Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 1,2,3,4,5,6,7


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.513.254 RON

Castigatorul Licitatiei: RECON SI DOJE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135104/10.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130514
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Raluca Dumitrache, Tel. +40 212096099, Email: [email protected], Fax: +40 212096099, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sectorul 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de reabilitarea termica a celor 44 blocuri mentionate constau in izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tamplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 513, 253.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S84-137808din02.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 70252 Denumirea: Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 7
V.1) Data atribuirii contractului 28.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RECON SI DOJE S.R.L.
Adresa postala: Str. Maica Domnului, Nr. 3, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023721, Romania, Tel. 0212107006, Email: [email protected], Fax: 0212107081, Adresa internet (URL): WWW.RECONDOJE.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6246000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4145951.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 70252 Denumirea: Reabilitarea term a 44 blocuri de locuinte de pe raza Sect 2 al Municip Bucuresti ? Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 28.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DINAMIC COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, Nr. 329, Bl. 53, Sc.1, Et.1, Ap. 3, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030312, Romania, Tel. 021 - 457.46.00, Email: [email protected], Fax: 021 - 457.46.01, Adresa internet (URL): www.dinamic-company.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4366000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2930000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 74944 Denumirea: Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 1
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.F. CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Evidentialior, nr.3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021/3264815, Email: [email protected], Fax: 021/3264815
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5836000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4060055.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 74946 Denumirea: Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 6
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SICOR S.R.L.
Adresa postala: Calea Victoriei, Nr.85, Bl.1, Sc.A, Et.8, Ap.29, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 021/3227309, Email: [email protected], Fax: 021/3227309;0372/745171, Adresa internet (URL): sicor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3290000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2611264.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 74947 Denumirea: Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 5
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Armeneasca, Nr.36, Corp A, Parter, Ap.1, Sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 41954, Romania, Tel. 0749079672;021/3030361, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3030277, Adresa internet (URL): www.gmcg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5549000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3950982.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 74945 Denumirea: Reabilitarea termica a 44 de blocuri de pe raza sectorului 2, Bucuresti- Lotul 3
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.F. CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Evidentialior, nr.3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021/3264815, Email: [email protected], Fax: 021/3264815
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5847000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3815000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Solicitarile de clarificari pot fi primite la: * str.Chiristigiilor nr.11-13, sect2, Bucuresti: luni?joi8.00-16, 30 ;vineri 8.00?14.00;*e-mail: [email protected];*tel/fax: 0212096198, 0212096099; Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: in conf.cu ART.79(1) 79 alin (2)din OUG. 34/ 2006Raspunsurile la clarificari vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro la sectiunea , ,Documentatie si clarificari? aferenta anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezent. legal al ofertantului, copie act identitate?se va completa Formularul 19Note: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert , un brevet de inventie , o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiune de ? sau echivalent?.Vizitarea amplasamentului: Este recomandabil ca inainte de elaborarea ofertelor tehnice si financiare , operatotii economicisa vizitezeamplasamentele lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice.Operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica trebuie sa aiba in vedere ca executia lucrarilor de reabilitare termica se va face in aceiasi perioada de timp.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031561, Romania, Tel. +40 212096019, Fax: +40 212096019
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2012 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer