Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea surselor de apa ale Municipiului Turda


Anunt de participare (utilitati) numarul 76093/24.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresa postala: Str.Axente Sever nr.2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Punct(e) de contact: S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A., Tel.0264/311771, In atentia: DOMNULUI ALEXANDRU SABAU - DIRECTOR GENERAL SI DOMNULUI TRAIAN GIURGIU - SEF PIU, Email: [email protected], Fax: 0264/311772, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea surselor de apa ale Municipiului Turda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Cluj orasul Turda
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele activitati care trebuie desfasurate sunt urmatoarele:
-Reabilitare fronturi de captare apa subterana (inclusiv realizarea unui model matematic al stratului acvifer pe baza masuratorilor relevante, teste de pompare pentru fiecare put, etc. pentru determinarea caracteristicilor puturilor)
-Clorinarea apei brute
-Mentinerea fronturilor de puturi in regim de exploatare conform Listelor de Garantii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262200-3 - Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45262600-7-Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare, obtinere avize, pregatire personal de exploatare si constructii pentru reabilitare surse de apa ale Municipiului Turda.Reabilitare fronturi de captare apa subterana, clorinarea apei brute, mentinerea fronturilor de puturi in regim de exploatare.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 943, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare bancara de garantie de participare: 78.864 LEI, Scrisoare de garantie bancara de buna executie10% din val. contrac. fara TVA, Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul de Coeziune 80, 74% - Co-finantare nationala 19.26%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pt. evaluarea respectarii cerintelor mentionate.Cerinte privind sit personala: Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in sit prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.Certif constatator eliberat de ORC sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, pers autorizate/administratori;Certif de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;Certif pentru plata CAS(pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS)valabil la data deschiderii ofertelor;Certif privind plata taxelor si impozitelor legale, valabil la data deschiderii ofertelor.Cerinte de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): Pers. jr./fizice romane: Info gen despre ofertant: imputernicirea notariala privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului;Trecutul litigios(cazierul juridic);Pentru op.ec. romani se solicita prezentarea cazierului fiscal(conf OGR 75/2001 privind organizarea cazierului fiscal) in original.Pt op.ec. straini se solicita prezentarea cazierului juridic sau similar in traducere autorizata si legalizata.Perioada de valabilitate a doc doveditoare solicitate: maximum 30 zile inainte de depunerea ofertelor.
Pers. juridice/fizice straine: Doc care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta dpdv profesional;Se solicita prezentarea certif judiciar in original.
Pt oper. economici stabiliti in tari unde nu se emite cazier juridic sau similar, se accepta o declaratie data in fata unui notar
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Scrisoare de bonitate bancara
b. Cifra medie anuala de afaceri cumulata pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 3.180.000 Euro. Pentru conversie se va utiliza cursul leu/euro din 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 (info: www.ecb.int).
c. Acces la credite-Echivalentul in lei a 1.314.400 LEI..
d. Bilant contabil-Ofertantii vor depune Bilanturile contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente).
e. Rapoarte de audit-Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative ale valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca, in ultimii 5 ani financiari, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a implementat si finalizat: - Experienta ca antreprenor in constructii de cel putin 5 ani pentru: cel putin 1 contract de lucrari din aceeasi grupa a urmatoarelor coduri CPV de la punctul II.1.6
- 45262200-3 Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa
- 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa
a carui valoare reprezinta minim 30% din valoarea estimata pentru aceasta achizitie.
Se solicita Certificatul de receptie de la Beneficiarul investitiei respective.
- Experienta ca proiectant in constructii de cel putin 5 ani pentru: cel putin 1 contract de lucrari din aceeasi grupa a urmatoarelor coduri CPV de la punctul II.1.6
- 45262200-3 Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa
- 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa
- Operatorul sau membrii grupului de operatori trebuie sa dovedeasca existenta in prezent a personalului calificat si cu experienta in elaborarea proiectelor din domeniul infrastructurii de apa si apa uzata - Manager de Proiect - Manager de Proiect 10 ani
- Coordonator proiectare-constructie 7 ani
- Inginer de proces 7 ani
- Inginer lucrari civile 10 ani
- Inginer de structuri 10 ani
- Inginer mecanic sau instalatii 7 ani
- Inginer electric 7 ani
-Inginer automatizare SCADA 3 ani
-Manager de santier 7 ani
-Manager pentru asigurarea calitatii 3 ani
Operatorul economic sau unul dintre membrii grupului de operatori economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu: Certificatul ISO 9001 sau echivalent;Certificatul ISO 14001 sau echivalent;Certificatul OHSAS 18001 sau echivalent, valabile la data depunerii ofertei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.05.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2009 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2009 10:00
Locul: S.C. Compania de Apa Aries S.A., strada Axente Sever, nr. 2, localitatea Turda, judetul Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare, reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti si observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu Axa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata Proiectul se numeste: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa potabila si apa uzata. Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Turda-Campia Turzii Reabilitarea surselor de apa ale Municipiului Turda
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Contestare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4) 021 310.46.41, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunal Cluj
Adresa postala: Str. Calea Dorobantilor, nr 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.
Adresa postala: Adresa postala: Str. Axente Sever, Nr.2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078 , ,Romania, Tel.+40-264-311.771, Email: [email protected], Fax: +40-264-311.771; 2
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2009 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer