Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA TAMPLARIEI


Anunt de participare numarul 61292/12.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC TEDCONSTRUCT SRL IASI
Adresa postala: IASI, STR.ATELIERULUI, NR.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700154, Romania, Punct(e) de contact: PUNCT DE LUCRU: IASI, STR.ATELIERULUI, NR.1, Tel.0232/411364, In atentia: D-NEI CARAMIDARU VIOLETA, Email: [email protected], Fax: 0232/411364
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITAREA TAMPLARIEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: IASI.STR.ATELIERULUI, NR.1
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitareatampariei si inlocuire cu tamplarie din PVC cu geam termopan-constand din: - FerestredinPVC cu geam termopan si feronerie- 70, 2mp;
-Usi din PVC cu geam termopan si feronerie-34, 1 mp;
-Tamplarie din PVC cu geam termopan- 35mp.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA ESTE CONFORM PCT.1.5- FerestredinPVC cu geam termopan si feronerie- 70, 2mp;
-Usi din PVC cu geam termopan si feronerie-34, 1 mp;
-Tamplarie din PVC cu geam termopan- 35mp.
Valoarea estimata fara TVA: 43, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROIECTUL ESTE COFINANTAT DE GUVERNUL ROMANIEIPLATA SE FACE DUPA RECEPTIA LUCRARILOR, CU OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
SOCIETATE COMERCIALA ROMANEASCA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantiivor prezenta pentru licitatie urmatoarele documente:
1. Certificatul de inregistrare ( inmatriculare ) a ofertantului.
2. Scrisoare de imputernicire pentru persoanacare va prezenta documentatiapentru licitatie , innumele ofertantului( daca se doreste).3. Documente doveditoare privindbonitatea ofertantului si experientaofertantului in domeniul respectiv.
4.Nu se depune garantia de participare se depune conform H.G. 925/19.07.2006 .
5.Documentele emise se vor prezentain original in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantiivor prezenta pentru licitatie urmatoarele documente:
1. Certificatul de NEURMARIRE FISCALA
2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.12.2007 si 30.06.2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantiivor prezenta pentru licitatie documente din care sa rezulte CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII CONFORM SR EN ISO 9001/2001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 2 ; numar maxim: 4
VOR AVEA PRIORITATE OPERATORII DIN MUNICIPIUL IASI, DEOARECE LUCRARILE VOR FI EFECTUATE IN PERIOADELE DE REPAUS SAPTAMANAL AL PERSONALULUI AUTORITATII CONTRACTANTE.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
TERMENUL CEL MAI SCURT DE REALIZARE
20%
100
Descriere:
2.
PRETUL CEL MAI SCAZUT
80%
400
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.08.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2008 18:00
Locul: IASI, STR.ATELIERULUI, NR.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE ANALIZA SI SELECTIE A OFERTELOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2008 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer