Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactivi compatibili cu aparatele COBAS 6000 < C 501>


Anunt de participare numarul 142501/14.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DEVA
Adresa postala: STR.22 DECEMBRIE NR. 58, Localitatea: Deva, Cod postal: 330084, Romania, Punct(e) de contact: NEGREA LILIANA, Tel. +40 254214616, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0254254212516, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reactivi compatibili cu aparatele COBAS 6000 < C 501>
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MAGAZIA DE MATERIALE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 718, 324.16RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: APRILIE 2013 - DECEMBRIE 2013 SI IANUARIE 2014 - APRILIE 2014, CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT DETALIATE IN CAIETUL DE SARCINI.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactivi compatibili cu aparatele COBAS 6000 < C 501> si COBAS INTEGRA 400
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CONTRACTULUI SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 718, 324.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare, exprimat in lei fara TVA, este 4488.43 LEI PENTRU LOTUL 1, 4790LEI PENTRU LOTUL 2.Valabilitatea garantiei este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul RO52TREZ3665006XXX005239 la Trezoreria Deva sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau depunere de numerar la caseria spitalului. Deorece procedura este ON LINE garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici.In situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in euro, cursul valutar este 4.3810 lei pentru un euro.Data la care se face echivalenta lei/euro este 25.02.2013. PENTRU LOTUL 1 SI LOTUL 2 SE PERCEPE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN QUANTUM 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire: ? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract sau ? retineri succesive din plata facturilor ? In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutia publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
credite bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Declaratii privind eligibilitatea Ofertantul/asociatul/persoana care sustine ofertantul sau asocierea nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: Ofertantul/asociatul/ nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara/ tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, onform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d).? CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta? (Conf Ordin 314/21.10.2010)? Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 -Se completeaza Formular C: .Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, la nivelul cerintei privind declaratia de neincadrare in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 sunt: Laza Calin Mircea-manager;Vetuta Stanescu-director financiar-contabil;Liliana Negrea-sef birou achizitii publice, Palko Melinda Iulia ?economist birou achizitii;Iulia Bartan-consilier juridic, Dr.Stoian Mihaela-medic sef laborator analize medicale, Dr Demeter Ioan- director medical, As. Militaru Corina ? director ingrijiri. Formularul C se va solicita atat subcontractantului cat si tertului sustinator.Declaratia de neincadrare in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006 va fi prezentata atat de ofertanti, precum si, daca este cazul, de ofertantii asociati, subcontractanti si terti sustinatori.
Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de D.G.F.P., trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta? original, copie legalizata , copie conform cu originalul? Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta ? original, copie legalizata , copie conform cu originalulPersoanele juridice/fizice straine vor prezenta formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident sau are domiciliuSau in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus(privind indeplinirea obligatiilor de plata) ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii. Certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte(original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul )a) ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului proceduriib) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la falimentOfertantul care va fi clasat pe locul I va avea obligatia de a prezenta, inainte de transmiterea comunicarii la cererea autoritatii contractante, privind rezultatul procedurii, documentele solictate in original/copie legalizata. Certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie sa cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Autorizatie sau aviz de functionare eliberat de M.S.( cf Lg 176/2000 privind dispozitivele medicale)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati.Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Declaratie de conformitate CE aferenta fiecarui lot, potrivit art.188, alin1, lit.d din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Ofertantul va prezenta, in copie, documente care atesta certificarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001/2008 pentru indeplinirea acestui contract (Sau echivalent) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta documentele solicitate. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii se vor accepta si documente care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat, din care reiese ca ofertantul va primi certificarea. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele de mai sus vor trebui sa fie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular C1Prezentarea declaratiei de conformitate CECertificate emise de organisme independente din care se atesta respectarea standardelor de calitate sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3172/25.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care preturile ofertate sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat pretul cel mai scazut o noua propunere financiara sub forma unei clarificari in sistem, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.IN CAIETUL DE SARCINI S-A DETALIAT CANTITATILE MINIME SI MAXIME PE FIECARE CONTRACT SUBSECVENT IN PARTE CORESPONDENT LOTULUI
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la Art. 256.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE SI SERVICIUL JURIDIC A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Adresa postala: STR. 22 DECEMBRIE, NR.58, Localitatea: DEVA, Cod postal: 330084, Romania, Tel. +40 254228711, Fax: +40 254228711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer