Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu handicap, comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, judetul Prahova


Anunt de participare numarul 102660/24.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala:  b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 116, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100066, Romania, Punct(e) de contact:  RUXANDA BUCUR, Tel. 0244.529602, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0244.511611, Adresa internet (URL):  www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu handicap, comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, judetul Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Expertiza tehnica + Audit energetic + SF + Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor + Cererea de Finantare, Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini si Detalii de executie, Asistenta tehnica pe toata durata implementarii proiectului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare
Valoarea estimata fara TVA: 166, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 2% din valoarea estimata, respectiv 3.200 leiGarantie de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
obiectiv finantat in cadrul ?Programului Operational Regional 2007-2013 Axa Prioritara 1sub-domeniul Poli de crestere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de inregistrare firma
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul de care apartine operatorul economic (original sau copie legalizata)
Obiectul principal de activitate al firmei corespunde grupei CAEN 7112 ? Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
Documente care confirma plata impozitelor si taxelor la bugetul de stat si la bugetul local
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2008 si 31.12.2009
Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul B2 ? Se va prezenta Cifra medie de afaceri de minimum 330.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.Fisa/e privind experienta similara insotita de copie contract si recomandareDeclaratie privind utilajeleDeclaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducereISO 9001 ? activitati de arhitectura, proiectare si inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acesteaISO 14001 ? activitati de arhitectura, proiectare si inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea sau declaratieISO 18001 ? activitati de arhitectura, proiectare si inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea sau declaratieOperatorii economici vor prezenta o lista de cu agentii economici care detin verificatori de proiecte atestati MLPTL pe domeniile solicitate de natura proiectului. Autoritatea va opta in timpul realizarii proiectului pentru contractarea serviciilor de verificare.Ofertanti isi vor insusi modelul de Contract de executie- model, insusit ?prinsemnaturasi stampila.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Principalele servicii executate in ultimii 3 ani in domeniul specific investitiei ? se va completaFormularul12F, care sa cuprinda cel putin uin proiect acceptat de finantare pe un program european.Prin experienta similara se intelege: similara in domeniul specific investitiei, in ultimii trei ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii ( finalizarii )in ultimii 3 ani a cel putin: - un contract al carui obiect a fost executia de servicii similare (care sa cuprinda toate fazele de proiectare: Expertiza tehnica + SF + PT + DE + documetatie PAC) avand ca valoare minim 160.000 lei fara TVA.Fisa/le de experienta similara vor fiinsotite de copie xerox- (copie cu mentiunea din partea reprzentantului legal al ofertantului?conform cu originalul?) dupa contractul nominalizat la fisa si recomandarea beneficiarului respectiv. Toate acestea (fisa, contractul si recomandarea), trebuie sa fie pentru acelasi serviciu).Ofertantul va face dovadadetinerii unei statii totale dotata cu GPS pentru ridicari topograficeSe vor prezenta Curriculum vitae detaliate pentru personalul cheie implicat realizarea proiectului. CV-urile trebuie sa prezinte pozitia si responsabilitatile persoanelorpropuse. - Seful de proiect va fi ahitect, membru al Ordinului Arhitectilor din Romania- Expert tehnic autorizat cu legitimatia vizata la zi si valabila pe toata durata de executie a contractului- Inginer topometrist avizat ANCPI- Inginer geotehnist- Inginer structurist- Inginer instalatii electrice- Inginer instalatii sanitare- Inginer specialist gaze si instalatii de incalzire- Specialist in analiza cost - beneficiuOperatorii economici vor demonstra ca au angajati proprii sau colaboreaza cu proiectanti specialisti in domeniu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Obiectul principal de activitate al firmei corespunde grupei CAEN 7112 ? Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie etapa I
15%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.07.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2010 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2010 10:00
Locul: Consiliul Judetean Prahova, Ploiesti, bdul republicii nr. 2-4, cam 415-416
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): obiectiv finantat in cadrul ?Programului Operational Regional 2007-2013 Axa Prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, sub-domeniul Poli de crestere
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ? CNSC
Adresa postala:  Str. Stravropoleus, nr.6, sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 021 310.46.41(+40) 021.319.95.65, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova
Adresa postala:  Str. Gheorghe Lazar , nr.6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  1000031, Romania, Tel. (+40) 0244.544 781, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 0244.529107
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judeteanb Prahova, Directia Juridic Contencios
Adresa postala:  Bdul Republicii nr. 2-4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  1000031, Romania, Tel. 0244514545, Email:  [email protected], Fax:  0244511611, Adresa internet (URL):  www.cjph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2010 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer