Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea structurii de apa si apa uzata in comuna Cogealac, satele Cogealac si Tariverde


Anunt de participare numarul 82874/23.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC)
Adresa postala: STR. GARII NR. 30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Punct(e) de contact: Maftei Tiberiu, Tel.0241769101, In atentia: Maftei Tiberiu, Email: [email protected], Fax: 0241769030, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea structurii de apa si apa uzata in comuna Cogealac, satele Cogealac si Tariverde
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cogealac
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea structurii de apa si apa uzata in comuna Cogealac, satele Cogealac si Tariverde
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247130-0 - Lucrari de constructii de apeducte (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de distributie apa cu lungime de 10.530 m
Sistem de canalizare cu lungimea de 41.710m si sistem de epurare
Valoarea estimata fara TVA: 16, 736, 549RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 334.731.00 lei (reducere cu 50% pentru IMM). Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse ale bugetului de stat si surse ale bugetului local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cazier fiscal pentru firma. Declaratie privind eligibilitatea-formular. Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata locale si catre bugetul consolidat al statului. Declaratie privind neincadarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.Istoricul litigiilor din ultimii 5 ani.Declaratie privind participarea la procedura-formular. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului. Documente de inregistrare/atestare profesionala din care sa rezulte obiectul activitatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ale operatorului economic-formular.Bilantul economic aprobat si inregistrat pentru ultimii trei ani (2006, 2007, 2008). Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie cel putin 28.000.000 lei (reducere 50% pentru IMM). Scrisoare de bonitate din partea bancii. Dovada disponibilitatii unei sume de 8.500.000 lei (certificata cu extras de cont, scrisoare de garantie bancara sau linie de credit pentru lucrarea ofertata) pentru sustinerea lucrarilor pentru minim 6 luni, independent de angajament pentru alte contracte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-formular. Declaratie privind lista principalele servicii de proiectare executate in ultimii 3 ani-formular. Experienta similara pentru lucrari: cel mult doua contracte de executie lucrari executate in ultimii 5 ani in valoare totala de cel putin 7500000lei insotite de proces-verbal de receptie finala, copie contract, recomandare client.Experienta similara proiectare: minim 2 contracte pentru lucrari similare in valoare de 100000lei fiecare, insotite de copie contract, recomandare client, document care sa certifice executarea contractului.Declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului-formular, Declaratie personal de specialitate-formular se vor anexa CV-uri, autorizatii RTE pentru lucrari hidoedilitare si civile, ISC.Ofertantul va nominaliza personalul cheie: responsabil de contract 10 ani, responsabil tehnic executie lucrari, responsabil controluol calitatii (CQ). Va fi prezentata lista cuprinzand utilajele, echipamentele si mijloacele de transport specifice cerinte minime in fisa de date a achizitiei. Standarde de asigurare a calitatii, minim: management sanatate si securitate ocupationala OHSAS 18001:2008, management integrat pentru responsabilitate sociala SA 8000:2001, management integrat SR ISO/CEI 27001:2006, managementul calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau sistem propriu de asigurare a calitatii, detaliat: descrierea sistemului calitatii, lista cu procedurile tehnice de executie ale principalelor lucrari, planul de control al calitatii, laboratoarele utilizate si autorizate. Standarde de protectia mediului: minim SR EN ISO 14001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
40%
Descriere:
2.
Programul calitatii
30%
Descriere:
3.
Prezentarea graficului de executie sub forma grafic gantt
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5365/17.07.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2009 10:00
Locul: Primaria Cogealac
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un singur reprezentant imputernicit al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: str. Traian, nr. 23, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cogealac - Secretar
Adresa postala: str. Garii, nr.30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Tel.0241/769101, Email: [email protected], Fax: 0241/769030, Adresa internet (URL): www.primariacogealac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2009 23:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer