Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei


Anunt de participare (utilitati) numarul 144357/14.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Caramalau, Tel. +40 232405620, In atentia: Bogdan Caramalau, Email: [email protected], Fax: +40 232405616, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR. CIURCHI NR. 146-150 LA REGISTRATURA( ETAJ 1), Localitatea: IASI, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 232405620, In atentia: Bogdan Caramalau, Email: [email protected], Fax: +40 232405616
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bacau, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Suceava, Vaslui.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 18 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 092, 000 si 8, 184, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se preconizeaza incheierea unui contract subsecvent anual, primul incheindu-se in urma incheierii acordului cadru si a reofertarii. Anexele cu valorile minime si maxime ale unui contract subsecvent si cu cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale unui ctr subsecvent pe fiecare lot se gasesc la sectiunea Documente. Val estimata a celui mai mare ctr subsecvent se gaseste la aceasi sect.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei, procedura divizata pe 6 loturi: - LOT 1: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Bacau. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 736.560 lei fara TVA.-LOT 2: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Botosani. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 491.040 lei fara TVA.
-LOT 3: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Iasi. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 941.160 lei fara TVA.
-LOT 4: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Piatra Neamt. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 531.960 lei fara TVA.
-LOT 5: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Suceava. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 859.320 lei fara TVA.
-LOT 6: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Vaslui. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 531.960 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
50532400-7-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei/ procedura divizata pe 6 loturi: - LOT 1: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Bacau. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 736.560 lei fara TVA, care include: valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 36.828 lei si valoare estimata pentru proiectare = 58.924, 80 lei.-LOT 2: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Botosani. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 491.040 lei fara TVA care include: valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 24.552 lei si valoare estimata pentru proiectare = 39.283, 20 lei.
-LOT 3: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Iasi. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent= 941.160 lei fara TVA care include: valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 47.058 lei si valoare estimata pentru proiectare = 75.292, 80 lei.
-LOT 4: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Piatra Neamt. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 531.960 lei fara TVA care include: valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 26.598 lei si valoare estimata pentru proiectare = 42.556, 80 lei.
-LOT 5: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Suceava. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 859.320 lei fara TVA care include: valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 42.966 lei si valoare estimata pentru proiectare = 68.745, 60 lei.
-LOT 6: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Vaslui. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 531.960 lei fara TVA care include: valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 26.598 lei si valoare estimata pentru proiectare = 42.556, 80 lei.Valoarea estimata a intregului acord cadru este cuprins intre: 4.092.000, 00 lei si 8.184.000, 00 lei fara TVA pe un interval de 2 ani de zile.Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul intregului acord-cadru si a celui mai mare contract subsecvent sunt precizate in documentul "Anexa cantitati" atasat in cadrul sectiunii "Documentatie".Nota: Autoritatea contractanta precizeaza ca valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 092, 000 si 8, 184, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: Lot 1 = 26589, 82 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie); Lot 2 = 17726, 54 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie); Lot 3 = 33975, 88 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie); Lot 4 = 19203, 76 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie); Lot 5 = 31021, 45 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie); Lot 6 = 19203, 76 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie). Echivalenta lei/alta valuta se va face la curs BNR din data de 27.05.2013. Valabilitatea Garantiei de Participare curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valabila cel putin 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatii contractante.Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original.In masura in care CNSC respinge o contestatie, aut contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata a contractului o suma in conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006(calculat conform litera b), respectiv: Lot1= 5179.46 lei, Lot2= 4712.98 lei, Lot3= 5568.20lei, Lot4= 4790.72 lei, Lot5= 5412.71 lei, Lot 6= 4790.72 lei. 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Modul de constituire a garantie de buna executie : - prin ret succesive din fact prezentate; -Scrisoare de gar bancara de buna executie(la solicitarea ofert)care va constitui anexa la ct.Sau-Instrum de garantare emis in condit legii de o soc de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin.(2)-(4). Restit gar de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art.92 alin.(4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A;2- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13 APersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Frank Hajdinjak; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA ; Director General Adjunct Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Bogdan Caramalau, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Angela Vasile, Niculina Darie, Gheorghe Melinte, Constantin Brinza, Popa vasile, Ciobanu Marius.4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13 B;5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale- (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul)- (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conf Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organisme competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. 1-Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Termenul solicitat pentru emiterea certificatului constatator se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. La etapa de evaluare aofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii priv rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care s-a depus certificat emis de ORC in copie, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.2-Atestate ANRE: - atestate in vigoare de tip C2A pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice din caietul de sarcini si C1A pentru proiectare, conform art 12 din ordinul ANRE nr 54/2005.Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati, subcontractanti) care presteaza servicii si executa lucrari in instalatiile electrice.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca Candidatul sa prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu euro BNR stabilit pentru fiecare an in parte(si anume: 2012:1euro=4, 4560lei,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie referitoare la dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular 12E
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare 12G + CV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si cu indicarea pozitiilor ocupate si a perioadelor in care au ocupat acele posturi.
O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 12H
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului cu specializare si grad de autorizare. Ofertantul va prezenta numarul de salariati pe nivele de pregatire (ingineri, tehnicieni) si specializarea acestora. Ofertantul va dispune de urmatoarea structura de personal: Personal tehnic: Conducator tehnic - 1 persoana, cu studii superioare in specialitatea electroenergetica / electrotehnica /electro-mecanica /instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 25/20.07.2007), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); Responsabil de lucrari - 1 persoana, cu cel putin studii medii in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 25/20.07.2007), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu cel putin studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii, numita prin decizie.Proiectanti ? 2 persoane cu studii superioare/medii in specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica/instalatii, gradul IV A(Ordin ANRE nr. 25/20.07.2007), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE- prin cumul de functii/prin contract;Personal de executie: 2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE), cu o practica de cel putin 2 ani in executia sau exploatarea de retele electrice de 0, 4 ÷ 20 kV; 4 persoane - electricieni calificati, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE), cu o practica de cel putin 2 ani in executia sau exploatarea de retele electrice de 0, 4 ÷ 20 kV; 1 persoana - electrician calificat, specializat PRAM, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - lacatus mecanic calificat.Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului: 1 persoana instruita periodic in aceste domenii si dovada instruirii - prin cumul de functii/prin contract.Responsabil cu executialucrarilorde constructii: 1 persoana - atestata MLPAT/MLPTL si MEC conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, OG nr.95/1999, Ordinului ministrului Industriei si Comertului nr. 323/2000, Ordinului ministrului Industriei si Resurselor nr. 88/2003 si Ordinului ministrului Economiei si Comertului nr 324/2005 - prin cumul de functii/prin contract.Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente: 1 persoana - topometru - prin cumul de functii/prin contract.Nota : Pentru perioada ofertata, numarul de muncitori inmultit cu orele-om posibil de realizat, trebuie sa acopere executarea integrala a pachetului de lucrari pe durata derularii contractului subsecvent.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular 12G + CV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si cu indicarea pozitiilor ocupate si a perioadelor in care au ocupat acele posturi.
Cerinta privind experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu: 58924, 80 pentru Lot 1; 39.283, 20 pentru Lot 2; 75.292, 80 pentru Lot 3; 42.556, 80 pentru Lot 4; 68.745, 60 pentru Lot 5 si 42.556, 80 pentru Lot 6. Nu s-a luat in calculul experientei similare ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4 si formular 12D. Executantul va face dovada ca a intocmit proiecte tehnice in ultimii 3 ani, cel putin o documentatie tehnico-economica faza PTh + DTAC. Executantul va prezenta avizul favorabil CTE al beneficiarului documentatiei elaborate. Executantul care nu a intocmit pana in prezent Pth + DTAC vor face dovada ca proiectantii angajati la firma prestatoare au experienta intocmirii unor astfel de documentatii.
Cerinta privind experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari similare ca natura si complexitate cu obiectul achizitie, care sa includa toate activitatile incluse in caietul de sarcini si a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu 640.807, 20 lei pentru lot 1; 427.204, 80 lei pentru lot 2; 818.809, 20 lei pentru lot 3; 462.805, 20 lei pentru lot 4; 747.608, 40 lei pentru lot 5; 462.805, 20 lei pentru lot 6. Nu s-a luat in calculul experientei similare ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute. Se solicita totodata pentru lucrarea/lucrarile respectiva / respective, certificare de buna executie / document constatator, indiferent daca beneficiarul este autoritate contractanta sau client privat. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4 si formular 12D - Prezentare (obligatoriu pentru fiecare lucrare prezentata in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea lucrarii executate, perioada executiei, valoarea executata in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), precizari privind modul in care a fost executata lucrarea si daca a fost dusa la bun sfarsit, astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei. Documentele se prezinta in original sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de lucrari, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul lucrarilor 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. 5. Odata cu prezentarea contractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F7
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau echivalent
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Perioada de garantie de buna executie
10%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2013 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea Documentatie, clarificari si decizii. Conf. OUG 34/2006 - art.116 - Numarul de ofertantipeun lot (COR) trebuie sa fie cel putin egal cu trei. In cazul in care numarul de ofertanti este mai mic decat numarul minim indicat anterior, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul: a) fie de a anula procedura; b) fie de a continua numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Acordul cadru se va incheia cu operatorii economici de pe primele 3 locuri in clasamentul ofertelor. In caz de egalitate acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru. In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR. CIURCHI NR 146-150, Departament Juridic, In atentia Angela Vasile, Localitatea: IASI, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2013 17:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer