Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA STRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNA COGEALAC, SATELE COGEALAC SI TARIVERDE, JUD. CONSTANTA


Anunt de participare numarul 75519/14.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC)
Adresa postala: STR. GARII NR. 30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Punct(e) de contact: Maftei Tiberiu, Tel.0241769101, Email: [email protected], Fax: 0241769030
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiilor publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITAREA STRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNA COGEALAC, SATELE COGEALAC SI TARIVERDE, JUD. CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Cogealac si Tariverde, jud. Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITAREA STRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNA COGEALAC, SATELE COGEALAC SI TARIVERDE, JUD. CONSTANTA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Retele de distributie apa 10.530m
Retele de canalizare 41.710m
Doua statii de epurare
Valoarea estimata fara TVA: 16, 736, 549RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 334.731, 00 lei. Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse ale bugetului de stat si surse ale bugetului local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cazier fiscal pentru firma. Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata locale si la bugetul consolidat. Certificat constatator. Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 181 din OUG nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant economic aprobat si inregistrat pe ultimii 2 ani. Cifra medie de afaceri pe ultimii 2 ani - nivelul minim 22.000.000, 00 lei. Scrisoare de bonitate din partea bancii. Dovada disponibilitatii sumei de 10.750.000, 00 lei pentru sustinerea executiei lucrarilor pe o perioada de minim 6 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara minim 7.500.000, 00 lei.Lista lucrari executate pentru ultimii 5 ani.Resurse umane: a)informatii privind: personalul tehnicde specialitate;
-responsabil pentruexecutialucrarilor, conform formular tip 8din sectiunea IV;declaratia (formularul) vafiinsotitdeCV - uriale persoanelorresponsabiledirectcuindeplinireacontractuluisialeresponsabiluluicuverificareacalitatii, efectivelemediianualealepersoanelorangajate, Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, de executie, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor, fertantul are obligatia asigurarii cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractului si a unui responsabil tehnic cu executia;d)Ofertantul are obligatia asigurarii cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractului si a unui responsabil tehnic cu executia;ofertantul va prezenta: Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractului, conform model sectiunea IV;Autorizatie RTE pentru Lucrarihidroedilitare(pe domeniile de activitate care includ categoria de lucrari evidentiate prin CPV: 45222150-8 si 45232411-6), in copie legalizata;Contracte individuale de munca cu viza ITM pentru personalul de conducere.Ofertantul va nominaliza: inspector cu calitatea, responsabilul tehnic cu executia lucrarilor; se va prezenta CV-ul, responsabilul de contract, se va prezenta CV-ul, Lista cuprinzand utilajele, echipamente si mijloace de transport specifice, cerinte minime in caietul de sarcini.
Standarde de asigurare a calitatii, minim:
¦Certificarea OHSAS 18001:2008
¦CertificareaSA 8000:2001
¦CertificareaSR ISO/CEI 27001:2006
¦Certificarea SR EN ISO 9001:2008, copie legalizata sau sistem propriu de asigurare a calitatii, care va cuprinde:
a) descrierea sistemului calitatii specific lucrarii;
b) lista cu procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari;
c) planul de control al calitatii;
d) laboratoarele utilizate si autorizate
Standarde de protectia mediului, minim:
Ofertantul va prezenta SR EN ISO 14001 :2004.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
oferta financiara
50%
Descriere:
2.
durata de executie
25%
Descriere:
3.
programul calitatii
25%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2994/09.04.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2009 11:00
Locul: Primaria Cogealac
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un singur reprezentant imputernicit
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform art. 40, alin. 2 din OUG nr. 34/2006, atasarea documentatiei de atribuire nu este posibila din motive tehnice - implica planse foarte mari. Documentatia de atribuire, pe suport de hartie, se va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicire scrisa in acest sens. Obtinerea documentatiei de atribuire, pentru orice operator economic care o ridica direct de la sediul autoritatii contractante va fi gratuita. In cazul in care documentatia este transmisa prin posta solicitantul va achita costul aferent transmiterii documentatiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Traian, nr. 23, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cogealac - Secretar
Adresa postala: Str. Garii, nr. 30, ,Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Tel.0241/769101, Fax: 0241769030, Adresa internet (URL): www.primariacogealac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2009 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer