Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactivi chimici si consumabile de laborator


Anunt de participare numarul 147364/21.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR. 18, ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: Radu Tirnovan, Tel. +40 264598591, In atentia: chimist Miu Camelia, Email: [email protected], Fax: +40 264598591, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reactivi chimici si consumabile de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, str. Republici nr. 18, laborator analize medicale.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 442.3 si 137, 384RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente ce vor fi atribuite vor fi in functie de necesitatile spitalului si de bugetul alocat.Calendarul estimat -contractele subsecvente se vor incheia trimestrial. Cantitatile minime si maxime sunt defalcate pe loturi.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie pachete de reactivi de laborator pentru analizori din dotarea autoritatii contractante . Descrierea se regaseste in Caietul de sarcini si Anexa B-Informatii privind loturile .Achizitie reactivi pentru o perioada de 24 de luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
24931250-6-Medii de cultura (Rev.2)
33141000-0-Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent
sunt cuprinse in Caietul de Sarcini din sectiunea" Documente"
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 442.3 si 137, 384RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi suma garantiilor aferente loturilor ofertate si se va constitui conf. art.86. din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.? Cuantumul garantiei de participare este specificat in sectiunea?Loturi? pentru fiecare lot in parte, reprezentand 2% din valoarea estimata fara TVA pentru fiecare lot in parte si se regaseste in anexa B ?Informatii privind loturile?.pentru garantia de participare echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunerer a ofertelor.Garantia de participare va fi insotita de un centralizator garantie de participare cu toate produsele ofertate.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate vira in contul RO54TREZ2165005XXX006890, R 4288349.Dovada constituirii garantiei de participare se posteaza in format electronic in SEAP cu documentele de calificare pana cel tarziu la data stabilita in SEAP.Originalul pt instrumentul de garantare se va depune la sediu, pana la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii caredovedesc prin documente statutul de I.M.M. beneficiaza de reducerea de 50% a cuantumului garantiei de participare (art. 16 din Legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract cu CASMTCT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta 34/2006
Se completeaza Formular: 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Se completeaza Formular: 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se completeaza Formular: 3
Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie: Manager: Prof. Dr. Silviu Albu, Director Financiar-Contabil : Ec. Mirtila Tirnovan, Director Medical Dr. Vlad Calin,
Comisia de evaluare a ofertelor: 1. Presedinte: - Dr. Calin Vlad - Director medical2. Membri: - Dr, Turcitu Doina ? medic sef Laborator analize med
- Chimist Camelia Miu ? Chimist Laborator analize med-Ing. Lucia Cristea Gaina-Sef Ser. Aprov.Achizitii Publice-Ing. Radu Tirnovan ? Serv. Aprov- Achizitii PubliceCertificatul pentru participare cu oferta independenta conf. Ordin nr 314/2010 al ANRMAP
Se completeaza Formular: 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se completeaza Formular: 5 1.Certificat constatator eliberat de O.N.R.C in scopul participarii la licitatie.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depune a ofertelor.Obs.: Documentele de mai sus se vor prezenta in copie legalizata sau copie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale conform art.185, alin.1 lit c) din OUG
34/2006, cuprinzand media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formular: 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre cu titlu gratuit astfel cum se specifica mai jos
- mostre cu controale corespunzatoare insotite de prospecte cu component kiturilor si a modului de lucru pentru LOT 1, 2, 3.
- mostre insotite de prospecte cu specificatii tehnice pentru LOT 23-29 si 31.
- pliante cu imagini si specificatii tehnice pentru LOT 4-11 si 30.
- prospecte si pliante cu imagini (color) cu interpretarea coloniilor crescute conform culorilor pentru mediile de cultura LOT 12-22.
Ambalajele trebuie sa contina informatii despre denumirea produsului, producator, valabilitate.
Fisa tehnica de securitate a produsului intocmita conform reglementarilor UE 1907/2006 (REACH) cu modificarile ulterioare in vigoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se depun odata cu oferta, in conformitate cu art.188(1) din OUG 34/2006mostrele se vor depune (etichetate si semnate cu denumire produs/ denumire/ofertant insotite de prospecte cu componenta chiturilor si a modului de lucru pentru verificare)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
A.C. va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) Inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei si vor participa doar operatorii economici care vor fi declarati admisi.Durata unei runde: 1 (una) zi. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. istrareOF Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul pe/ pachet de reactivi (criteriu de atribuire pretul cel mai scazut ) - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4494/07.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2013 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 08:00
Locul: Spitalul Clinic Cf Cluj Napoca, biroul aprovizionare-achizitii publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conform prevederilor art.33, alin.2 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca dupa faza finala de licitatie electronica, sunt mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc Autoritatea Contractanta va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. Daca se vor obtine din nou preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor din nou o noua propunere financiara , tot in plic inchis caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf. art. 256, ind. 2, alin. 1, litera b din oug 34/2006 actualizata,
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Republicii, nr. 18 Cluj Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Tel. , Email: , Fax: +, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Tel. +40 264598278, Email: [email protected], Fax: +40 264598278
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 09:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer