Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI DE LABORATOR _AC 12 luni_ 2014


Anunt de participare numarul 147603/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: ACHIZITII, Tel. +40 0332410774, In atentia: MIHALACHE STEFANIA, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI DE LABORATOR_AC 12 luni_ 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITAL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STRD PANTILIMON HALIPA NR 14, IASI, 700656-LABORATORUL DE
ANALIZE MEDICALE
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 348, 400.72RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, semestrial.Valoare estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent-8412, 00lei.Valoare estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent 199950, 00lei.Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de fondurile alocate si necesitatile efective ale autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI DE LABORATOR CONFORM CAIET DE SARCINI SI ANEXA B DIN FISA DE DATE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIET DE SARCINI.Estimari ale cantitat. minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata unui contract subsecventNr LOT 1 UM Buc. CANT MIN 10 CANT MAX 75
Nr LOT 2 UM Buc. CANT MIN 2 CANT MAX 20
Nr LOT 3 UM Buc. CANT MIN 424 CANT MAX 4913
Nr LOT 4 UM Buc. CANT MIN 10 CANT MAX 49
Nr LOT 5 UM Buc. CANT MIN 25 CANT MAX 554
Nr LOT 6 UM Buc. CANT MIN 30 CANT MAX 424
Nr LOT 7 UM Buc. CANT MIN 6 CANT MAX 34
Nr LOT 8 UM Buc. CANT MIN 3 CANT MAX 125
Nr LOT 9 UM Buc. CANT MIN 3 CANT MAX 30
Nr LOT 10 UM Buc. CANT MIN 11 CANT MAX 60
Nr LOT 11 UM Buc. CANT MIN 1100 CANT MAX 3300
Nr LOT 12 UM Buc. CANT MIN 6 CANT MAX 6
Nr LOT 13 UM Buc. CANT MIN 1 CANT MAX 1
Nr LOT 14 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 10
Nr LOT 15 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 10
Nr LOT 16 UM 100 ml CANT MIN 2 CANT MAX 4
Nr LOT 17 UM l CANT MIN 2 CANT MAX 4
Nr LOT 18 UM 250g CANT MIN 1 CANT MAX 2
Nr LOT 19 UM Kg CANT MIN 2 CANT MAX 4
Nr LOT 20 UM Kg CANT MIN 1 CANT MAX 2
Nr LOT 21 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 10
Nr LOT 22 UM Kg CANT MIN 1 CANT MAX 10
Nr LOT 23 UM buc CANT MIN 1 CANT MAX 4
Nr LOT 24 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 10Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadrulNr LOT 1 UM Buc. CANT MIN 22 CANT MAX 282
Nr LOT 2 UM Buc. CANT MIN 4 CANT MAX 34
Nr LOT 3 UM Buc. CANT MIN 1282 CANT MAX 15224
Nr LOT 4 UM Buc. CANT MIN 10 CANT MAX 85
Nr LOT 5 UM Buc. CANT MIN 37 CANT MAX 1986
Nr LOT 6 UM Buc. CANT MIN 83 CANT MAX 964
Nr LOT 7 UM Buc. CANT MIN 6 CANT MAX 68
Nr LOT 8 UM Buc. CANT MIN 22 CANT MAX 250
Nr LOT 9 UM Buc. CANT MIN 6 CANT MAX 76
Nr LOT 10 UM Buc. CANT MIN 11 CANT MAX 182
Nr LOT 11 UM Buc. CANT MIN 1300 CANT MAX 15600
Nr LOT 12 UM Buc. CANT MIN 6 CANT MAX 15
Nr LOT 13 UM Buc. CANT MIN 1 CANT MAX 20
Nr LOT 14 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 30
Nr LOT 15 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 30
Nr LOT 16 UM 100 ml CANT MIN 2 CANT MAX 12
Nr LOT 17 UM l CANT MIN 2 CANT MAX 12
Nr LOT 18 UM 250g CANT MIN 1 CANT MAX 6
Nr LOT 19 UM Kg CANT MIN 2 CANT MAX 12
Nr LOT 20 UM Kg CANT MIN 1 CANT MAX 6
Nr LOT 21 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 40
Nr LOT 22 UM Kg CANT MIN 1 CANT MAX 40
Nr LOT 23 UM buc CANT MIN 1 CANT MAX 8
Nr LOT 24 UM l CANT MIN 5 CANT MAX 30
Valoarea estimata fara TVA: 1, 348, 400.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de particip.-Formular nr3 din SECT. III FORMULARE se const. conf art.86 alin.(1)din H.G nr 925/2006 cu modif si complet ulterioare prin virament bancar sau printr-un instr de garant emis in conditiile legii de o soc de asigurari, care sa prezinte in original(in cuantumul sipentru perioada prevazuta in fisa de date.Perioada de valab. a gar de part este de 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Ptr IMM-uri gar de part poate fi const in cuantum de 50% Dovada const gar de part va fi insotita de Decl pe propria raspund privind incadr in categoria IMM.Gar de particip.aferenta fiecarui lot in parte se va mentiona in anexa B loturi din fisa de date.Dovada constituirii gara. de part. va fi insotita de o ANEXA, care cuprinde den. loturilor pentru care s-a ofertat si val. gar de part pentru fiecare lot in parte si val totala a gar de part(conform ANEXA B). - Gar de part trebuie sa fie irevocabila si emisa in fav autorit. contractante, ordin de plata (contul: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trez Iasi, cod fiscal: 4541092) sau plata cu chit prin casieria unitatii contract.Pentru cei doresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.In conditiile repingerii unei contestatii ca nefondata de catre CNCS, autorit.contract. va retine contestatorului din gar. de particip. in raport cu val estimata a contractului, suma calculata conform art. 278 ind 1 alin 1. din OUG 34/2006 Garantia de buna executie se va constituiedoar pentrucontractelesubsecvente, care se incadreaza in conditiile prevederilor art 89 din HG 925/2006, coroborat cu art. 124 din OUG 34/2006.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10%, din valoare fara TVA a contractului subsecvent.Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui dupa semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita : prezentare
formular A, sectiune III Formulare ?in SEAPDeclaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita: completare formular B , sectiune III Formulare- in SEAP.Certificat de atestare fiscala si Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ( datorii la bugetul general consolidat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - in SEAPMENTIUNE: in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit Art.11alin.(4) din HG nr.925/2006 (intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011).CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , sectiune III
Formulare in SEAP.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D , sectiune III Formulare in SEAP.Operatorii economici participanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69?1 din OUG 34/2006, cu modificarile si complatarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 69?1 atrage excludrea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica).Reprezentantul Autoritatii Contractante este: Manager ?ec. Cumpat Carmen Marinela.Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie : Director Medical- dr. Balatag Doru, Director Financiar Contabil: ec Canila Violetta, sef servici adm.-tiv: ec Hutu Daniela, av.Munteanu-Vasiliu Adriana. Cerinta obligatorie: in SEAP- informatiile cuprinse in certificatul certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului
de pe langa instanta competenta, trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie.Cerinta obligatorie: in SEAP-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este
stabilit.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridice/fizice, romane/straine avand ca obiect de activitate productia si/sau comercializarea produselor/sortimetelor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.Autorizatie/Aviz de functionare a depozitului emisa de MS. Actul normativ care impune acest document ? Legea 176/18.10.2000 privind dispozitivele medicale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea din
cel mult ultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cu
modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata,
copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?,
anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular E ? in SEAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista princip. livrari de produse care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livr., benef.Cf art.188, alin.1 lit a) din OUG34/2006 cu modific.ulterioare, aprobata cu modif. si complet. prin Legea337/2006 actual.2.Mostre-se vor prezenta pe fiecare lot in parte la sediul autorit contractante. Neprez. de mostre se va considera motiv de respingere a ofertei pentru lotul respectiv.Mostrele trebuie ambalate si etichetate conform reglement. legale in vigoare, urmand ca mostrele prezentate de
catre oferantul castigator sa se pastreze ca etalon, iar cele prezentate de
catre ofertantii necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice
de la incheierea contractului.3. Certificat de marca/conformitate CE emis de un organism abilitat ce
atesta conformitatea produsului ce cerintele din Directiva Europeana
93/42/EEC.Documentele se vor depune in oricare din formele: original,
copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul.
Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
emis de organisme abilitate in alte state ale Uniunii Europene cu valabilitate
la data limita de depunere a ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Formular K-IN SEAP2) -in SEAPSEAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial..Dupa o noua evaluare, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau, in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat. Mostrele se depun la sediul autoritatii contractante insotile de proces verbal de depunere mostre, intr-un colet sigilat purtand inscriptia ?Mostre pentru participarea la procedura de LICITATIE DESCHISA ONLINE FARA ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA avand ca obiect achizitia de REACTIVI DE LABORATOR - AC 12luni?A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA...
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONF.ART256(2*) DIN OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI-OFICIU JURIDIC
Adresa postala: str. Pantiimon Halipa nr 14, IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +040 0332410774, Email: scr_i[email protected], Fax: +040 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer