Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL DE GAZE SANGVINE ASTRUP ABL 800 FLEX


Anunt de participare numarul 148213/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Adresa postala: Str.Brailei nr.177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Punct(e) de contact: Dr.Debita Mihaela, Tel. +40 0236315056, In atentia: Ec.Calin Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 0236315056, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL DE GAZE SANGVINE ASTRUP ABL 800 FLEX
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Brailei, nr.177, cod postal 800578, Galati
Termen de livrare: 7 zile de la data emiterii comenzii scrise
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 850 si 55, 400RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie, se vor atribui trimestrial sau ori decate ori este necesar contracte subsecvente, pana la concurenta cantitatilor maxime mentionate in prezenata documentatie (punctul II 2.1)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL DE GAZE SANGVINE ASTRUP ABL 800 FLEX
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate pentru contractele subsecvente si acordurile cadru sunt precizate atat in anexa B la prezenta fisa cat si in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 850 si 55, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1:159, 00 leiLOT 2:63, 00 leiLOT 3:755, 00 leiLOT 4:127, 00 lei? perioada de valabilitate a garantiei de participareeste cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zilede la data limita de primire a ofertelor.? modalitatea de constituire: - virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
- scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante- numerar la caseria unitatii- ordin de plata vizat de banca sau fila cecCont: RO18TREZ3065006XXX010832, Trezoreria GalatiNOTA: pentru IMM-uri, garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. In acest caz dovada constituirii GP va fi insotita de Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP) pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Documentul original se va depune in plic inchis la sediul autoritatiicontractante din str. Brailei nr. 177, Galati, pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP.Pentru echivalenta leu/valuta se va folosii cursul indicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita depunerii ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ministerul Sanatatii (din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii)conform OMS nr.850/2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Art. 180 -Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 ? Formularul 3.
Art. 181 -Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul 4.
Prezentarea Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie - Formular 5Prezentare Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 6.
Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular 7.Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Ungurianu Sorin - Membru titular CA, Mihalcea Lucean - Membru titular CA, Deju Maria - Membru supleant CA, Sandu Viorica - Membru titular CA, Gasparoti Carmen - Membru supleant CA, Boldea Valentin - Membru titular CA, Petre Mihaela-Aurelia -Membru supleant CA, Matei Madalina-Nicoleta ? Membru titular CA, Botezatu Dan-Membru supleant CA, Cristea Dumitru-Membru titular CA, Lefter Mihaela-Membru supleant CA, Artimof Daniela-Membru titular CA, Bujoreanu Constanta-Membru supleant CA, Debita Mihaela -Manager, Firescu Dorel-Director medical, Dobrea Alina Valentina-Director finaciar contabil, Domniteanu Viorica-Director de ingrijiri, Calin Mihaela -presedinte comisie evaluare-economist, , Nicolau Alina-membru comisie evaluare - jurist, Grosu Alina ? membru comisie evaluare- Sef Birou Achizitii, Lupu Mary Nicoleta ? membru comisie evaluare- Medic Sef A.T.I., Marin Alina? membru comisie evaluare-jurist, Velcu Violeta-Iuliana ? membru rezerva comisie evaluare-jurist Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: ofertantului clasat pe primul loc i se vasolicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Aviz de functionare emis de MS sau echivalent, conform Legii 95/2006. Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traduerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Aviz/buletin de testare /analiza, certificate sau alte documenteemise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor
Documente/certificate emise de organisme acredidate care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea unui certificat/document/ aviz /buletin de testare/analiza privind conformitatea produselor (ex. Declaratie de conformitate, declaratie marcaj CE)Prezentarea documentului/certificatului, probe dau dovezi (conform art.193 din OUG 34/2006) pentru un obiect relevant in raport cu obiectul procedurii, privind sistemul de management al calitatii implementat in cadrul firmei, emis de un organism acreditat, sau echivalent ? in copie insotit de traducerea legalizata in limba romana (daca este cazul).Nota: se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BirouContractari
Adresa postala: str. Brailei nr. 177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Tel. +40 236315056, Email: [email protected], Fax: +40 236315056, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer