Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant


Anunt de participare numarul 15231/21.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel.0235361095, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile: Todiresti, Negresti, Buhaiesti, Vaslui, Urdesti, Vinetesti, Ghicani, Tutova, Docaneasa, Grivita, Berezeni, Tanacu, Banca, Birlad, Ivesti, Salceni, Husi, Vetrisoaia.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari : Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant afectate in urma fenomenelor meteorologice majore inundatii din perioada aprilie august 2005, in judetul Vasui.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.1)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.1)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare/Reconstruire 19 unitati de invatamant din judetul Vaslui
Valoarea estimata fara TVA: 1, 995, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar.part.Lot1=2.000 RON, Lot2=2.000 RON, Lot3=2.000 RON, Lot4 =2.000 RON, Lot5=3.000 RON, Lot6=3.000 RON, Lot7= 2.000 RON, Lot8= 2.000 RON.Gar.de buna exec.5% din valoarea fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri PHARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind neancadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, certificateconstatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat si bugetele locale, documente certificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit (pentru Romania, Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile pe anii 2004, 2005 si 2006 vizate si inregistrate de organele despecialitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani: Lotul 1= 238.600 EURO, Lotul 2= 233.800 EURO, Lotul 3= 242.000 EURO, Lotul 4= 243.000 EURO, Lotul 5= 283.000 EURO, Lotul 6= 309.300 EURO, Lotul 7= 249.200 EURO, Lotul 8= 196.100 EURO.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, declaratii privind utilajele si echipamentele de care dispune , declaratii privind nivelul mediu anual al personalului, responsabil tehnic cu executia, lista cu lucrari similare executate in ultimii 5 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 5 anidin cel mult 3 contracte de lucrari similare a unei valori de: Lot 1= 24.000 EURO, Lot 2= 24.000 EURO, Lot 3= 24.200 EURO, Lot nr. 4=24.300 EURO, Lot 5= 28.300 EURO, Lot 6= 31.000 EURO, Lot 7= 25.000 EURO, Lot 8 =19.600 EURO.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.06.2007 13:00
Locul: Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Da, imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Mun. Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.04123226060, Email: [email protected], Fax: 041232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03008, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui Compartimentul juridic
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 79, ,Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2007 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer