Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare zona Petricani, sector 2 ? Deviere artere de apa potabila Dn 1000 mm pe strada Petricani, sector 2


Anunt de participare numarul 130956/23.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare zona Petricani, sector 2 ? Deviere artere de apa potabila Dn 1000 mm pe strada Petricani, sector 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare zona Petricani, sector 2 ? Deviere artere de apa potabila Dn 1000 mm pe strada Petricani, sector 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 14, 112, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garan de part 282.258 lei echiv 66.718, 20E/garan de buna executie 10% din val ctr fara TVA(conf.art 90din HG 925/2006)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataCapacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privin sit ec pe uktimii 3 anibilanturile contabile pe uktimii 3 ani 2008, 2009, 2010 vizate si inregistrate la org competente in copie conf cu originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 5 ? Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), care sa fie egala sau mai mare cu28.000.000 lei, respectiv 6.618.446, 56 euro (curs 1 euro = 4, 2306 lei).Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010, vizat si inregistrat la organele competente, in copie ?conform cu originalul?, insotite de raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriilor curente si veniturilor din exploatare reflectate in acestea, in copie ?conform cu originalul? si faptul ca indicatorul financiar ??lichiditate generala?? este cel putin 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnicaInformatii privind subcontractantiiStandarde de asigurarea calitatiiStandarde de protectia mediuluiStandarde de sanatate si securitate ocupationala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani. Se vor completa Formularul nr. 6 din Sectiunea Formulare.Fisa privindexperienta similara in executarea unor astfel de lucrari in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca ofertantul in calitate de leader al unei asocieri, asociat unic sau simplu asociat sau subcontractant, a executat / este in curs de executie a cel putin un contract de executie lucrari de forj orizontal pentru conducte cu diametre mai mari de Dn 800 mm si un contract de executie lucrari de alimentare cu apa a caror valoare cumulata sa nu fie mai mica decat valoarea estimata pentru prezentul contract.Declaratie privind lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani. Se vor completa Formularul nr. 6 din Sectiunea Formulare.Fisa privindexperienta similara in executarea unor astfel de lucrari in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca ofertantul in calitate de leader al unei asocieri, asociat unic sau simplu asociat sau subcontractant, a executat / este in curs de executie a cel putin un contract de executie lucrari de forj orizontal pentru conducte cu diametre mai mari de Dn 800 mm si un contract de executie lucrari de alimentare cu apa a caror valoare cumulata sa nu fie mai mica decat valoarea estimata pentru prezentul contract. Declaratie privind dotarea cu echipamente specifice: utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport, laboratore, si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate sau cu contracte de inchiriere / concesionare, a cel putin urmatoarelor echipamente si utilaje: instalatie de foraj orizontal dirijat 450 tone ( forta tragere) ? 1buc.;echipament de identificare prin metode geofizice a retelei de utilitati subterane ? 1 buc.;pompe de espuisment ? 4 buc.; instalatie filtre acciculare - 1;sapatoare (miniexcavatoare) ? 2 buc.; incarcatoare frontale ? 1 buc.;echipament de taiere asfalt ? 2 buc.;sisteme de sprijiniri santuri ? 6 buc.;camioane pentru transport conducte ? 2 buc.; automacara ? 1 buc.;excavator ? 1 buc.vezi continuare la pct.VI.3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2011 12:00
Locul: Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6, et.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului: personal de coducere: 1 director de santier;1 director adjunct;personal de executie propus: inginer specializare foraj dirijat - minim 1 persoana;inginer lucrari civile - minim 1 persoana;inginer specializare apa si canalizare - minim 1 persoana; inginer specializare drum - minim 1 persoana; responsabil tehnic cu executia (RTE) - minim 1 persoana;controlor de calitate (CQ) -minim 1 persoana;Decl. privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor. Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor. Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.Avand in vedere ca volumul Proiectului tehnic, Caietului de sarcini, al planselor este foarte mare, ofertantii interesati le pot accesa gratuit si de la adresa de Internet : www.pmb.ro, sectiunea Achizitii, sau le pot obtine de la Directia Generala Achizitii, et.10, B-dul Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, Bucuresti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Achizitii
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  [email protected], Fax:  021 305 55 87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2011 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer