Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A APEI POTABILE SI CAPTARILOR DIN ORASUL NEGRESTI-OAS, REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A APEI POTABILE DIN ORASUL TASNAD SI CONSTRUIREA UNEI STATII DE TRATARE A APEI POTABILE SI CAPTARILOR DIN ORASUL LIVADA


Anunt de participare (utilitati) numarul 142509/14.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 261706058, In atentia: Monica - Tatiana Salajan, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A APEI POTABILE SI CAPTARILOR DIN ORASUL NEGRESTI-OAS, REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A APEI POTABILE DIN ORASUL TASNAD SI CONSTRUIREA UNEI STATII DE TRATARE A APEI POTABILE SI CAPTARILOR DIN ORASUL LIVADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Negresti-Oas, Tasnad, Livada, judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia statiilor de tratare a apei potabilein localitatile Negresti Oas, Tasnad si Livada includ:
a) Activitatile de proiectare - fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statiile de tratare. Proiectul va include, printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructie
d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
e) Testare si punere in functiune
f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Negresti Oas ? Captare apa ; Reabilitarea Sta?iei de tratare a apei potabile cu o capacitate de 60 lt/s ; Statii de pompare apa potabila si rezervoare.
Tasnad ? Reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile cu o capacitate de 27, 78 lt/s ; Statii de pompare apa potabila si rezervoare.
Livada - Captare apa ; Construirea unei Sta?ii noi de tratare a apei potabile cu o capacitate de 15 lt/s ; Sta?ii de pompare apa potabila ?i rezervoare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 019, 794 si 21, 942, 424RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achiz de lucr simil art252 lit.k)OUG 34/2006.Val max 4, 39% din pretul lucr cupr in caietul de sarc.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP = 420.000 RON. Perioada de valabilitate a GP: 120 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor. GP se va constitui in RON? Echivalenta pentru o GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.? Dovada platii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor (nu se va pune in nici unul din plicurile interioare).? GP se va constitui prin Virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila.? In cazul unei asocieri Instrumentul de garantare va fi emis de catre Liderul Asocierii in numele asocierii.? Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM si doreste sa beneficieze de prevederile la art. 16 din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reducerea cu 50% a cuantumului GP, va prezenta o Declaratie din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM (modelul de Declaratie se gaseste in Anexa 1 la Legea 346/2004). Declaratia va fi anexata actului care dovedeste constituirea garantiei de participare.In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, reducerea se aplica daca fiecare din membrii asocierii se incadreaza in mod individual in categoria IMM.? In cazul in care GP se va constitui printr-un instrument de garantare, acesta se va completa in conformitate cu modelul de Scrisoare de garantie pentru participare - Formularul nr. 1 din sectiunea Formulare.? In conformitate cu art. 278^1, alin.(1), lit.c) din OUG nr. 34/2006, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de ofertant, autoritatea contractanta va retine din GP in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica suma de 9.661, 98 RON. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui in RON.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru toata durata de prestare a contractului.Se va completa in conformitate cu modelul de Scrisoare de garantie de buna executie - Formularul nr. 2 din sectiunea Formulare.Ofertantul care se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantum, respectivaceasta va fi 5% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie publica.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ? Fondul de coeziune, Bugetul de stat, Bugetul local, Surse proprii ale Autoritatii contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art 44 din OUG 34/2006. Se va prez un acord de asoc (in lb rom) in conf cu Form 7. Daca oferta este castig, se va legaliza asocierea la notariat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare :
- In conformitate cu prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ofertantul despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
- Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe propria raspundere in original, completata in conformitate cu Formularul nr. 4.
Ofertantul va anexa Declaratiei:
- Certificat de cazier judiciar al companiei sau Cazier judiciar al administratorului (in cazul in care nu se emite certificat de cazier judiciar pentru companie), valabil la data prezentarii acestuia.
- Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante in luna anterioara celei in care se depune oferta.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Modalitatea de indeplinire : Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru operatorii economici straini ? Documente edificatoare care se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si traducere autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie si documentele anexa solicitate (certificat de cazier judiciar, certificat de atestare fiscala si certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, conform celor mentionate anterior).
In cazul in care exista tert sustinator, persoana care asigura sustinerea va completa Declaratia din care trebuie sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d).
Cerinta 2 : Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe propria raspundere in original, completata in conformitate cu Formularul nr. 5.
Cerinta 3 : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare : Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Stegerean Danu?iu Vasile Viorel, Leitner Ioan, Gyongyosi Stefan, Coica Costel Dorel, Zaha Cristian Nicolae, Nemes Loredana, Salajan Monica Tatiana Cornelia, Szendrei Anton, Vida Stefan, Suciu Florin, Vilcu Mihaita, Donca Maria Claudia, Ardelean Maria Ramona, Duma Ovidiu Mihai, Pop Dumitru Dorel, Dobos Stefan, Ghetina Mihai, Kovacs Eugen, Fedorca Aurelia, Mitrasca Vasile, Mellau Iosif, Kiss Zoltan, Nagy Iosif, Avornicitiei Mariana, Gyakon Gheorghe Nicolae, Imcze Ludovic, Lochili Mihai, Piricsi Arthur, Fezer Gabor, Mosdoczi Vilhelm, Domokos Alexandru, Roca Iosif, Lengyel Stefan, Gaman Mihai, Balogh Daniel, Kardosi Ioan Zoltan, Marchis Otto, Iuhasz Ludovic, Fenyi Laurentiu, David Gheorghe, Ludroczki Alexandru, Marian Gheorghe, Simon Levente, Stet Vasile Adrian, Toma Vasile Adrian, Rotar Marinel, Bartok-Gurzau Ioan, Roka Marius Andrei, Sobius Mariana Monica, Ciupac Ioan, Andreica Florinel, Ardelean Adrian Eugen, Berinde Gianny Catalin, Big Mihai, Ciocan Ioan, Codre Ioan, Fanea Ioan Constantin, Gambra Ioan, Hotca Ioan, Jurge Cristian Remus, Lohan Vasile, Marincas Gheorghe, Miclaus Mihai, Moisa Petre, Pop Gheorghe Viorel, Sarca Ioan, Savu Mihai, Csaki Francisc, Czibere Robert, Haitas Mihai, Kovacs Szabolcs Ianos, Maskulik Levente Mihaly, Palfi Gheorghe, Palotas Mihai, Popescu Ioan, Princz Csaba, Princz Norbert Mihai, Ratyis Mihai Viorel, Reiszki Ioan, Sveda Gheorghe Iuliu, Zah Vasile, Sabau Ioan, Schmidth Otto, Maier Calin Daniel, Horgos Izidor, Astalos Ionel, Farcau Adrian, Mandreanu Remus, Nica Daniela, Katona Petru, Pakular Istvan, Racolta Gheorghe, Mihai Ildiko, Micu Horea Gheorghe, Bendel Iosif, Veron Andrei Stefan.In cazul unei asocieri sau daca exista tert sustinator, subcontractanti, fiecare asociat, tert sustinator si fiecare subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe propria raspundere in original, completata in conformitate cu Formularul nr. 6.
Cerinta 4: Informatii generale despre ofertantConditie de calificare: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Modalitatea de indeplinire: Se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.18 din Sectiunea III - Formulare. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea deDocumente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Nota:
- Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator sau Documentul edificator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
- Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentul edificator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari.
Cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari, a ofertantului trebuie sa fie mai mare sau egala cu 21.000.000 RON.Documente suport : Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006, sau dupa caz orice alte documente echivalente.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Declaratia privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari si documentele suport.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza aceasta cerinta invocand sustinerea acordata de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Declaratia privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari si documentele suport.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind cifra de afaceri se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.7
Documentele suport se vor depune in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara se va completa in conformitate cu Formularul nr. 7A, Formularul nr. 7B si Formularul nr.6.
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 4 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 3.114.000 RON.
Se va depune Scrisoare din partea bancilor/ societatii finantatoare ca detine acces la finantare in suma de 3.114.000 RONsi pentru o perioada de 4 luni.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoarea se va depune in original sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte:
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a proiectat, a executat si a finalizat lucrarile de executie a 2 statii noi de tratare a apei potabile, cu o capacitate de minim 30 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.
Tinand cont de tipul contractului, respectiv Proiectare si Executie, lucrarile executate, prezentate de ofertant ca dovada a experientei lui similare pot fi demonstratesi cu contracte distincte pentru fiecare domeniu, respectiv prezentarea de contracte de proiectare si contracte de executie a 2 statii noi de tratare a apei potabile, cu o capacitate de minim 30 l/s fiecare.
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani se va depune in original, se va completa Formularul nr.8.
Cerinta nr. 1:
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele documente suport:
? procesul-verbal de receptie finala/ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsitsidin care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/ partile contractante, data incheierii contractului, obiectul, valoarea si durata contractului sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor din care sa reiasa informatiile de mai sus;
? recomandari din partea beneficiarului / clientului respectiv, din care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/ partile contractante, data incheierii contractului, obiectul, capacitatea statiei de tratare apa potabila.
In cazul in care exista sustinator tert, acesta va prezenta un angajament ferm, incheiat in forma autentica.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza aceasta cerinta invocand sustinerea acordata de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si documentele suport.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere privind experienta similara cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere privind experienta similara, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Documentele suport se vor depune in original sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala se va depune in original se va completa in conformitate cu Formularul nr. 8 A, Formularul nr. 8B si Formularul nr. 6.
Cerinta nr. 2:
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
In cazul in care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr. 17.
Certificat privind implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001 - pentru ofertant, valabil la data limita de depunere a ofertelor, sau un document (certificat) echivalent - pentru ofertant, emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea standardului SR EN ISO 9001 trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul SR EN ISO 9001 sau Documentul echivalent -se va depune in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
Certificat privind implementarea sistemului de management al mediului SR EN ISO 14001 - pentru ofertant, valabil la data limita de depunere a ofertelor, sau un document (certificat) echivalent - pentru ofertant, emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea standardului SR EN ISO 14001 trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul SR EN ISO 14001 sau Documentul echivalent - se va depune in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Componenta tehnica
50%
Descriere: Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SM CL 03 - DA 26/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S69-114842 din 07.04.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante - Satu Mare, str.Gara Ferastrau nr.9/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul CCI 2009/RO/161/PR/009 ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL SATU MARE?, finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1, 2007รท 2013.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
? Durata contractului mentionata la sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor, respectiv 15 luni si perioada de notificare a defectelor, respectiv 12 luni.? Orice comunicari, solicitari, sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba romana. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire se vor adresa autoritatii contractante, in scris. Acestea vor avea mentionat: Obiectul contractului; Numarul Anuntului de participare publicat in SEAP ; Numele operatorului economic ; Numele persoanei de contact indicata in Anuntul de participare.? Reprezentantii ofertantilor autorizati sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta Comisiei de evaluare imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, buletin/carte de identitate sau pasaport, dupa caz.? In cazulin care doua sau mai multe oferte vor avea acelasi punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire si sunt clasate pe primul loc, departajarea ofertelor se va face dupa cum urmeaza: o Pentru ofertele care obtin acelasi punctaj si au pretul ofertei financiare diferit, departajarea se va face in functie de pretul ofertei financiare, respectiv oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.o Pentru ofertele care obtin acelasi punctaj si au acelasi pret, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare, daca este cazul.? Autoritatea contractanta va organiza o vizita a amplasamentelor lucrarilor. Informatii referitoare la aceasta vizita se vor aduce printr-o adresa care va fi postata in SEAP, la anuntul de participare, sectiunile ?Documentatie, clarificari si decizii? si ?Lista erate?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit prevederilor art. 256^2, alin.(1), 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2013 21:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer