Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitari tamplarie PVC+aluminiu usi si ferestre ale camerelor caminului Stoian Militaru


Anunt de participare numarul 26412/02.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic, Tel.021 3155524, In atentia: Sef Serviciu Tehnic Ing. Ileana Neagu, Email: [email protected], Fax: 021 3133531, Adresa profilului cumparatorului: www.unibuc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitari tamplarie PVC+aluminiu usi si ferestre ale camerelor caminului Stoian Militaru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, str. Stoian Militaru nr. 18, sector 4
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
La caminul Stoian Militaru se vor executa lucrari de reabilitare tamplarie usi si ferestre pe cele doua scari A si B.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 imobil
Valoarea estimata fara TVA: 157, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 10000 RON se va vira in contul RO57 TREZ 7055 005 XXX 000 186 deschis la Trezoreria Sector 5
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Dupa caz, ofertantii vor incheia contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona lucrari similare conform OUG 34/2006, art. 122 lit. i si j
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006, RTE, Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata catre stat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri in ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrari similare (2 contracte in valoare cumulata de minim 250000 lei), lista privind principalele lucrari din ultimii 3 ani, Recomandari, Declaratii privind utilajele, Standarde de mediu, calitate, de management, Aviz tehnic, Agrement tehnic pentru tamplarie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Programul calitatii propus pentru executarea lucrarii
10%
Descriere:
3.
Durata executiei
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Caietul se ridica de la Serviciul Tehnic contravalorii de 50 RON platiti la casieria institutiei intre orele 10:00 - 14:00
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2007 11:30
Locul: Universitatea din Bucuresti, B-dul M. Kogalniceanu nr. 36-46, Serviciul Tehnic, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr.107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.3121240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Bucuresti , Directia Administrativa , Serviciul Contencios
Adresa postala: Adresa postala: B-dul M. Kogalniceanu nr. 36-46, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Tel.3077375, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2007 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer