Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI DE LABORATOR-MICROBIOLOGIE


Anunt de participare numarul 149277/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj
Adresa postala: Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400158, Romania, Punct(e) de contact: Jr.Neag Ioana Liana, Tel. +40 264596414, Email: [email protected], Fax: +40 264455995, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI DE LABORATOR-MICROBIOLOGIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MAGAZIA LABORATORULUI DIN STR. CROITORILOR NR. 19-21 cLUJ nAPOCA
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 20 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 919, 850.04 si 4, 784, 042.56RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: SE VOR INCHEIA APROXIMATIV PATRU CONTRACTE SUBSECVENTE PE AN IN FUNCTIE DE BUGET SI DE NECESITATI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE REACTIVI CONFORM ANEXEI B LOTURI SI CAIET DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LOTURI
Mentionam ca specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, marca, de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici, sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT.
Valoarea estimata fara TVA: intre 919, 850.04 si 4, 784, 042.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este conform anexei B loturi. Garantia de participare este impartita pe loturi conform anexei B privind loturile. Cursul de referita pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta Modena va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.In cazul respingerii unei contestatii prevederile art.278 indice 1 din OUG 34/2006 se vor aplica in raport cu valoarea estimate a fiecarui lot in parte.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de patrticipare : prin virament bancar sau prin alt instrumented garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioadaprevazuta in documentatia de atribuire conf. art 86 (1) din HG 925/2006, OP in contul RO21TREZ2165005XXX006902 Garantia de buna executie se constituie la fiecare contract subsecvent in momentul semnarii acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10 % din valoarea fara tva a contractului subsecvent. Este permisa constituirea garantiei prin toate modalitatile prevazute de art.90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se solicita prezentarea unei declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 ? form. Nr. 32. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (bugetul consolidat), precum si impozitele si taxele locale din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei. In masura in c are procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata operatorii economici/ofertantii pot depune o declarative pe proprie raspundere potrivit Art.11 alin.4 din HG 925/2006(intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art 9 alin.3 din Ordinul presedintelui ANRMAP nr.509/2011)3. Se solicita prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta -4, Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea ofertei in prevederile art. 69 ' din OUG 34/2006 ? form nr. 10- Managerul - Dr. Mlesnite Mihai Adrian- Marza Alina Corina ? director financiar contabil- Torok Klara ? sef birou financiar contabil- Sef Birou Aprovizionare ? Ing. Rusu Elena- Sef Birou Achizitii Publice Contractare Jr. Neag Ioana LianaDocumentele solicitate se vor prezenta in original sau copie stampilata conform cu originalul si semnata Certicat de inregistrare de la Oficiul Registrului ComertuluiAvizulAutorizatie de functionare emis de Ministerul Sanatatii.conform , L176/2000 si Ordin nr. 1636/2004
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2012 sau extrase de bilant conform prev art. 185 din OUG 34/2006Informatii generale cu mentionarea cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani si se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. form 4
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilant sau extraseInformatii generale formular 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?3.Certificat de marca/conformitate CE emis de un organism abilitat ce atesta conformitatea produsului cu cerintele din Directiva Europeana 93/42/EEC
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDocument care sa ateste sistemul de implementare a calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent. Se solicita prezentarea acestui document sau echivalent, pentru a demonstra/confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
form. Nr. 5Certificat CE sau echivalentISO 9001/2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 09:30
Locul: sediul institutului din str. constanta 5 cluj-napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor vor prezenta imputernicire din partea societatii pe care o reprezinta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, pentru a fi atins numarul maxim de operatori economici cu care se doreste a fi incheiat acordul cadru, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis. Noile propuneri financiare ofertate nu vor afecta pozitiile superioare din clasament ocupate de ceilalti ofertanti.Autoritatea contractanta va incheia accord cadru de furnizare cu toti ofertantii din clasament, pana la atingerea numarului maxim de 20.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL INSTITUTULUI
Adresa postala: STR. CONSTANTA NR.5, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400158, Romania, Tel. +40 264596414, Fax: +40 264455995
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 16:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer