Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - reactivi de laborator


Anunt de participare numarul 148872/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii nr. 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Pop, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056, Adresa internet (URL): www.iocn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
reactivi de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Institutului Oncologic Dr. I. Chiricuta
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 327, 384.91 si 1, 026, 749.18RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele se vor atribui trimestrial in functie de buget
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reactivi de laborator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a se vedea caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 327, 384.91 si 1, 026, 749.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Cuantumul stabilit pentru garantia de participare se regaseste in Anexa B pentru fiecare lot in parte.Contul in care se va depune garantia RO45TREZ2165005XXX016073Trezoreria Cluj-Napoca Cod Fiscal 4547125.Impreuna cu documentele de participare va rugam sa depuneti o notificare unde sa precizati banca si contul unde doriti sa vi se restituie garantia de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 zile (perioada de valabilitate si a ofertei)de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se poate depune si in valuta la cursul BNR, data la care se va face echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii, cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 69^1 dinOUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare, Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager Sef Lucrari Dr. Patriciu Achimas Cadariu, Dir. Fin-Contabil Ec. Anca Burca, Ec.
Daniela Pop , Merc. Anna Lazar, Ec. Loredana VlaicCertificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, copie conforma cu originalul, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, conform Legii 176/2000
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea formularului atasat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 10:00
Locul: Sala de licitatii IOCN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant imputernicit al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Autoritatii Contractante
Adresa postala: str. Republicii nr.34-36, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 4000017, Romania, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer