel, prin proiect se vor realiza:
- interventie asupra corpurilor A si B ale cladirii spitalului in scopul reabilitarii si modernizarii constructiei;
- transformarea mansardei in spatii cu destinatie medicala;
- realizare scara incendiu;
- dotari cu echipamente medicale si mobilier specific.
Valoarea estimata fara TVA: 46.356.726 lei sinu cuprinde diverse si neprevazute.
Achizitorul poate acorda executantului un avans de maximum 5% din pretul contractului, fara TVA, numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului de catre executant si numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilorprevazute in contract.
In acest sens, executantul se obliga sa prezinte achizitorului un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 264/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avansul este conditionat de primirea transei/transelor de prefinantare de la Autoritatea de Management (AM) pentru POR, in conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale Instructiunilor AM.
Valoarea estimata fara TVA: 46, 356, 726RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 463.567, 26 LeiPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire: - virament bancar in contul RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului;
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul SGB emise de o banca din stainatate se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.Garantia de participare este irevocabila; Cuantumul garantiei de buna executie a contr: 10% (5 % in cazul IMM-urilor) din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; acesta trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 alin (3) din HG 925/2006 cu modif si compl ult- prin retineri succesive din facturile emise pentru lucrarile executate, insotite de situatiile de lucrari verificate si aprobate de dirigintele de santier si/sau beneficiar, depuse spre decontare, conform art. 90 alin. (3) din HG 925/2006modificat prin HG 1045/19.10.2011Perioada garantiei de buna executie acordata va fi de minimum 36 luni.In cazul SGB emise de o banca din stainatate se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
1. Bugetul propriu al Judetului Valcea2, 05%2. Bugetul national 12, 95 %3.Finantare nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 85%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea-Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea, conform careia ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu formularul nr. 12A;
-Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu formularul nr. 12B
-Declaratia privind calitatea de participant la procedura- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu formularul nr. 12C
-Certificat de participare cu oferta independenta-"Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"- formularul nr. 4, potrivit Ordinului 314/2010 al ANRMAP, semnat si parafat de reprezentantul legal alofertantului.Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
- Declaratie pe propria raspundere conf. art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata- Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69, lit. a coroborat cu art. 69^1, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
In acest sens se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006 - formularul nr. 2.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, Vicepresedinte Dumitru Persu, Vicepresedinte Romulus Bulacu, Secretar al Judetului Constantin Dirinea, Director Executiv Carmen Alexandrescu, Director Executiv Mircea Constantin Predescu, Director Executiv Florea Mazilu Mierlus
Director Executiv Lastun Bogdan Paul, Director Executiv Adjunct Mazilu Vasilica, Arhitect Sef Rozalia Harambasa-Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social (formular tip eliberat de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, tradus in limba romana de traducator autorizat si legalizat), original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul generalconsolidat (formular-tip eliberat de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, tradus in limba romana de traducator autorizat si legalizat), original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatele mentionate anterior trebuie sa ateste faptul ca ofertantii nu au obligatii restante la bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
NOTA: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si daca operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, in conformitate cu art. 9, alin (1)din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011.
In cazul in care ofertantii uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi luate in considerare si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date (art. 9, alin (3)din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011).
Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberatede autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelorsi contributiilor catre bugetul de stat si bugetul localin conformitate cu cerintele solicitatede autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentatein original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele mentionate
-Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i)art 5 alin 3 Ordin 509/2011.
- Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. Persoane juridice romane- Certificat constatator, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?emis de Oficiul Registrului Comertului valabil cu pana la 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelorDin certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte:
a)ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;
b)ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor a prezentat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte acest certificat in original/copie legalizata pentru conformitate.- Prezentarea autorizatiei emise de ANRE pentru executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4 kV.In cazul unei asocieri fiecare asociateste obligat sa prezinte documentele mentionate pentru partea din contract pe care o realizeaza.
- Persoane fizice romane- Autorizatie de functionare / altele echivalente.
Ofertantul, inclusiv subcontractantii sau partenerii trebuie sa fie inregistrat/inregistrati si specializat/specializati pentru executarea unor astfel de lucrari.
- Persoane juridice /fizice straine- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mentionate.
Cerinte obligatorii: - Ofertantul sa fie legal inregistrat.
- Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.
Se solicita prezentarea documentelor pentru fiecare participant, indiferent de calitatea in care participa la oferta.
Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere - Formularul nr. 22 prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre urmatoarele optiuni, dupa caz:
a) Ca inaintea incheierii contractului, se vor inregistra fiscal in Romania.
b) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, se va proceda la Iegalizarea asocierii si in cazul in care liderul asocierii este persoana juridica straina, acesta se va inregistra la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
c) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii dintre persoane juridice straine, se va proceda la legalizarea asocierii, se va desemna liderul asociatiei sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.
In cazul unei asocieri, liderul, persoana juridica straina este obligat sa prezinte acest formular.
Nota: ContractuI de achizitie publica va fi incheiat numai dupa ce se va prezenta dovada legalizarii asocierii si a inregistrarii fiscale in Romania a liderului de asociere, in cazul in care acesta este persoana juridica straina.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), (art. 5, alin (3) din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Informatii generaleCifra de afaceri medie pe domeniul de activitate pe ultimii 3 ani de referinta (2008, 2009, 2010) sa fie cel putin egala cu: 74.000.000 lei .(pe total in cazul societatilor mixte/consortiilor /asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant)
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil
aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin
raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009
Cerinta nr. 2
Ofertantul castigator trebuie sa demonstreze, la data semnarii contractului, ca pe toata perioada de executie a lucrarii va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul (fluxul de numerar) de executie a lucrarii pentru o perioada de 3 luni, in valoare de 4.635.000lei.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Cerinta nr. 4
Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand
sustinerea acordata de o alta persoana in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 19 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.
Persoana care asigura sustinerea financiara
nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta nr. 5
Prezentarea documentelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula pana la data depunerii ofertelor)
Cerinta nr. 2 Experienta similaraOfertantul va prezentain calitate de unic constructor, asociat sau subcontractant, un contract de lucrari finalizat(conform art.14 din Ordin 509/2011), cu lucrari similare ca natura si complexitate - respectiv: - lucrari de consolidare /rezistenta -lucrari de arhitectura - lucrari instalatii electrice, sanitare, termice, de ventilare, cu valoarea de minim 20.000.000 lei, fara TVA. sau 2 contracte de lucrari finalizate (conform art.14 din Ordin 509/2011), cu lucrari similare ca natura si complexitate - respectiv: - lucrari de consolidare /rezistenta - lucrari de arhitectura - lucrari instalatii electrice, sanitare, termice, de ventilare, cu o valoare cumulata a contractelor de 40.000.000 lei, fara TVA.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Cerinta nr. 4
Informatii privind personalul tehnic de specialitate-Declaratieprivind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Lista cu personalul specializat si direct implicat in realizarea contractului.Personalul propus pentru derularea contractului trebuie sa acopere cel putin
urmatoarele functii:
1. Coordonator de proiect ? inginer cu experienta profesionala in constructii civile si industriale, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar ;
2. Sef de santier - inginer cu experienta profesionala in constructii civile si industriale, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar;
3. Inginer instalatii pentru constructii ;
4. Resp. teh. cu exec. atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
5. Resp. cu protectia muncii autorizat;
6. Resp. cu asig. calitatii AQ/CQ, atestat prin dispozitie interna, potrivit H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Cerinta nr. 5
Ofertantul va face dovada ca pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, precum si celelalte acte normative conexe sau subscrise.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie. html
Cerinta nr. 6
Informatii privind asociatii
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare
a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Cerinta nr.7
Informatii privind subcontractantii
Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute in art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009.
Ofertantii vor prezenta:
- Date de recunoastere ale subcontractantilor;
- Resurse umane (certificate, atestate, autorizatii) pentru partea lor de implicare;
- Resurse tehnice (certificate, atestate, autorizatii) pentru partea lor de implicare.
Cerinta nr. 8
Asigurarea serviciilor de salubrizare
Cerinta nr. 9
Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile
art. 190 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. In acest caz, ofertantul va respecta prevederile art. 190 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 20 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), 2), (3), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta nr. 10
Prezentarea documentelor
Cerinta nr. 1
Sistemul de asigurare al calitatiiOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001:2008
Cerinta nr.2
Standarde de protectia mediului
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de lucrari, conform ISO 14001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In aceasta etapa, procesul repetitiv de reofertare se refera la pretul ofertei.Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica se faceintr-o singura runda de o zi, care va fi anuntata ulterior.Nu se utilizeaza pasul de licitare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP(vezi art. 164 din OUG 34/2006).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III A 6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S155-257777 din 13.08.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2012 13:00
Locul: Consiliul Judetean Valcea, str. G-ral Praporgescu nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1Contract de finantare nr. 2163 din 09.09.2011 Codul SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS/CSNR) al proiectului: nr.13064, SV/25/3/3, 1/10/25.09.2009 intitulat Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
-Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care sunt in aceasta situatie, sa transmita o noua propunere financiara, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante pana la o data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si imprejurimile, pentru a fi in masura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, toate datele necesare ce ar putea fi utile in intocmirea ofertei. In cazul in care ofertantul nu participa la vizitarea amplasamentului si nu sesizeaza eventualele neconcordante care ar putea aparea intre documentatia depusa in SEAP si situatia existenta pe teren, in vederea clarificarii acestora inainte de data deschiderii ofertelor, isi asuma toate riscurile ce decurg din acest fapt. Acest lucru nu-l exonereza pe ofertant de obligatiile pe care si le asuma prin prezentul contract.Vizitarea se va face cu responsabilitate din partea ofertantilor, tinand cont ca executia lucrarilor se face sub functionare fara intreruperea activitatii medicale din spital. Aceasta se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, orele 8.00 -15.00 impreuna cu un reprezentant al spitalului. Pentru aceasta se va lua legatura cu D-na Adriana Petrescu sau D-nul Ion Antonescu din cadrul DPRE, tel. 0250/732901 int. 148/138, pentru stabilirea detaliilor.Toti ofertantii vor confirma in scris primirea procesului verbal de la vizita in teren si il vor include in oferta lor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii vor fi solutionate conform art. 256^2/OUG 34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoareluarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2012 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer