Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitate imobil Organe de Masini - Facultatea de Mecanica- MECANICA


Anunt de participare numarul 26817/06.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala: B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA OLARU, Tel.0232278680/2196, In atentia: Administrator sef facultate Mariana OLARU, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0232-232337, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro; www.mec.tuiasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Universitatea Tehnica"Gheorghe Asachi"Iasi - Facultatea de Mecanica- Administrator Sef facultate
Adresa postala: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 59, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: Mariana OLARU; Elena MOLOCEA, Tel.0232-278680/2196, In atentia: Administrator sef facultate dr.ing. Mariana OLaru, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0232-23.23.37, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro; www.mec.tuiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut de Invatamant Superior Tehnic de Stat
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitate imobil Organe de Masini - Facultatea de Mecanica- MECANICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Universitatea Tehnica"Gheorghe Asachi"Iasi - Facultatea de Mecanica, imobil Organe de masini b-dul D. Mangeron nr. 61
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 500, 000 si 588, 235RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Nu se cunosc
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de executie ce fac obiectul Rabilitareimobil Organe de Masini -Facultatea de Mecanica, cuprind:
Categoria de lucrari01.- Tamplarie ext.pvc. si Al. corp laborat.I
02.- Tamplarie Al. amfiteatrul M.1
03.- Tamplarie ext. Al corp legatura
04.- Tamplarie ext.Al.si pvc.-corp laborat.II
05.- Tamplarie ext.Al.si pvc.- Hala O.M.
06.- Grupuri sanitare si rampa acces
07.- Igienizari amfiteatru M.1
08.- Termosistem amfiteatru M.1
09.- Instal.sanitare, electrice si termice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214300-3 - Constructie de institutii de invatamant superior (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de executie ce fac obiectul Rabilitareimobil Organe de Masini -Facultatea de Mecanica, cuprind:
Categoria de lucrari01.- Tamplarie ext.pvc. si Al. corp laborat.I
02.- Tamplarie Al. amfiteatrul M.1
03.- Tamplarie ext. Al corp legatura
04.- Tamplarie ext.Al.si pvc.-corp laborat.II
05.- Tamplarie ext.Al.si pvc.- Hala O.M.
06.- Grupuri sanitare si rampa acces
07.- Igienizari amfiteatru M.1
08.- Termosistem amfiteatru M.1
09.- Instal.sanitare, electrice si termice
Valoarea estimata fara TVA: intre 500, 000 si 588, 235RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 25.09.2007 pana la 03.11.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare val.11765 lei RON; Garantie de buna executie 10% din pret contract, exclusiv TVA pentru fiecare contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare a contractului de executie lucrari care urmeaza safie atribuit: 1. Alocatii bugetare capitolul Alte cheltuieli de investitii2. Venituri proprii facultate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere cu lider de asociatie desemnat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declar.eligibilitate propria rasp.F 12A- Sect. IV;Declar. privind neincadr.preved. art.181 OUG34/2006 F 12B - Sect. IV;Certificat de atestare fiscala emis DGFP; Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;Copie stampilata si semnata conform cu originalulde ofert. sau copie legalizata Certificatul de inregistrare O. R. C. codul unic inreg. obiect activ.;Certificat constatator inmatr.ORC (F 6 - Sect IV)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani sau alte documente echivalente inregistrate de organele competente.(Fomularul 12F (Sectiunea IV)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare documente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nominaliz. resp. teh. exec. si prez. copie doc. atest.; Prez.decl. ref.efect. mediu anual pers. angajat F. 12I- Sect IV; decl. ref.util., instal., echip. teh. ptr. indep. contr. - F. 12H-Sect.IV; prez. inf.prop.din contr. indepl. subcontr.- F 12G-Sect.IV;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare documente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17874/03.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 01.11.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2007 09:00
Locul: Universitatea Tehnica"GheorgheAsachi"Iasi - Facultatea de Mecanica -Sala Consiliu- etaj.I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Salariati ai universitatii si persoane imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi Sectia comercialasi de contencios administrativ
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr 25, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Fax: 0232/260411
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia depusatoate fazele proced. atrib. si impotrv. oricarui act al autrit. contract. si poate fi depusa in 10 zileluare cunost. catre contestator despre un act autrit. contract. pe care aceasta il considera legal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica"Gheprghe Asachi"Iasi - Oficiul Juridic - Jurist MIRELA TROIA
Adresa postala: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T, etaj I, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0232-27868-/2534, Fax: 0232-216853, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2007 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer